Παράρτημα 27

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 27 (2006)
Πρακτικά τοῦ Z΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν
(Πύργος – Γαστούνη – Ἀμαλιάδα, 11-17 Σεπτεμβρίου 2005)

Τόμος Α΄ Ὁλομέλεια – Ἀρχαιότης

Πρόλογος, σσ. 5-6

Χρονικὸν Συνεδρίου, Εἰσητήριος λόγος, σσ. 7-20

Μητρ. Ἠλείας Γερμανός, Ἡ ἐπίδρασις τῆς λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἰς τὸν Ἠλειακὸν λαόν, σσ. 21-40

Βασίλειος Χ. Πετράκος, Πῶς βλέπουμε τὸ μνημειακὸ μας παρελθὸν σήμερα, σσ. 41-48

Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, Προσφορὰ αἵματος καὶ θυσιῶν τῶν Πελοποννησίων στοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὸ 1897 καὶ ἐντεῦθεν, μὲ βάση τὸ Ἀρχεῖο τῆς ΔΙΣ, σσ. 49-64

Christa Schauer, Πήλινες κεραμώσεις στοὺς Λουσούς, σσ. 65-80

Ἡρὼ Μαθιουδάκη, Πολύχρωμη κεραμεικὴ στὴν Πελοπόννησο τῆς Μέσης καὶ Ὕστερης ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ: (Μέθοδοι κατηγοριοποιήσεως), σσ. 81-96

Λ. Κορμαζοπούλου, Ι. Ζυγούρη, Β. Παπαθανασίου, Ἡ ἀνασκαφὴ τοῦ σπηλαίου Νυμφῶν στὴν Λέχοβα Κορινθίας, σσ. 97-112

Βασίλης Πετράκης, Εἰσαγωγὴ στὰ ζητήματα πολιτισμικῆς ὁμοιομορφίας καὶ ἑτερομορφίας στὴν Μυκηναϊκὴ (ΥΕ Ι-ΥΕ ΙΙΙΒ) Πελοπόννησο: Τὸ ἐρώτημα τῆς Κοινῆς, σσ. 113-128

Μαρία Καγιάφα, Ἡ χρήση μετάλλων στὴν Ἀχαΐα κατὰ τὴν Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ, σσ. 129-156

Nicolas A. E. Kalospyros, Adamance Coray et Polybe, σσ. 157-169

Γ. Α. Πίκουλας, Ἀπὸ τὴ Νεστάνη στὴν Τεγεατική. Ἡ ὀρεινὴ διαδρομή, σσ. 170-176

Χρυσάνθη Κονταξῆ, Α΄ καὶ Β΄ Κουβελέικες σπηλιές: Στὸ Ἀλεποχώρι Λακωνίας κατὰ τὴν Νεολιθικὴ ἐποχή. (Παράλληλη χρήση δύο σπηλαίων), σσ. 177-190

Ἀθανάσιος Β. Βερτσέτης, Σταυρούλα Πετράκη – Βερτσέτη, Ἑλίκη ἡ Ἀχαϊκή: Ἡ ἑλληνικὴ Πομπηία. (Φιλολογικὴ προσέγγιση), σσ. 191-202

Στέφανος Σπανός, Ἡ κυκλαδικὴ κεραμικὴ στὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν Ἀττικὴ κατὰ τὴν Μεσοελλαδικὴ καὶ τὴν Ὑστεροελλαδικὴ περίοδο, σσ. 203-224

James Roy, Pausanias 5.9.6: The number of Hellanodikai at Elis in 364 B.C., σσ. 225-232

Antonella Carfora, The foundation Oracle of Syracuse: Some aspects of the Corinthian Colonization, σσ. 233-245

Σταυρούλα Πετράκη – Βερτσέτη, Κοινωνικοὶ τύποι (χαρακτῆρες) στὴν Κόρινθο τῆς Ἑλληνιστικῆς περιόδου κατὰ τὴν «Περικειρομένη» τοῦ Μενάνδρου, σσ. 246-256

Γεώργιος Στείρης, Φιλοσοφικὴ δραστηριότητα στὴν Ἀνατολικὴ Πελοπόννησο τὸν 2ο αἰ. μ.Χ.: Ἡρώδης Ἀττικός, Ἀττικὸς καὶ Ἀρποκρατίων, σσ. 257-268

Raphaël Orgeolet, Stony Kouphovouno: The early Helladic pits. Some remarks on their function, σσ. 269-282

