Παράρτημα 4

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 4 (1979)
Πρακτικά τοῦ Α΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν
(Ναύπλιον 4-6 Δεκ. 1976)

Περιεχόμενα

Χρονικὸν Συνεδρίου, σσ. 3-5

Προσφωνήσεις, σσ. 6-14

Χρυσόστομος Δεληγιαννόπουλος, Οἱ δύο συνώνυμοι ἅγιοι μὲ τὸ ὄνομα Λεωνίδης, σσ. 15-21

Ἀθαν. Δ. Κομίνης, Παρατηρήσεις καὶ διορθώσεις εἰς τοὺς ἐπισκοπικοὺς καταλόγους Ἀργολιδοκορινθίας, σσ. 22-27

Βασ. Κ. Λαμπρινουδάκης, Σχέσεις Ἐπιδαύρου καὶ Κορίνθου ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἀνσκαφῶν, σσ. 28-36

Μάρκελλος Θ. Μιτσός, Τὸ μεσαιωνικὸν Λιγουριό. Λιγουριὸ – Παλιγουριό, σσ. 37-40

Γεώργ. Ἠλ. Κρίππας, Τὸ Ναύπλιον γενέθλιος πόλις τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, σσ. 41-46

Χρ. Π. Κλειώσης, Τὸ Ναύπλιον καὶ ἡ διοικητικὴ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, σσ. 47-50

Κων. Ν. Τριανταφύλλου, Ἕξ ἐπιστολαὶ Καλλιόπης Σπ. Παπαλεξοπούλου σωζόμεναι εἰς Πάτρας, σσ. 51-59

Δημ. Α. Κρεκούκιας, Ἐπιβίωσις ἀρχαίων δοξασιῶν στὸ λαὸ τῆς Ἀργολίδας, σσ. 60-66

Γεώργ. Χώρας, Ἀθαν. Σολιώτης ἐκκλ. τοποτηρητὴς Ναυπλίου καὶ Ἄργους, σσ. 67-83

Ἰωάννας Παπαντωνίου, Τὸ ζωνάρι στὸ Κεφαλόβρυσο τῆς Ἀργολίδας, σσ. 84-86

Σταῦρος Γ. Κατσουλέας, Ἀπὸ τὸ τοπωνυμικὸ τῆς Ἀργολίδας, σσ. 87-99

Δημ. Ἠλ. Κωνσταντινίδης, Μερικὰ ἐνδιαφέροντα «Προσκυνητάρια» τῆς Ἀργολίδος, σσ. 100-110

Θάν. Π. Κωστάκης, Ὁ Evliyà Τσελεμπῆ στὸ Ναύπλιο, σσ. 111-120

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Κατάλογοι κωμοπόλεων καὶ χωρίων τῶν ἐπαρχιῶν Ναυπλίας καὶ Κάτω Ναχαγιὲ (1830), σσ. 121-128

Νικ. Δ. Πιέρρου, Ὑλικαὶ παροχαὶ ἐπὶ μεσοβασιλείας εἰς τοὺς πρωτεργάτας καὶ τὰ θύματα τῆς Ναυπλιακῆς Ἐπαναστάσεως (1862-1863), σσ. 129-138

Πάνος Λιαλιάτσης, Τὸ κάψιμο τοῦ Ἰούδα, πασχαλινὸ ἔθιμο τῆς Ἀσίνης, σσ. 139-154

Σπῦρος Δ. Λουκᾶτος, Τὰ τελευταῖα ἔγγραφα ἀπὸ καὶ πρὸς Ἰω. Καποδίστριαν πρὸ τῆς δολοφονίας του, σσ. 155-160

Κωνστ. Λ. Κοτσώνη, Συμβάντα μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ Ναυπλίου (1862), σσ. 161-178

Γεώργ. Α. Ντελόπουλος, Τὸ Ἄργος στὴν Ἀγγλικὴ Βιβλιογραφία, σσ. 179-182

  1. B. J. Slot, Ὁλλανδικαὶ πηγαὶ περὶ Ναυπλίου, σσ. 183-194

Ἀγλ. Παπασπυροπούλου, Λαϊκὴ Ἰατρικῆ σὲ προϊστορικοὺς σκελετοὺς τῆς Λέρνας, σσ. 195-201

Μαίρη Ν. Βέη, Ταραχαὶ μεταξὺ τῶν ἀγωνιστῶν ἐντὸς τοῦ Μπουρτζίου, σσ. 202-214

Κ. Ρωμαῖος, Θρησκειολογικὰ προβλήματα σχετικὰ μὲ τὴ Λέρνα, σσ. 215-218

Ἑλ. Δ. Μπελλιᾶ, Ἡ «Ἠὼς» καὶ ἡ «Ἀθηνᾶ» τοῦ Ναυπλίου, σσ. 219-244

Ἰω. Γ. Ταϊφάκου, Ἀργεῖοι μῦθοι εἰς τὴν Ρωμαϊκὴν τραγωδίαν, σσ. 245-252

Παν. Φ. Χριστόπουλος, Σπηλιάδης καὶ Καποδίστριας, σσ. 253-259

-Παρατηρήσεις (Τ. Γριτσόπουλος), σσ. 259-261

Κων. Θ. Κυριακόπουλος, Προβλήματα περὶ τὸν βίον καὶ τὸ ἔργον τοῦ Ἁγίου Πέτρου ἐπισκόπου Ἄργους, σσ. 262-270

Ἑλένη Ἀν. Καρύδη, Ὕποπτη κίνηση κατασκοπείας (1825) εἰς βάρος τῆς ἀγωνιζομένης Ἑλλάδος, σσ. 271-290

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἡ ἀπήχησις ἐκ τῆς δολοφονίας τοῦ Καποδίστρια, σσ. 291-302

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Ὀνοματολογικὸν Ἀργολίδος παρὰ Παυσανίᾳ, σ. 303

Ἀσπασία Σκαρβέλη, Ἀργολικὴ βιβλιογραφία, σσ. 304-307