Παράρτημα 5

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 5 (1978)
Πρακτικά τοῦ Α΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν
(Καλαμάτα 2-4 Δεκ. 1977)

Περιεχόμενα

Χρονικὸν Συνεδρίου, σσ. 3-16

Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, Ἡ ἐν Μεσσηνίᾳ καὶ ἐν ἔτει 1843 ἐκχριστιάνισις Ἑβραίου, σσ. 17-36

Μητρ. Τριφυλίας Στεφάνου, Στοιχεῖα καὶ τύπος ἀδειῶν γάμου, σσ. 37-40

Παν. Ι. Ζέπου, Ἀπὸ τῆς Μεσσηνιακῆς εἰς τὴν Πελοποννησιακὴν Γερουσίαν τοῦ 1821, σσ. 41-51

Μάρκελλος Θ. Μιτσός, Σχέσεις Μεσσηνίων καὶ Ἀργείων κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα, σσ. 52-61

Γ. Στ. Κορρές, Ὁ θολωτὸς τάφος Αἰπείας – Ἀνθείας πρὸ τῆς ἀνασκαφῆς αὐτοῦ, σσ. 62-79

Β. Δ. Παπαδόπουλος, Τὸ Λαογραφικὸν Μουσεῖον Καλαμάτας, σ. 80

Τ. Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἡ Μεσσηνία κατὰ τὸν Β΄ ἐμφύλιον πόλεμον (1824) θέατρον πολεμικῶν σγκρούσεων, σσ. 81-128

Λ. Ν. Πολίτης, Μεσσηνιακὰ χειρόγραφα, σσ. 129-134

Π. Β. Πάσχος, Ὑμνολογικὰ εἰς ὅσιον Ἱερόθεον τὸν Ἰβηρίτην, σσ. 135-143

Π. Β. Δημάκης, Τάκης Παπατσώνης (ἕνας Μεσσήνιος ποιητὴς), σσ. 144-156

Κ. Ν. Τριανταφύλλου, Ἡ Μικρομάνη ὑπὸ τὸν βοεβόδαν τῶν Πατρῶν, σσ. 157-160

Ἀπ. Μπότσος, Ἔγκλημα βιαίας παρθενοφθορίας, σσ. 161-166

Π. Κ. Γεωργοῦντζος, Ἡ ὀργάνωσις τοῦ δημοσίου βίου εἰς τὰς Μεσσηνιακὰς πόλεις κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Χριστοῦ, σσ. 167-179

Ἀλ. Ι. Δεσποτόπουλος, Ἡ πολιτικὴ τοῦ Ἀλ. Κουμουνδούρου, σσ. 180-185

Ἑλ. Α. Καρύδη, Στρατιωτικὸν σῶμα Ἰμπραὴμ σ’ ἐνέδρα τοῦ Νικηταρᾶ στὰ Δερβένια Λεονταρίου (1827), σσ. 186-192

Κ. Λ. Κοτσώνης, Κατάληψις Καλαμάτας ἀπὸ τοὺς Μανιᾶτες (1831) κατ’ ἀνέκδοτον ἔκθεσιν, σσ. 193-209

Ἰω. Γ. Σταμπολτζῆς, Ὁ ναὸςτοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὴν Καλαμάτα, σσ. 210-214

Ἀθ. Δ. Κομίνης, Ἡ Ὑπαπαντὴ εἰς τὴν Βυζαντινὴν ποίησιν θύραδεν καὶ λειτουργικήν, σσ. 215-235

Ε. Παπαηλιοπούλου – Φωτοπούλου, Παρατηρήσεις καὶ προσθῆκες στὸ «dossier» ἑνὸς λησμονημένου ἁγίου τῆς Βυζαντινῆς Μεθώνης, σσ. 236-258

Β. Μπόμπου – Σταμάτη, Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Καλαμάτας γύρω στὰ 1700, σσ. 259-277

  1. B. J. Slot, Ἐπεισόδιον εἰς Κορώνην μὲ Ὁλλανδικὸν πλοῖον τὸ 1778, σσ. 278-282

Ἑλ. Δ. Μπελλιᾶ, Εἰδήσεις περὶ Μεσσηνίας ἀπὸ Γαλλικὸν ὑπόμνημα τοῦ 1786, σσ. 283-288

Ἰω. Γιανναροπούλου, Ἡ Μεσσηνία ὀλίγον πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Ἰμπραήμ, σσ. 289-304

Θ. Ι. Παπαδόπουλος, Μαθητὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Ρώμης καταγόμενοι ἀπὸ τὴ Μεσσηνία, σσ. 305-322

Ἰσίδωρος Ι. Κακούρης, Βυζαντινὰ γλυπτά, σσ. 323-330

Γ. Δ. Καλογερόπουλος, Τραγωδία ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸν Β΄ Μεσσηνιακὸν Πόλεμον, σσ. 331-338

Ν. Δ. Πιέρρος, Φυσικὴ καὶ στρατηγικὴ θέσις Σαπιέτζας – Ἐλαφονήσου καὶ ξενικαὶ ἐπ’ αὐτῶν βλέψεις, σσ. 339-347

Στ. Γ. Κατσουλέας, Ἀρχαιοπινῆ τοπωνύμια Μεσσηνίας, σσ. 348-358

Δ. Α. Κρεκούκιας, Λαϊκοὶ τρόποι θεραπείας ἀσθενῶν στὸ λαὸ τῆς Μεσσηνίας, σσ. 359-374

Σπ. Γ. Δημητρακόπουλος, Ἄδοξον τέλος Τριφυλίων ὁπλαρχηγῶν, Μέλιου, Ντούφα, Παπαναστάση (1821), σσ. 375-378

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Τὸ Πεταλίδι ἀποικία Μανιατῶν, σσ. 379-397

Ἰω. Χ. Ἀλεξανδρόπουλος, Δύο ὀθωμανικὰ κατάστιχα τοῦ Μοριᾶ (1460-1463), σσ. 398-407

Ἀντ. Μπούνας, Μεσσηνιακὴ βιβλιογραφία, σσ. 408-432