Α. Patay-Horváth, A Laconian bronze disc from Olympia, σσ. 283-302

Arianna Rizio, Στοιχεῖα συνέχειας καὶ ἀλλαγῆς τῆς χωροταξικῆς διάρθρωσης στὴν Πελοπόννησο ἀπὸ τὴν Μέση καὶ τὴν Ὕστερη ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ, σσ. 303-309

Θεόδωρος Κατσουλάκος, Ὁ Ἀγησίλαος καὶ οἱ ἀπόψεις τοῦ Ξενοφῶντος γιὰ τὸν ἰδεώδη ἡγέτη, σσ. 310-318

Ἑλένη Μαραγκουδάκη, Π. Κάββουρας, Μυκηναϊκὰ ἐργαλεῖα ξυλουργικῆς: ἡ περίπτωση τοῦ πρίονος, σσ. 319-336

Michaela Zavadil, Μυκηναϊκοὶ θαλαμοειδεῖς τάφοι μὲ ὀροφὴ σχήματος δικλινοῦς στέγης σσ. 337-352

Νικόλαος Πιέρρος, Ὁ μηχανισμὸς τῆς ἀφέσεως στὸν ἱππόδρομο τῆς Ὀλυμπίας, σσ. 353-362

Β. Ε. Ε. Σίσσυ Κυριάκη, Ἐργασίες ἀποκαταστάσεως στὸ συγκρότημα τοῦ τελετουργικοῦ Ἑστιατορίου – «Γυμνάσιο» στὸ Ἀσκληπιεῖο τῆς Ἐπιδαύρου, σσ. 363-384

Ὀλυμπία Βικάτου, Παράκαμψη Ὀλυμπίας. Εὑρήματα σωστικῶν ἀνασκαφῶν, σσ. 385-409

Νικόλαος Δεπάστας, Ἑρμηνεία τοῦ μεταξὺ Σπάρτης καὶ Ἤλιδος πολέμου (400-398 π.Χ.), σσ. 410-422

Σεβαστὴ Χαβιάρα – Καραχάλιου, Τὰ παιδιὰ τῆς Μολιόνας, (Σιαμαῖοι), σσ. 423-432

Μ. Μητσοπούλου – Leon, Οἱ Λουσοὶ στὴν πρώιμη ἐποχή, σσ. 433-453

Ἀναστασία Γεωργιάδου, Πολιτισμικὴ προσέγγιση τῆς ἀρχαίας Ἤλιδας μέσα ἀπὸ ἀγγεῖα μὲ διακόσμηση τοῦ τύπου Δυτικῆς Κλιτύος, σσ. 454-472

Θεόδωρος Τσοῦχλος, Ἡ ἔννοια τοῦ πολίτη στὸν Θουκυδίδη: συγκριτικὲς ἀναφορὲς στὸ πλατωνικὸ καὶ ἀριστοτελικὸ ἔργο, σσ. 473-496

Madeleine Jost, Les cérémonies à Mystères à Lykosoura, σσ. 497-509

David Golan, Chlaeneas the Aetolian and Lykiskos the Acarnanian in Sparta, 212/211 B.C., σσ. 510-516

Σπῦρος Κων. Μιχόπουλος, «Λέων τῆς Νεμέας», ὁ πρῶτος ἆθλος τοῦ Ἡρακλῆ στὶς εἰκαστικὲς τέχνες, σσ. 517-528

Μηνᾶς Γ. Στασινός, Ἀλήσιον τῆς Ἀρχαίας Πισάτιδας, σσ. 529-541

Τόμος Β΄ Ἀρχαιότης

Ξένη Ἀραπογιάννη, Ἀνάδειξη τῶν ἀρχαίων Ἀκροπόλεων τῆς Ἠλείας, σσ. 5-32

Ε. Πέππα – Παπαϊωάννου, Ἐμπορικὴ διακίνηση κοροπλαστικῶν τύπων τῆς κλασικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς στὴ βορειοανατολικὴ Πελοπόννησο, σσ. 33-48

Μιχαὴλ Πετρόπουλος, Ἡ ἀρχαία Ἄνθεια τῆς Πάτρας, σσ. 49-62

Jörg Rambach, Tὸ ΠΕ 1 νεκροταφεῖο τῆς ἀρχαίας Ἤλιδας, σσ. 63-92

Ἐμμανουὴλ Μικρογιαννάκης, Ἡ Πελοπόννησος ἐν συγκρίσει, σσ.93-96

Κωνσταντῖνος Β. Ἀντωνόπουλος, Ἀρχαῖοι ναοὶ καὶ ἱερὰ τῆς Ἠλείας μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ Παυσανία καὶ τοῦ Στράβωνα, σσ. 97-128

