Παράρτημα 25

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 25 (2003)
Πρακτικά τοῦ Ἐκτάκτου Ἠλειακοῦ Συμποσίου
(Ἀμαλιάδα, 7-9 Δεκεμβρίου 2001)

Χρονικὸν Συνεδρίου, σσ. 3-22

Μητρ. Ἠλείας καὶ Ὠλένης Γερμανός, Ὁ θρησκευτικὸς χαρακτήρας τῶν Ἠλείων, ἀναζητούμενος ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα ἀπὸ τὸν βίο καὶ τὰ μνημεῖα, σσ. 23-36

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Σύντομη ξενάγησις στὴν Ἀρχαία Ἤλίδα, σσ. 37-42

Δημήτριος Β. Γόνης, Μετόχι τῆς μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους στὴν Ἠλεία, σσ. 43-67

Κων. Λ. Λοτσώνης, Ἱστορικο-κοινωνικὸ ὁδοιπορικὸ ἀνὰ τὴν Ἠλεία, σσ. 68-80

Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Θεώρησις τῆς Ἠλειακῆς βιβλιογραφίας, σσ. 81-93

Ἀθανάσιος Β. Βερτσέτης, Ἠλεῖοι λόγιοι καὶ καλλιτέχνες κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα, σσ. 94-104

Σταυρούλα Βερτσέτη, Πύρρων ὁ Ἠλεῖος καὶ Πυρρωνισμὸς (Σκεπτικισμός), σσ. 105-112

Νικ. Δ. Πιέρρος, Ἀρχαῖα νομίσματα τῆς Ἤλιδος, σσ. 113-130

Ἑλένη Κυρ. Κυριακοπούλου, Ὁ Ἀλφειὸς καὶ ἡ Ἀρέθουσα στὴ λογοτεχνία καὶ τὶς εἰκαστικὲς τέχνες, σσ. 131-144

Κυριάκος Γούναρης, Παπαχριστοπούλειος Βιβλιοθήκη Ἀμαλιάδας, σσ. 145-153

Χρῆστος Δ. Δημητρόπουλος, Ἐμπορία ζώντων ζώων, σσ. 151-160

Ζωὴ Μανουσάκη, Ἀναφορὰ στὰ σχολικὰ τῆς Ἠλείας, σσ. 161-182

Νικολέττα Β. Κορδαλῆ, Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς ἀνοικοδομήσεως τῆς Ἀμαλιάδας, σσ. 183-195

Ἰωάννης Δ. Μπουγάτσος, Τυπωμένο περὶ Ἠλείας θησαύρισμα στὰ «Ἠλειακὰ» Ψυχογιοῦ καὶ στὴν «Ἐπετηρίδα» τῆς Ἑταιρείας Ἠλειακῶν Σπουδῶν, σσ. 196-208

Νῖκος Σοφ. Φραγκογιαννόπουλος, Ἀμαλιὰς Πόλις νέα Οἰκουμένη, σσ. 209-217

Κωνσταντῖνος Γ. Πανίτσας, Ἡ κοινωνικὴ κατάσταση στὴν Ἠλεία κατὰ τὴν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας (1687-1715), σσ. 218-240

Εὔη Πάλλα – Χρονοπούλου, Οἰκισμοὶ καὶ τοπωνύμια στὴν Ἀμαλιάδα, σσ. 241-272

Γιάννης Λυμπέρης, Ἡ σημερινὴ Ἀμαλιάδα, σσ. 273-296

Μαρία Ἀναστασοπούλου – Μπουγάτσου, Ὁ Ἀνδρέας Καρκαβίτσας ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὴν Ἠλειακὴ φύση καὶ ζωή, σσ. 297-316

Νικ. Δ. Πιέρρος, Τὰ ἱππικὰ ἀγωνίσματα στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ εἰδικώτερα στὴν ἀρχαία Ὀλυμπία, σσ. 317-384

Νίκη Παναγιωτοπούλου, Μορφή κοινωνικῆς ζωῆς ἄλλοτε καὶ τώρα. (Ἄντλησις εἰδήσεων ἀπὸ συμβολαιογραφικὰ ἀρχεῖα), σσ. 385-394

Γεώργ. Ἀντωνακόπουλος, Ἡ σαγματοποιία στὴν Ἠλεία, σσ. 395-405