Παράρτημα 31

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 31 (2014)
Πρακτικά τοῦ Δ΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν
(Καλαμάτα, 8-11 Ὀκτωβρίου 2010)

Χρονικὸν Συνεδρίου, σσ. 5-6

Μιχ. Β. Κοσμόπουλος, Ἕνα νέο Μυκηναϊκὸ κέντρο στὴν Ἴκλαινα Μεσσηνίας, σσ. 7-12

Θάνος Παπαθανασόπουλος, Προστασία καὶ ἀνάδειξη θολωτῶν μυκηναϊκῶν τάφων στὴν ἐπικράτεια τοῦ βασιλείου τοῦ Νέστορος, σσ. 13-48

Γεώργιος Στυλ. Κορρές, Ἀδαμ. Σάμψων, Στέλλα Κατσαροῦ, Τὸ σπήλαιον Νέστορος στὴν Βοϊδοκοιλιὰ Πύλου. (Ἡ ἔρευνά του καὶ ἡ προκαταρκτικὴ ἐξέταση τῶν παλαιοτέρων καὶ νεωτέρων εὑρημάτων), σσ. 49-90

Μαρία Ἀντωνίου – Σκεβούλη, Μινωικὲς εἰσαγωγὲς καὶ ἐπιδράσεις στὴν κεραμεικὴ παραγωγὴ τῆς ΝΔ – Δ Πελοποννήσου κατὰ τὴν ΥΜ ΙΒ/ΥΕ ΙΙΑ περίοδο, σσ. 91-126

Εὐαγγελία Μαλαπάνη, Ταφικὲς πρακτικὲς στὴν περιοχὴ τῶν Νιχωρίων κατὰ τοὺς πρωτογεωμετρικοὺς καὶ γεωμετρικοὺς χρόνους ὑπὸ τὸ φῶς νέων ἀρχαιολογικῶν δεδομένων, σσ. 127-146

Jörg Rambach, Οἱ σωστικὲς ἀνασκαφὲς στὴν θέση Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανοῦ – Costa Navarino – Navarino Dunes 2007-2010. (Ρωμανὸς Πυλίας. Νέα στοιχεῖα κατοίκησης ἀπὸ τὴν Πρωτοελλαδικὴ ἕως τὴν Ἑλληνιστικὴ ἐποχή), σσ. 147-166

Ἀφροδίτη Χασιακοῦ, Μεσοελλαδικῆ κεραμικὴ ἀπὸ τὴ Μεσσηνία – Ἡ Μάλθη, σσ. 167-180

Κων. Νικολέντζος, Οἱ σχέσεις τῆς Μεσσηνίας μὲ τὴν Ἠλεία κατὰ τὴν Ὕστερη ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ, σσ. 181-214

Ξένη Ἀραπογιάννη, Ἀρχαία Θουρία, ἡ πρώτη πρωτεύουσα τῆς Μεσσηνίας, σσ. 215-234

Δημοσθένης Κοσμόπουλος, Ἀρχαία Κυπαρισσία: Παλαιὰ καὶ νέα ἀρχαιολογικὰ δεδομένα, σσ. 235-248

Σωκρ. Σ. Κουρσούμης, Δημοσθ. Κοσμόπουλος, Βασ. Γεωργιάδης, Φώτης Σταυριανόπουλος, Ἡ ὁροθετικὴ γραμμὴ Μεσσηνίας – Λακωνίας στὴν κορυφογραμμὴ τοῦ Ταϋγέτου, σσ. 249-264

Νῖκος Δ. Πιέρρος, Περὶ τῶν δύο γραμμῶν ναυσιπλοΐας Δ. Πεολοποννήσου – Σικελίας στὴν ἀρχαιότητα, σσ. 265-282

Γιάννης Α. Πίκουλας, Ἀπὸ τὸ ὁδικὸ δίκτυο τῆς ἀρχαίας Μεσσηνίας: Ἡ ὁδὸς στὴν Λαγκάδα τοῦ Νέδοντος, σσ. 283-294

Ξένη Ἀραπογιάννη, Τὸ ἔργο τῆς νεοσύστατης ΛΗ΄ ΕΠΚΑ, σσ. 295-318

Γεωργία Χατζῆ – Σπηλιοπούλου, Ἀνὰ τὴν Μεσσηνίαν, σσ. 319-354

Γεώργιος Παπαθανασόπουλος, Νιόκαστρο, ἔργα 1982-1987 γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου Ὑποβρύχιας Ἀρχαιολογίας Πύλου, σσ. 355-380

Νατάσα Γλαράκη, Τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα ὡς βιωματικὴ ἐμπειρία. Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Μεσσηνίας, σσ. 381-386

Ἀθανάσιος Βερτσέτης, Ὁ Ἰσοκράτης ἀδίκησε τοὺς Μεσσηνίους. Ἰσοκράτους «Ἀρχίδαμος», λόγος γραφεὶς τὸ 366 π. Χ. (μεσσηνιακοῦ ἐνδιαφέροντος), σσ. 387-392