Ἰωάννης Μαυρομματίδης, Τὸ μεγάλο ἀνάλημμα τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἀπόλλωνος Μαλεάτα, σσ. 129-150

Erik Østby, Recent archaeological investigations at Tegea, σσ. 151-170

Νικόλαος Ι. Ζαγανιάρης, Ἡ Ἀρκαδία εἰς τὴν Λατινικὴν ποίησιν τοῦ Χρυσοῦ αἰῶνος, σσ. 171-192

Helmut Kyrieleis, Τὸ Πελόπιο καὶ ἡ πρώιμη λατρεία τοῦ Πέλοπα στὴν Ὀλυμπία, σσ. 193-205

Δημήτρης Θ. Κατσουλάκος, Ὁ «Φιλορωμαϊσμὸς» τοῦ Πολυβίου: μία ἐπαναπροσέγγιση τοῦ θέματος, σσ. 206-220

Α. Ἀλεξανδροπούλου, Ἑλληνιστικὰ ἀγγεῖα τῆς συλλογῆς Περδικέα στὸ ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο τῆς Πύλου, σσ. 221-235

Ἀνδρέας Παναγόπουλος, Olympic games and Spartan policy during the Peloponnesian war, σσ. 236-240

Anthi Theodorou – Mavrommatidi, The early Helladic sauceboat reshaped and reconsidered, σσ. 241-259

Ἄννα – Βασιλικὴ Καραπαναγιώτου, Λουτρὰ Ἡραίας: νέο μυκηναϊκὸ νεκροταφεῖο στὴ Βορειοδυτικὴ Ἀρκαδία, σσ. 260-272

Ἀλέξανδρος Στρατῆς, Ἱστορικὰ κονιάματα ἀπὸ τὴν «Ἔπαυλη τοῦ Ἡρώδη Ἀττικοῦ» στὴ Λουκοῦ Κυνουρίας, σσ. 273-286

Ἑλένη – Ἄννα Χλέπα, Ἐργασίες ἀποκαταστάσεως στὸ μεταπύργιο διάστημα παρὰ τὴν Ἀρκαδικὴν πύλην τοῦ τείχους τῆς ἀρχαίας Μεσσήνης, σσ. 287-304

Ἰωάννα Ἀνδρέου – Ψυγογιοῦ, Ἠλίς, ἡ ἀρχαία πρωτεύουσα τῶν Ἠλείων, σσ. 305-330

Δέσποινα Μίνου – Μινοπούλου, Προκαταρκτικὰ γεωλογικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ σπήλαιο «Τρουπίτσες» στὸ Σκορτσινὸ Ἀρκαδίας, σσ. 331-336

Γεωργία Χατζῆ – Σπηλιοπούλου, Νέος θολωτὸς τάφος στὸ Κεφαλόβρυσο (Χαλβάτσου)  Μεσσηνίας, σσ. 337-366

Νῖκος Λιάρος, «Πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες», ἡ ὀργάνωση τῶν ἀποθηκῶν μὲ τὰ εὑρήματα ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ἀμερικανικῆς Σχολῆς Κλασικῶν Σπουδῶν στὴν Ἀργολίδα, σσ. 367-376

Anton Bammer, Two new temples at Aigeira, σσ. 377-388

Ἑλένη Κουρίνου, Τὸ ἀνάγλυφο ἀριθ. εὑρ. 4471 τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἀπὸ τὶς Μυκῆνες, σσ. 389-400

Φωτεινὴ Σαραντοπούλου, Ἡ Λάκαινα Ἑλένη ἀπὸ τὸν Ὅμηρο μέχρι τὸν Σεφέρη, σσ. 401-412

Ἑλένη Ζαββοῦ, Νέα στοιχεῖα γιὰ τὶς λακωνικὲς πόλεις τῆς δυτικῆς ἀκτῆς τῆς χερσονήσου τοῦ Μαλέα, σσ. 413-451

Ἀθ. Θέμος, Ἀναζητώντας τὸ Ἀρχαῖο Ἕλος, σσ. 452-480

Edson Reis Meira, Μορφοσυντακτικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὸ ρηματικὸ σύστημα τῆς Τσακωνικῆς διαλέκτου, σσ. 481-490

