Παράρτημα 3

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 3 (1976)
Πρακτικά τοῦ Α΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν
(Τρίπολις 14-15 Δεκ. 1974)

Περιεχόμενα

Χρονικὸν Συνεδρίου, σσ. 3-6

Προσφωνήσεις, σσ. 7-14

Θεόφιλος Καναβός, Συναξάριον καὶ Ἀκολουθία νεομαρτύρων ποὺ τιμῶνται εἰς Ἀρκαδίαν, σσ. 15-27

-Παρατηρήσεις (Ἀθ. Κομίνης – Τ. Γριτσόπουλος), σσ. 27-29

Ἀθανάσιος Δ. Κομίνης, Ἁγιολογικὰ – Ὑμνογραφικᾶ εἰς Ἁγ. Βαρβάραν ἐξ ἀφορμῆς ἐπιτοπίου λατρείας, σσ. 30-34

Ἰωάννας Γιανναροπούλου, Ἥρως ἀγαθός, Τριπολίτης, Γεώργιος Δ. Σέκερης, σσ. 35-50

-Παρατηρήσεις (Τ. Γριτσόπουλος), σ. 50

Ἀντ. Ἀθ. Καρναβέζος, Τὸ πρῶτον ἀλληλοδιδακτικὸν σχολεῖον Τριπολιτσᾶς καὶ ὁ διδάσκαλος Ἐμμ. Ἰωαννίδης – Κισθήνιος, σσ. 51-60

-Παρατηρήσεις (Τ. Γριτσόπουλος), σ. 60

Σπῦρος Δ. Λουκᾶτος, Ἡ θεμελίωσις τῆς ἐλευθέρας Τριπόλεως ἐπὶ Ἰωάννου Καποδιστρίου, σσ. 61-65

Νικόλαος Κ. Βλάχος, Ἡ μορφὴ τοῦ Τριπολίτου ἰατροῦ Ἰωάννου Πύρλα, σσ. 66-81

Πάνος Δ. Παπαδόπουλος – Παπαργυριάδης, Αἱ κατὰ τὸ 1821 εἰς τὰ Χάσια τῶν Καλαβρύτων ἐπαναστατικαὶ ἐκδηλώσεις καὶ ὁ Τριπολιτσιώτης Π. Ἄρβάλης, σσ. 82-86

-Παρατηρήσεις (Τ. Γριτσόπουλος), σσ. 86-87

Κων. Λ. Κοτσώνης, Προσπάθεια ἀναχαιτίσεως τοῦ προελαύνοντος Ἰβραὴμ ἀπὸ Μεσσηνίας πρὸς Τριπολιτσάν, σσ. 88-127

Ἑλένη Δ. Μπελιᾶ, Στατιστικὰ στοιχεῖα περὶ τῶν μοναστηρίων Ἀρκαδίας κατὰ τὴν Καποδιστριακὴν περίοδον (1829), σσ. 128-141

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Τὸ ἱστοριογραφικὸν Τάκη Χ. Κανδηλώρου, σσ. 142-169

Σπῦρος Γ. Δημητρακόπουλος, Ἱστορικαὶ καὶ ἄλλαι εἰδήσεις ἐκ τινος νομικοῦ ἐγγράφου τοῦ 1828, σσ. 170-182

Θεόκλητος Φιλιππαῖος, Τὰ «Τακτικὰ» καὶ ἡ Ἐκκλησία Πελοποννήσου, σσ. 183-190

Κώστας Ν. Τριαναταφύλλου, Ἀστυνόμου Πύργου Ἀζὴζ ἀγᾶ ἐπιστολὴ πρὸς Θ. Κολοκοτρώνην (1815), σσ. 191-193

Δημ. Κουρέτας, Ὑπόθεσις περὶ Ἱεροῦ Τροφωνίου εἰς Μαντινείαν, σ. 194

Ἀργύρης Πετρονώτης, Οἰκιστικὰ προβλήματα τῆς ἀρχαίας Μεγάλης Πόλεως καὶ ὅλης τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 195-200

Θεόδωρος Μαυροειδής, Δυρράχιον πόλις ἀρχαία καλουμένη, σσ. 201-204

Γιάννης Πισιμίσης, Βρένθη – Ἀράκλοβον, σσ. 205-212

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Τὸ παρὰ Παυσανίᾳ τοπωνυμικὸν τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 213-224

Δημ. Α. Κρεκούκιας, Περιπαίγματα χωρίων Γορτυνίας, σσ. 225-232

Παναγ. Γ. Νικολόπουλος, Τὸ ἐκ τῆς μονῆς Φιλοσόφου προερχόμενον Εὐαγγέλιον τοῦ Βλαχομανόλη (163 χειρφ. Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης), σσ. 233-243

Ἀπόστολος Ἀν. Καρύδης, Χωροταξικὰ προβλήματα ἐπιβιώσεως καὶ ἀναπτύξεως τοῦ ἀρκαδικοῦ χώρου, σσ.  244-258

Ἀγγελικὴ Π. Νικολοπούλου, Χειρόγραφα τῆς Σχολῆς Δημητσάνης εἰς διαφόρους βιβλιοθήκας ἀποκείμενα, σσ.  259-267

Σπῦρος Ἠλ. Κωστόπουλος, Ἀντιθέσεις περὶ τὴν ἐκλογὴν παραστάτου τῆς ἐπαρχίας Λεονταρίου τὸ 1824, σσ. 268-272

Ἰωάν. Ν. Ταϊφάκος, Ἀρχαία Ἀρκαδικὴ ἱστοριοργαφία, σσ. 273-282

Μαρία Μαντουβάλου, Ὁ Ἀλ. Παπαναστασίου καὶ τὸ γλωσσικὸν ζήτημα, σσ. 283-288