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπῦρος, Μία φιλολογικῆ δέλτος γιὰ τὰ ἀποσπάσματα τῆς τραγωδίας Κρεσφόντης τοῦ Εὐριπίδη, σσ. 393-420

Ἀντώνιος Η. Σακελλαρίου, Ἡ Πύλος στοὺς Λατίνους συγγραφεῖς, σσ. 421-428

Andrea Nanetti, Ἡ Ἑνετικὴ περίοδος τῆς ἱστορίας τῆς Νότιας Μεσσηνίας (1207-1500 καὶ 1685-1715), σσ.429-440

Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Ἡ κατάληψη τοῦ κάστρου τῆς Καλαμάτας ἀπὸ ἐξεγερμένους ἀγρότες κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Φραγκοκρατίας, σσ. 441-450

Βιργινία Ἀλμπάνη, Ὁ Γουλιέλμος Βιλλεαρδουΐνος καὶ ἡ Καλαμάτα, σσ. 451-474

Γεώργιος Κ. Λιακόπουλος, Ὀθωμανικὲς ἐπιγραφὲς τῆς Μεσσηνίας, σσ. 475-498

Κωνσταντίνα Γερολύμου, Πήλινοι λουλάδες ἀπὸ δύο ὀθωμανικὰ λουτρὰ τῆς Μεσσηνίας, σσ. 499-516

Σοφία Σάκκαρη, Τὸ Ὑδραγωγείο τοῦ Νεοκάστρου, σσ. 517-546

Νιόβη Μποὐζα, Συμπληρωματικὰ σχόλια στὶς τοιχογραφίες τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Δήμιοβας, σσ. 547-572

Ν. Δ. Κοντογιάννης, Ι. Μ. Γρηγοροπούλου, Ι. Μουτάφη, Ὁ ναὸς τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος στὸ Νιόκαστρο τῆς Πύλου: Τὰ νέα δεδομένα τῆς ἔρευνας, σσ. 573-598

Κων. Λ. Κοτσώνης, Ἀναγνωσταρᾶς καὶ Παπαφλέσσας. Βίοι παράλληλοι, σσ. 599-608

Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Ἡ μάχη στὸ Μανιάκι καὶ ὁ Παπαφλέσας κατὰ τοὺς ἀπομνημονευτὰς τοῦ Ἀγῶνος, σσ. 609-624

Ἰωάννης Δ. Μπουγάτσος, Θεοδώρου Γρηγορίου Κανελλοπούλου: Ἡ ἐπαναστατημένη Τριφυλία κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν καὶ τὸ 1821, σσ. 625-650

Ρένα Σπανοῦ, Ὁ ἀπόηχος τῆς ναυμαχίας τοῦ Ναυαρίνου ἀπὸ τὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ Ναυάρχου Codrington καὶ τὸν ἀγλικὸ Τύπο τῆς ἐποχῆς, σσ. 651-666

Ρεγγίνα Quack – Μανουσάκη, Περιοδεία τοῦ Γερμανοῦ πρίγκιπα Πύκλερ στὴ Μεσσηνία τὸ 1836, σσ. 667-680

Δημήτριος Β. Γόνης, Παΐσιος ὁ Βυζάντιος, Ἐπίσκοπος Τριφυλίας, σσ. 681-704

Σπῦρος Γ. Δημητρακόπουλος, Εἰδήσεις περὶ τοῦ θανάτου τοῦ Ἐπισκόπου Ἰωσὴφ Ἀνδρούσης (1844) καὶ ἄλλες εἰδήσεις περὶ τῆς οἰκογενείας του ἀπὸ ἀλληλογραφία συγγενῶν του, σσ. 705-716

Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Μεσσηνιακὲς εἰδήσεις ἀπὸ ἀνέκδοτο ἡμερολόγιο Γορτυνίου λογίου τοῦ 19ου αἰώνα, σσ. 717-738

Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος, Θρησκευτική, ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ κατάσταση τῆς Μεσσηνίας τὶς πρῶτες δεκαετίες μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, σσ. 739-752

Κων. Γ. Πανίτσας, Ἡ Κυπαρισσία (Ἀρκαδιὰ) ὡς σταυροδρόμι ἐμπορίου καὶ μετανάστευσης κατὰ τὸν 19ο – ἀρχὲς 20οῦ αἰώνα καὶ ἡ συμβολή της στὴν ἀναπτυξιακὴ πορεία τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, σσ. 753-770

Ἑλένη Κυρ. Κυριακοπούλου, Χωρογραφικά, ἱστορικά, τοπωνυμικὰ τῶν νησίδων τῆς ΝΔ Πελοποννήσου, σσ. 771-796

Χρῆστος Κ. Ρέππας, Λαογραφικὰ θησαυρίσματα μαθητῶν τῆς Πυλίας κατὰ τὴν περίοδο 1966-1969, σσ. 797-806