Γ. Ἀναστασιάδου, Ἡ Θόλος τῆς Ἐπιδαύρου: ἐργασίες ἀποκαταστάσεως στὴν κρηπίδα τοῦ μνημείου, σσ. 491-502

Χρῆστος Πιτερός, Ἕνα ἄγνωστο ἱερὸ στὸν Προφήτη Ἠλία Κιβερίου Ἀργολίδας, σσ. 503-510

Τόμος Γ΄ Νεώτερος Ἑλληνισμός

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Περιδιάβασις ἀνὰ τὴν ἀγροτικὴ – ποιμενικὴ περιοχὴν Γαστούνης κατὰ τὸ ἔτος 1837, σσ. 5-14

Ρεγγίνα Quack – Μανουσάκη, Ὁ Γερμανὸς πρίγκιπας Πύκλερ, ὁ «Πελοποννήσιος», σσ. 15-32

Σόνια Γελαδάκη, Προσπάθειες δομήσεως συγκεντρωτικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος κατὰ τὴν Καποδιστριακὴ περίοδο, σσ. 33-48

Ἰωάννης Δ. Δημάκης, Οἱ «Μεσσηνιακὲς Ὠδὲς» καὶ ὁ εὐρωπαϊκὸς φιλελληνισμὸς κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, σσ. 49-58

Κων. Λούρμπας, Εἰκόνες κοινωνικῆς ζωῆς περιοχῆς Γαστούνης ἀπὸ ἐπίσκεψη τοῦ 1837, σσ. 59-64

Ἀρχιμ. Δαμασκηνὸς Πετράκος, Ὁ Ἅγιος Ἰωακεὶμ ὁ Νέος. Συμβολὴ στὴν τοπικῆ Ἁγιολογία τῶν Μητροπόλεων Ἠλείας καὶ Πατρῶν, σσ. 65-89

Ζωὴ Μανουσάκη – Μπιρμπίλη, Διαθήκη ἀγρότου τοῦ ἔτους 1837 ἀπὸ τὸν οἰκισμὸ Καλίτσα Ἀμαλιάδας, σσ. 90-96

Χρῆστος Δ. Δημητρόπουλος, Διαχρονικὴ συμβολὴ τοῦ ἠλεκτρισμοῦ στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τοῦ νομοῦ Ἠλείας, σσ. 97-118

Ἀργύρης Ἀγελάκος, Τὸ λαογραφικὸ μουσεῖο τοῦ Τεγεατικοῦ Συνδέσμου στὴν Παλαιὰ Ἐπισκοπὴ Τεγέας, σσ. 119-128

Χρῆστος Σ. Φωτόπουλος, Τὸ ἀποκαλούμενο «Κτίριον τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων» στὸ Ναύπλιο καὶ ἡ ἱστορία του (1828-2005), σσ. 129-168

Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Πολύχρονοι δικαστικοὶ καὶ ἐξώδικοι ἀγῶνες Δημ. Περρούκα γιὰ τὴν ἀπόδοση παρακαταθήκης, σσ. 177-197

Ἑλένη Κυριακοπούλου, Κυρώσεις καὶ ἀναιρέσεις τῆς σταυροπηγιακῆς ἀξίας Μονῆς Στεφανίου μὲ τέσσερα πατριαρχικὰ σιγίλλια (1791-1818), σσ. 192-208

Κων. Λούρμπας, Ἡ γλυκόριζα τῆς Γαστούνης, σσ. 209-260

Ἰωάννης Κάππος, Ζητήματα ἐπανδρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κατὰ τὴν περίοδο 1835-1845, σσ. 261-272

Νίκα Πολυχρονοπούλου – Κλαδᾶ, Ἡ Μονὴ Ὀμπλοῦ καὶ ἐπισημάνσεις ἐπὶ τοῦ ἀρχείου της (1315-1829), σσ. 273-301

Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση Νομοῦ Ἀρκαδίας (1833-2005). Ὀργανισμοὶ (Δῆμοι – Κοινότητες) καὶ πληθυσμιακὸ κεφάλαιο, σσ. 302-324

Μαρία Δημάκη – Ζώρα, Πατρινοὶ λογοτέχνες τοῦ 19ου αἰώνα, σσ. 325-336

Νῖκος Φ. Τόμπρος, Τὸ Ἐθνικὸν Στρατιωτικὸν Νοσοκομεῖον Ναυπλίας τὴν Καποδιστριακὴ περίοδο, σσ. 337-364

