Παράρτημα 24

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 24 (2001-2002)
Πρακτικά τοῦ Στ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν
(Τρίπολις, 24-29 Σεπτεμβρίου 2000)

Τόμος Α΄ Ὁλομέλεια

Πρόλογος, σσ. 5-6

Χρονικὸν Συνεδρίου, σσ. 9-32

Ἀλέξανδρος Κοτσιάνης, Ἑξακόσια χρόνια ἱστορικοῦ βίου τῆς Τριπολιτσᾶς, σσ. 33-40

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἀρκαδικὴ – Ἀχαϊκὴ οἰκογένεια Στεφανοπούλου, σσ. 41-48

Τὸ συντελεσθὲν ἔργον, σσ. 49-64

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Χριστιανικὴ Πελοπόννησος – Εἰσαγωγικά, σσ. 69-78

Βλάσιος Ἰω. Φειδᾶς, Ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῆς Διοικητικῆς ὀργανώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὴν Βυζαντινὴ περίοδο, σσ. 79-96

Μητρ. Πατρῶν Νικόδημος, Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπὸ τὰς Ἀθήνας εἰς Κόρινθον, σσ. 97-112

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Δύο χιλιάδες χρόνια Χριστιανικοῦ βίου στὴν Κορινθία καὶ Ἀργολίδα, σσ. 113-144

Μητρ. Ἠλείας Γερμανός, Ἀχαΐα – Ἠλεία ἐπὶ δύο χιλιετίες ἐντὸς τοῦ Χριστιανικοῦ Πελοποννησιακοῦ χώρου, σσ. 145-176

Μητρ. Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης Εὐστάθιος, Χριστιανικὴ Λακωνία ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια, σσ. 177-208

Μητρ. Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀλέξανδρος, Ἡ Ἀρκαδία στὸν δισχιλιετὴ Χριστιανικὸν χῶρο, σσ. 209-244

Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Σελίδες τῆς Χριστιανικῆς Μεσσηνίας, σσ. 245-284

Ἐπίμετρον, σσ. 285-288

Μαριάννα Οἰκονόμου, Μονὴ Ἁγίων Πάντων Ἀχαΐας, σσ. 289-304

Γεώργιος Ν. Πάλλης, Βυζαντινὰ γλυπτὰ στὸν ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστανοχωρίου (Κραμποβοῦ), σσ. 305-316

Γρηγόρης Πουλημένος, Τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Λουκοῦς, σσ. 317-354

Λεωνίδας Σουχλέρης, Ὑστεροβυζαντινὴ κώμη Λογκανίκου Λακωνίας, σσ. 355-385

Ι. Δ. Ψαρρᾶς, Ἀπὸ Ἐμινέ, Μαρία: Ἐκχριστιανισμὸς μουσουλμάνας στὴν Κορώνη κατὰ τὴ Β΄ Βενετοκρατία, σσ. 386-404

Στέφ. Δ. Ἤμελλος, Παρατηρήσεις σὲ χωρίο τοῦ Βίου Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε» σχετιζόμενο καὶ μὲ τὴν θαυματουργικὴ δρᾶσι του στὴν Πελοπόννησο, σσ. 405-412

Σπῦρος Χρ. Καρύδης, Ὁ ἐπίσκοπος Μεθώνης καὶ Ναυαρίνου Ἱερεμίας Πυλαρινός, σσ. 413-430

Α. Κουμούση – Α. Μουτζάλη, Ὑστεροβυζαντινὸς σπηλαιώδης ναὸς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων, σσ. 431-444

Δανάη Χαραλάμπους, Παρατηρήσεις στὶς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου στὸ Νεοχώρι Ἀρκαδίας, σσ. 445-465

Τόμος Β΄ Ἀρχαιότης καὶ Βυζάντιον

Σ. Ε. Ἰακωβίδης, σσ. 5-9

David Golan, Polybios – Achaean politician and political historian, σσ. 10-16

J. Forsen & E. Alram-Stern, The Asea valley survey 1994-1996: The Neolithic and Early Bronze Age periods, σσ. 17-24

Χρῆστος Π. Μπαλόγλου, Ἡ οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ τυράννου Κυψέλου τοῦ Κορινθίου, σσ. 25-32

