Παράρτημα 28

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 28 (2009)
Πρακτικά τοῦ Ἐκτάκτου Ἀχαϊκοῦ Συμποσίου
(Αἴγιον, 26-28 Μαΐου 2006)

Χρονικὸν Συνεδρίου, Λόγοι – προσφωνήσεις, σσ. 3-10

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Σύντομον σχεδιάσμα συγγραφῆς τῆς Γενικῆς Ἱστορία τοῦ Αἰγίου, σσ. 11-16

Μητρ. Ἠλείας καὶ Ὠλένης Γερμανός, Ὁ ἐξ Ἑβραίων Πατρινὸς Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, σσ. 17-22

Ἀθανάσιος Β. Βερτσέτης, Σταυρούλα Πετράκη – Βερτσέτη, Τὸ Αἴγιο στοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς, σσ. 23-30

Νῖκος Δ. Πιέρρος, Δύο χαρακτηριστικὲς ναυμαχίες τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου στὴν εἴσοδο τοῦ Κορινθιακοῦ (429-413 π. Χ.), σσ. 31-46

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπῦρος, Τὸ ἱστορικὸ ἐνδόσιμο μιᾶς ἐπαναγνώσεως γιὰ τὸ Αἴγιο τοῦ Πολυβίου, σσ. 47-78

Στέφ. Δ. Ἤμελλος, «Αἰγιέες οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι», σσ. 79-86

Δημήτριος Κ. Γιαννακόπουλος, Ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς κυριαρχίας τοῦ Φλωρεντινοῦ Nerio Acciaiuoli στὸ Πριγκηπᾶτο τῆς Ἀχαΐας (1367-1389) ὑπὸ τὸ φῶς τὴς νεότερης ἔρευνας, σσ. 87-100

Ἀθηνᾶ Κονταλῆ, Ἡ ἐξέγερση τῆς Πάτρας κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν (1571) καὶ ὁ ἡγετικὸς ρόλος τοῦ Μητροπολίτη Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ Α΄, σσ. 101-116

Δέσποινα Στεφ. Μιχάλαγα, Σύντομη ἀναφορὰ στὸν ἀπὸ Κερνίτζης Παλαιῶν Πατρῶν Παρθένιο Γ΄, σσ. 117-130

Ἰωάννης Φ. Ἀθανασόπουλος, Οἱ Ἑβραῖοι τῶν Πατρῶν. (Συνοπτικὴ ἱστορικὴ ἀναδρομή), σσ. 131-142

Χρῆστος Π. Μπαλόγλου, Ὁ Ἀρχιμ. Ἀβέρκιος Παπαδόπουλος καὶ ἡ γενεαλογία τῶν Παλαιολόγων. Συνεισφορὰ στὴν μελέτη τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου ἑνὸς λογίου τῆς Αἰγιαλείας, σσ. 143-152

Κων. Γ. Πανίτσας, Περὶ συστάσεως «Κοινότητος» στὴν Πάτρα κατὰ τὴν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας (1687-1715), σσ. 153-174

Ὀδυσσέας Εὐθυμίου, Μεταβυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἱγιαλείας. Ζωγράφοι καὶ χορηγοί, σσ. 175-188

Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Λόντου, σσ. 189-194

Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Ὁ Χαραλάμπης Περρούκας ὡς ἔμπορος στὴν Πάτρα προεπαναστατικῶς, σσ. 195-218

Ἑλένη Κυρ. Κυριακοπούλου, Δικαιοπρακτικὰ ἔγγραφα τουρκικὰ καὶ ἑλληνικὰ περιοχῆς τιμαρίου Ἀκράτας τοῦ Καζᾶ τῆς Βοστίτσας, σσ. 219-234

Παναγ. Ἀντ. Ἀνδριόπουλος, Διονύσιος Φωτεινὸς ἐκ Παλαιῶν Πατρῶν λόγιος καὶ μουσικὸς 18ου – 19ου αἰῶνος, σσ. 235-264

Κώστας Κλάγκος, Τὸ σχολεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας, σσ. 265-272

Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Ποικίλα προεπαναστατικὰ ἔγγραφα τῆς περιοχῆς Ἀχαΐας, σσ. 273-324

Νικ. Δ. Πιέρρος, Τὰ Ζαρουχλιώτικα καλύβια, σσ. 325-356

Βάνα Μπεντεβῆ, Τὰ ἀρχοντικὰ τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’21 στὸ Αἴγιο, σσ. 357-368

Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος, Ἐκκλησιαστικὲς εἰδήσεις περιοχῆς Ἀχαΐας τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα, σσ. 369-384

Χρῖστος Τσάκαλος, Ἱερὰ προσκυνήματα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, σσ. 385-388

Ἰωάννης Δ. Μπουγάτσος, Μέγα Σπήλαιο καὶ Φιλορθόδοξος Ἑταιρεία, σσ. 389-396

Σοφία – Παναγιώτα Βλαχάκη, Ἡ Ἰταλικὴ παροικία τῆς Πάτρας ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου ἕως τὰ μέσα τοῦ 20ου αἰῶνος, σσ.397-406

Κώστας Λούρμπας, Ἡ σταφίδα τοῦ Αἰγίου, σσ. 407-414

Μαργαρίτα Καραφωτιᾶ, Μάρσαλ Μπάλφουρ (Marshall Balfour). Ὁ μυστηριώδης ἄγνωστος, σσ. 415-420

Παναγ. Κωνσταντόπουλος, Ἐγκλήματα καὶ δηώσεις στὴ διάρκεια τῆς κατοχικῆς περιόδου 1941-1944 στὸ Νομὸ Ἀχαΐας μὲ βάση τὸ Ἀρχεῖο τῆς ΔΙΣ, σσ. 421-428

Ἀθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Τὸ Ἀρχεῖον τοῦ στρατηγοῦ τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Βασιλείου Πετιμεζᾶ, σσ. 429-496