Ἰωάννης Λυμπέρης, Ἡ κοινωνικὴ φιλοτιμία τῶν Ἀμαλιαδιτῶν ἔναντι τῶν ἐρειπίων τῆς ἀρχαίας Ἤλιδος, σσ. 365-368

Γεώργιος Β. Νικολάου, Ἡ προσωπικότητα τοῦ Βελῆ πασᾶ καὶ ἡ διοίκηση τοῦ Μοριᾶ τὴν περίοδο 1807-1809 μέσα ἀπὸ ἀνέκδοτες ἐπιστολές του, σσ. 369-392

Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Δύο προικοσύμφωνα 1836 καὶ 1838, σσ. 393-400

Ἀπ. Π. Παπαθεοδώρου, Ἡ συμβολὴ τῶν Πελοποννησίων στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες τῆς Ἠπείρου, σσ. 401-410

Ἀλεξ. Δεληγιάννης, Ἡ καλλιέργεια σπαραγγιῶν στὸν κάμπο, σσ. 411-416

Σπῦρος Δ. Λουκᾶτος, Πολεοδομική, ρυμοτομικὴ καὶ οἰκιστικὴ διαμόρφωση τοῦ Πύργου Ἠλείας κατὰ τὴν πρώτη πεντηκονταετία τοῦ ἐλευθέρου βίου του, σσ. 417-444

Γεράσιμος Γ. Ζώρας, Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 στὴν Πελοπόννησο μέσα ἀπὸ ἀναφορὲς διπλωματῶν τοῦ Βατικανοῦ, σσ. 445-458

Εὐστάθιος Πεκιᾶς, Τὸ ἀνὰ τὴν Πελοπόννησον ἔργον τῆς Ἐργατικῆς Ἑστίας, σσ.  459-464

Κων. Λ. Κοτσώνης, Αἰγυπτιακὴ στρατιὰ εἰσβολῆς στὴν Πελοπόννησο. Συγκρότησις, τακτική, ἡγεσία, Φεβρ. 1825 – Σεπτ. 1828, σσ.  465-486

Ἀθηνᾶ Κονταλῆ, Ἡ ἀντικανονικὴ «συμπεριφορὰ» τοῦ Μητροπολίτη Παλαιῶν Πατρῶν Δανιὴλ Γ΄ καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς προαγωγὴ τῆς Ἐπισκοπῆς Ὠλένης σὲ Ἀρχιεπισκοπὴ (1727), σσ.  487-503

Κων. Λούρμπας, Κων. Μάλλιαρης, Τὸ θαῦμα τῆς Παναγίας Καθολικῆς, τὸ πανηγύρι τῆς Τρίτης τοῦ Πάσχα, σσ.  504-508

Στέλιος Μουζάκης, Νερόμυλοι – μπαρουτόμυλοι – νεροτριβὲς στὸ νομὸ Ἠλείας, σσ.  509-532

Κυριάκος Γούναρης, Ἀγροτικὴ διαφορὰ τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ Σουλεϊμάναγα, σσ.  533-540

Ἀνδρέας Λευθεριώτης, Θεατρικὲς διαδρομὲς τῆς Γαστούνης, σσ. 541-555

Κων. Λούρμπας, Ἡ διαθήκη μιᾶς γερόντισσας Γαστουνιώτισσας τοῦ 1837, σσ. 556-560

Τόμος Δ΄ Βυζάντιον – Συμπληρώματα

Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Οἱ μικρογραφίες μιᾶς Καινῆς Διαθήκης τῆς μονῆς Ἁγίας Λαύρας, σσ. 5-15

Α. Μπάλλας, Περὶ τῶν μεσαιωνικῶν κάστρων τοῦ Μαινάλου. Συμβολὴ δευτέρα, σσ. 16-40

Μιχ. Κορδώσης, Ἀπὸ τὸν κοινωνικὸ βίο τῆς Κορίνθου στὰ τέλη τοῦ 12ου ἀρχὲς 13ου αἰώνα μ. Χ., σσ. 41-48

Θάλεια Παπαγεωργίου, Ἅγιος Νικόλαος στὰ Βέροια Λακεδαίμονος, σσ. 49-64

Σοφία Φ. Μενενάκου, Εἰκονογραφικὲς παρατηρήσεις σὲ μορφὲς Ἁγίων καὶ σκηνὲς ἀπὸ τὸ βίο τους στὸ ναὸ Ἁγίου Σπυρίδωνος στοὺς Μπουλαριοὺς στὴ Μάνη (1792), σσ. 65-77