Christa Schauer, Γυάλινα ἀγγεῖα ἀπὸ τὴν Ὀλυμπία, σσ. 33-48

Χρῆστος Ματζάνας, Ἡ Μυκηναϊκὴ λιθοτεχνία στὸ Ψάρι Τριφυλίας, σσ. 49-64

Ἀθ. Βερτσέτης, Ἀρκάδες συγγραφεῖς κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, σσ. 65-74

Νικολίτσα Γεωργοπούλου – Λιαντίνη, Ὁ μῦθος τοῦ ἔρωτα τῆς Μαντινικῆς Διοτίμας στὸ Συμπόσιο τοῦ Πλάτωνα, σσ. 75-80

Καίτη Δημακοπούλου, Νικολέτα Διβάρη – Βαλάκου, Ἡ Μυκηναϊκὴ Ἀκρόπολη τῆς Μιδέας. Εὑρήματα καὶ συμπεράσματα ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἀνασκαφές, σσ. 81-94

Σοφία Β. Ζουμπάκη, Ὁ γρῖφος τῶν λεγομένων «Συντομογραφιῶν φυλῶν» στοὺς καταλόγους προσωπικοῦ τῆς Ὀλυμπίας: Μία νέα προσέγγιση, σσ. 95-112

Ε. Κουρίνου – Πίκουλα, Τὸ χάλκινο εἰκονιστικὸ ἄγαλμα ΕΑΜΧ 23321 ἀπὸ τὴ Σπάρτη, σσ. 113-120

Γεώργιος Ι. Τερζῆς, Θραῦσμα πήλινης σίμης ἀπὸ τὴν Κλειτορία, σσ. 121-128

Βάντα Παπαευθυμίου, Σύμπλεγμα τριῶν καθιστῶν εἰδωλίων ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς Δήμητρος καὶ τῶν Διοσκούρων τῆς ἀρχαίας Μεσσήνης, σσ. 129-146

Νῖκος Παπαδημητρίου, Ἡ σημασία τῶν κτιστῶν θαλαμοειδῶν τάφων κατὰ τὴ μεταβατικὴ ΜΕ/ΥΕ περίοδο στὴν Πελοπόννησο: Τυπολογία, χρονολόγηση καὶ ταφικὰ ἔθιμα, σσ. 147-164

Claudia Ruggeri, L’état fédéral de la Triphylie: Remarques sur l’ histoire politique et constitutionnelle, σσ.  165-176

Μαρία Καγιάφα, Ἡ προϊστορικὴ μεταλλουργία στὴ Βορειοανατολικὴ Πελοπόννησο, σσ. 177-202

Jaqueline Christien – Mario Della Santa, Pausanias et Strabon : La route du Taygète et les carrières de marbre Laconien, σσ. 203-216

Βερόνικα Μητσοπούλου – Leon, Πήλινα είδώλια ἀπὸ ἕναν ἀποθέτη στὴν Ἀρχαία Ἤλιδα, σσ. 217-231

Klaus Tausend, Ἡ ἱστορικὴ σημασία τῆς περιοχῆς τῆς Τραχείας (Ἀργολίδος) στὴν Ἀρχαιότητα, σσ. 232-236

Σοφία Τοπούζη, Διερεύνηση τοῦ ἀμυντικοῦ δικτύου τῆς Μαντινικῆς μέσω γεωγραφικῶν συστημάτων πληροφοριῶν, σσ. 237-246

Γ. Α. Πίκουλας, Ἔρευνες στὸ ἀνατολικὸ Λύκαιο, σσ. 247-256

Ἄδωνις Κ. Κύρου, «Κυνήγι» χαλκοῦ κατὰ τὴν πρώιμη Χαλκοκρατία στὸν Ἀργολικὸ κόλπο. Οἱ νησῖδες Παραπόλα καὶ Φαλκονέρα, σσ. 257-272

