Παράρτημα 29

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 29 (2010)
Πρακτικά τοῦ H΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν
Ἀφιέρωμα στὴν αἰώνια Κόρινθο
(Κόρινθος, 26-28 Σεπτεμβρίου 2008)

Χρονικὸν Συνεδρίου, Εἰσητήριος λόγος, σσ. 7-10

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, Αἱ πρώτη καὶ δευτέρα πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολαὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, σσ. 11-16

Μητρ. Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀλέξανδρος, Ἡ Κόρινθος κέντρον διαδόσεως καὶ ὀργανώσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ, σσ. 17-22

Μητρ. Κορίνθου Διονύσιος, Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς Κόρινθος (50-51 ἤ 51-52 μ. Χ.), σσ. 23-30

Σ. Ἰακωβίδης, Μυκῆνες καὶ Κόρινθος, σσ. 31-38

Βασίλειος Χ. Πετράκος, Οἱ πρώτες ἑλληνικὲς ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες στὴν Κόρινθο καὶ τὴν περιοχή της, σσ. 39-46

Ἰουλία Τζώνου – Herbst, Ἡ πρώτη πόλη τῆς Κορίνθου: ἔρευνες στὸ Κοράκου 1915-2008, σσ. 47-56

Guy Sanders, Ἡ Κόρινθος κατὰ τὶς δεκαετίες ἀμέσως πρὶν τὸ σεισμὸ τοῦ 1858 ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας καὶ ἀνασκαφῶν ἀπὸ τὸ 1959 ὥς σήμερα, σσ. 57-70

Ἀθανάσιος Β. Βερτσέτης, Κόρινθος: Ἐτυμολογικὴ ἀναζήτηση τοπωνυμίου, σσ. 71-76

Στέφ. Δ. Ἤμελλος, Ὁ Κορίνθιος στρατηγὸς Πέλιχος, σσ. 77-86

Χρῆστος Π. Μπαλόγλου, Ἀριστοτέλης καὶ Κόρινθος. Ἀξιοποίηση καὶ ἀνάλυση τοῦ σχετικοῦ ὑλικοῦ, σσ. 87-104

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπῦρος, Πολύξεναι νεάνιδες ἤ ἐράσμιες Κορίνθιες; Ἕνα μάθημα γιὰ τὴν Ἀρχαία Κόρινθο μὲ σχολιασμὸ τοῦ Πινδαρικοῦ ἀποσπ. 122 Snell-Maehler, σσ. 105-138

Νικ. Δ. Πιέρρος, Κόρινθος εὐδαίμων καὶ πολύθλιβος, σσ. 139-150

Dean Sakel, Further on Cedrenus’ use in the Chronicle of 1570: Euboia, the Marmara Sea and Corinth late in the reign of Basil I, σσ. 151-154

Μιχ. Κορδώσης, Ἡ Μεσαιωνικὴ Κόρινθος: Ἀπὸ τὴν Πρωτοβυζαντινὴ πόλη στὸ Κάστρο τῶν Ὕστερων Βυζαντινῶν χρόνων, σσ. 155-166

Δ. Ἀθανασούλης, Μ. Ἀθανασούλα, Ἑλ. Μανωλέσσου, Π. Μελέτη, Σύντομη ἐπισκόπηση τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας μεσαιωνικῶν καταλοίπων Κορίνθου, σσ. 167-186

Νικ. Δ. Πιέρρος, Θρησκευτικὴ ἤ πολιτικὴ ἡ δράση τοῦ Μακαρίου Νοταρᾶ;, σσ. 187-194

Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Δέσμη ἀνέκδοτων ἐπιστολῶν τοῦ Μητροπολίτη Κορίνθου Ζαχαρία Β΄ (1783-1819), σσ. 195-252

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Ὁ πόλεμος κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν γύρω ἀπὸ τὸν Ἀκροκόρινθον, σσ. 253-262

Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, Κόρινθος, «Καθέδρα» (πρωτεύουσα) τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους, σσ. 263-284

Ἑλένη Κυρ. Κυριακοπούλου, Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Θεοχαράκη Ρέντη, ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ οἰκογένεια τῆς Κορίνθου, σσ. 285-332

Ἀπόστολος Ε. Παπαφωτίου, Χωροταξικὸς καὶ πολεοδομικὸς σχεδιασμὸς στὴν πόλη τῆς Νέας Κορίνθου ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της (1858), σσ. 333-340

Σπῦρος Κ. Μιχόπουλος, «Κορινθιακὸς Ἀστήρ», ἡ πρώτη ἐφημερίδα τῆς Κορίνθου, σσ. 341-376

Ξενοφὼν Χρ. Ἠλίας, Τὸ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο τῆς Κορίνθου ἀπὸ τὸ ἔτος 1857 ἕως τὸ 1861, σσ. 377-386

Κων. Γ. Πανίτσας, Ἡ κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ πορεία τῆς Νέας Πόλεως τῆς Κορίνθου κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 19ου αἰώνα, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στοὺς ἐμπορευομένους – τεχνίτες, σσ. 387-412

Ματθαῖος Χ. Ἀνδρεάδης, Ἡ Κόρινθος τὸ 1908, σσ. 413-428

Νικ. Δ. Πιέρρος, Γεώργιος Δημητριάδης – Φάνης Σακελλαρίου, δύο κορυφαῖοι Κορίνθιοι γλῦπτες, σσ. 429-458

Παναγιώτης Ζάρας, Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ τοῦ 6ου Συντάγματος Πεζικοῦ, μὲ βάση τὸ Ἀρχεῖο τῆς Διεύθυνσης Ἱστορίας Στρατοῦ, σσ. 459-470

Μεταξούλα Χρυσάφη, Ἰδιωτικὰ καὶ δημόσια κτίσματα στὴν Κόρινθο τοῦ 19ου καὶ 20ου αἰώνα, σσ. 471-494

Κώστας Γ. Τσικνάκης, Ὁ σεισμὸς τῆς Κορίνθου τὸ 1928. Ἕνα κείμενο τοῦ Κώστα Οὐράνη, σσ. 495-506

Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος, Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνὸς καὶ οἱ σεισμοὶ τῆς Κορίνθου τοῦ 1928, σσ. 507-536

Ἰωάννης Δ. Μπουγάτσος, Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Κορίνθου, σσ. 537-584

Σεβαστὴ Χαβιάρα – Καραχάλιου, Σελίδες Ἰατρικῆς ἀπὸ τὴν Κόρινθο τοῦ 20οὺ  αἰώνα, σσ. 585-614

Πέτρος Θ. Θωμαΐδης, Χορωδία Κορίνθου, σσ. 615-622

Παῦλος Καράγιωργας, Τὸ Κορινθιακὸ Θέατρο «Βασίλης Ρώτας», σσ. 623-636

Μαρία Μέξια, Περιφερειακὰ Μουσεῖα καὶ τοπικὲς κοινωνίες: Ἡ περίπτωση τοῦ Ἱστορικοῦ – Λαογραφικοῦ Μουσείου Κορίνθου, σσ. 637-644