Πάρη Καλαμαρᾶ, Ἀνεστέι Παρίση, Δίκτυο μουσείων Μάνης, σσ. 78-96

Ἄδωνις Κ. Κύρου, Πιτυοῦσσα – Σπέτσαι. Ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα περὶ «σκοτεινῶν αἰώνων» τοῦ Βυζαντίου, σσ. 97-125

Ἰωάννα Εὐσταθίου – Μανωλάκου, Τὸ σπήλαιο «Τρουπίτσες» στὸ Σκορτσινὸ Ἀρκαδίας: ἡ ἔρευνα τοῦ 2005, σσ. 126-140

Ἐλισάβετ Δ. Γιαννούλη, Ἀνασκαφικὲς ἔρευνες στὸ κάστρο τῆς Καρύταινας, σσ. 141-158

Ὀδυσσέας Εὐθυμίου, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀροανίας Καλαβρύτων. Συμβολὴ στὴ μεταβυζαντινὴ ζωγραφικὴ τοῦ 17ου αἰώνα, σσ. 159-180

Γιώτα Σκάγκου, Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Κάτω Πόλη Μονεμβασίας. Παρουσίαση ἀποτελεσμάτων διερευνητικῶν τομῶν, σσ. 181-208

Χρ. Πινάτση, Ὁ βυζαντινὸς ναὸς τῆς Παναγίας στὸ Γκορτσούλι Μαντινείας, σσ. 209-224

Τ. Παπαγεωργίου, Δ. Χαραλάμπους, Νεώτερα στοιχεῖα γιὰ τὸν τοιχογραφικὸ διακοσμο τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στὰ Χρύσαφα Λακωνίας, σσ. 225-274

Δημοσθένης Ν. Στρατηγόπουλος, Ἄγνωστη πελοποννησιακὴ ἀκολουθία στὸν ὅσιο Θεοδόσιο τὸ Νέο, σσ. 275-282

Εὐαγγελία Π. Ἐλευθερίου, Βυζαντινὲς ἀρχαιότητες στοῦ Λουκᾶ Ἀρκαδίας. Πρῶτες παρατηρήσεις, σσ. 283-299

Εὐαγγελία Πάντου, Ἁγιογραφικὴ δραστηριότητα στὴ Λακωνία τὸν ὄψιμο 19ο αἰώνα, μέσα ἀπὸ συμβολαιογραφικὲς πράξεις, σσ. 300-322

Ἀναστασία Κουμούση, Τὸ φραγκικὸ κάστρο Παυλόκαστρο Πατρῶν, σσ. 323-336

Στ. Μακρυπόδη, Ε. Μαστέλλος, Ἀρχαῖο στάδιο τοῦ Ἀσκληπιείου τῆς Ἐπιδαύρου, σσ. 337-360

Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος, Ἠθικὲς ἀμοιβὲς σ’ ἐπιφανεῖς κληρικοὺς τοῦ 1821 μετεπαναστατικῶς, σσ. 361-384

Σμαράγδη Ι. Ἀρβανίτη, Τὸ κάστρο τοῦ Παραλίου Ἄστρους Κυνουρίας. Πρῶτες παρατηρήσεις, σσ. 385-410

Εὐάγγελος Μαστέλλος, Ὁ ἱερὸς ναὸς Γενεσίου Θεοτόκου Ναυπλίου, σσ. 411-433

Ο. Βλαντιμίροβνα – Σμιρνόβα, Ἡ εἰκόνα τῆς Πελοποννήσου στὸ ρωσικὸ διαδίκτυο, σσ. 434-440

Εὐγενία Γερούση, Στοιχεῖα γιὰ τῆν βυζαντινὴ Μεθώνη. Ἡ μαρτυρία τῶν γλυπτῶν, σσ. 441-458

Βάιος Βαϊόπουλος, «Sine fraude marita»: Ἡ περίπτωση τῆς Ὑπερμήστρας, σσ. 459-497

Κύριλλος Νικολάου, Συγκριτικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὶς γεωπολιτικὲς βλέψεις τῶν μεγάλων δυνάμεων στὴν Πελοπόννησο καὶ στὴν Κύπρο (τέλη 18ου – ἀρχὲς 19ου αἰώνα), σσ. 498-508