ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τό ἔτος 1954 ἱδρύθη ἀπό ὀμάδα διακεκριμένων Ἀκαδημαϊκῶν καί πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν ἐπιστημονικό σωματεῖο μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος μέ τήν ἐπωνυμία Ἑταιρεία Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν μέ ἕδρα τήν Ἀθήνα, τό ὁποῖον ἤδη ἔχει συμπληρώσει 60 χρόνια ἐξαιρετικῆς ἐπιστημονικῆς παρουσίας ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί στό ἐξωτερικό. Πρῶτος Πρόεδρος αὐτῆς κατά τό ἐγκεκριμένο Καταστατικόν ἐξελέγη ὁ Καθηγητής Πανεπιστημίου καί Ἀκαδημαϊκός Κ. Α. Ρωμαῖος.

Σκοποί τῆς Ἑταιρείας εἶναι:

α) Ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα γιά τήν πρόοδο τῶν περί τήν Πελοπόννηοον πάσης φύσεως σπουδῶν, ἤτοι Ἱστορίας, Ἀρχαιολογίας, Λαογραφίας, Γλωσσολογίας, Ἐθνολογίας, Κοινωνιολογίας, Γεωλογίας, Ὀρυκτολογίας, Βοτανικῆς, Οἰκονομίας, Μνημειολογίας κ.ά.

β) Ἡ διάδοσις τῶν ἐπιστημονικῶν πορισμάτων σχετικῶς πρός τά πελοποννησιακά πράγματα.

γ) Ἡ διαφώτισις τῶν αρμοδίων ὡς πρός αὐτά καί

δ) Ἡ συντήρησις μνημείων Τέχνης, Ἱστορίας καί Λογοτεχνίας καί ἡ δημοσίευσις αὐτῶν.

Βασικόν ἐπιστημονικόν ὄργανο τῆς Ἑταιρείας γιά τήν προώθησι καί πραγμάτωσι τῶν ὡς ἄνω σκοπῶν εἶναι τό περιοδικό «Πελοποννησιακά», τοῦ ὁποίου ἤδη ἀριθμούνται 30 τόμοι. Ἐπίσης ἡ ἔκδοσις πελοποννησιακῶν ἀρχείων, ἰδίως τῶν τελευταίων αἰώνων, ἀποτελεῖ μέσον γιά τήν ἐπίτευξι τῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας, καθώς ἐπίσης καί ἡ ἔκδοσις ἔργων τῶν Ἀπομνημονευτῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (Θ. Κολοκοτρώνη, Φ. Φωτάκου, Α. Φραντζῆ) καί ἄλλων, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν είδική σειρά τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἑταιρείας μέ τόν τίτλο «Ἐπιστημονική Βιβλιοθήκη».

Σήμερα μαζί μέ τά «Πελοποννησιακά» τό κυριώτερο μέσον γιά τήν πραγματοποίησι τῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας εἶναι ὁ θεσμός τῶν Συνεδρίων Τοπικῶν καί Διεθνῶν, τοῦ ὁποίου ἐμπνευστής καί ὀργανωτής ὑπῆρξε ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος αὐτῆς ἱστορικός Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, ὁ στυλοβάτης αὐτῆς, ὁ ὁποῖος καί τήν ἀνέδειξε σέ ἕνα ἀπό τά πρῶτα ἐπιστημονικά σωματεῖα τῆς χώρας. Τά 24 Τοπικά Συνέδρια ἔχουν συγκληθῆ καί πραγματοποιηθῆ στίς πρωτεύουσες καί δευτερεύουσες πόλεις τῶν νομῶν τῆς Πελοποννήσου, τά δέ 9 Διεθνῆ στίς πρωτεύουσες τῶν νομῶν αὐτῆς. Ξεχωριστή βιβλιοθήκη 50 τόμων ἀποτελοῦν τά Πρακτικά τῶν Συνεδρίων αὐτῶν, ὅπου περιλαμβάνεται ὁ ἐπιστημονικός μόχθος τῶν Συνέδρων.

Ἡ Ἑταιρεία στεγάζεται σέ ἰδιόκτητα Ἐντευκτήρια, ὅπου πλουσία πελοποννησιακή Βιβλιοθήκη καί Ἀναγνωστήριο προσιτά σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο ἐρευνητή καί εραστή τῶν πελοποννησιακῶν πραγμάτων.

Ἡ Ἑταιρεία Διοικεῖται ἀπό δωδεκαμελές συμβούλιο καί Πρόεδρος αὐτῆς εἶναι σήμερα ὁ καθηγητής κ. Ἀθανάσιος Βερτσέτης, διατελέσαντες δέ Πρόεδροι αὐτῆς ὑπῆρξαν οἱ:

  1. Κ. Α. Ρωμαῖος, 1954-1966
  2. Δημ. Κιουσόπουλος, 1969-1978
  3. Παν. Ζέπος, 1978-1985
  4. Κώστας Ρωμαῖος (ὁ νεώτερος), 1985-1987
  5. Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, 1987-2008
  6. Κων. Λ. Κοτσώνης, 2008-2014