Martin Schaefer, Τὰ ἀναθηματικὰ ἀνάγλυφα τῶν Εὑμενίδων στὸ Ἄργος, σσ. 273-294

Madeleine Jost, Un Réseau de Défense du territoire en Mantinique, σσ. 295-308

Εὐγενία Λεμπιδάκη, Τὸ ἱερὸ τῶν Ἐπιδοτῶν στὸ Ἀσκληπιεῖο τῆς Ἐπιδαύρου, σσ. 309-329

Kaja Harter–Uibopuu, The Asclepieia and Apolloneia of Epidauros. Malefactors at the sacred games, σσ. 330-340

J. Rambach, Γ. Χατζῆ – Σπηλιοπούλου, Μία πρώιμη παιδικὴ ταφὴ ἀπὸ τὸ Τραγάνι Βαρθολομιοῦ, σσ. 341-355

Θεόδωρος Σ. Κατσουλάκος, Τὸ ἑλληνικὸ γεφύρι τοῦ δήμου Φάριδος, σσ. 356-368

Κατερίνα Δανάλη, Ἑλληνιστικὴ κεραμικὴ ἀπὸ τὴν Περιστεριὰ Μεσσηνίας – Τριφυλίας, σσ. 369-398

Μιχαὴλ Πετρόπουλος, Ἡ Ἀρχαία Μεσάτις τῆς Πάτρας, σσ. 399-422

Μαρία Καντηρέα, Παρατηρήσεις ὡς πρὸς τὴν ἵδρυσι τῆς αὐτοκρατορικῆς λατρείας στὴν Πελοπόννησο, σσ. 423-432

Graham Shipley, Κοινωνικὲς μεταβολὲς στὴν Σπάρτη καὶ Λακωνία κατὰ τὴν Ἑλληνιστικὴ περίοδο. Ἡ συμβολὴ τῶν δεδομένων ἐπιφανειακῆς ἔρευνας, σσ.  433-445

Νεκτάριος Ι. Σκάγκος, Κυπαρίσσι Λακωνίας. Ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα, σσ. 446-500

Ἄδωνις Κ. Κύρου, Νησιωτικὰ καταφύγια στὸν Ἀργολικὸ κόλπο κατὰ τοὺς πρωτοβυζαντινοὺς αἰῶνες, σσ. 501-520

Νικ. Κοντογιάννης, Κάστρα καὶ ὀχυρώσεις στὴν Μεσσηνία κατὰ τοὺς Μεσαιωνικοὺς καὶ Νεώτερους χρόνους, σσ. 521-545

Radivoj Radić, Ὁ Μεσαιωνικὸς Μοριὰς στὶς σερβικὲς πηγές, σσ. 546-558

Εὐαγγελία Π. Ἑλευθερίου, Συμβολὴ στὴν ἄμυνα τῆς Βυζαντινῆς Ἀρκαδίας: Τὸ Παλιόκαστρο τῆς Ζαράκοβας, σσ. 559-569

Σ. Α. Τριαντάρη – Μαρᾶ, Οἱ πολιτικὲς ἀπόψεις περὶ Ἡγεμόνος στὸν ἐγκωμιαστικὸ λόγο τοῦ Ἰωάννου Δοκειανοῦ γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο, σσ. 570-580

Μιχ. Σ. Κορδώσης, Κάστρα, πύργοι καὶ φρουρὲς στὸν Μορέα, ἀπὸ τὰ ἔγγραφα τῶν Acciaiuoli, σσ. 581-588

Τόμος Γ΄ Νεώτερος Ἑλληνισμὸς

Γεώργιος Β. Νικολάου, Ἡ εἰκόνα τῶν Τούρκων στὰ Ἀπομνημνονεύματα τῶν Πελοποννησίων ἀγωνιστῶν τοῦ ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας, σσ. 5-23

Ἑλένη Γιαννακοπούλου, Ὁ ἀββᾶς Michel Fourmont στὴν Πελοπόννησο (1729-1730): Περιήγηση, ἁρπαγὴ καὶ φθορὰ ἀρχαιοτήτων, σσ. 24-42

Σεβαστὴ Χαβιάρα – Καραχάλιου, Ἡ ἱστορικὴ διαδρομὴ τοῦ τραχώματος στὴν Κορινθία, σσ. 43-48

Πρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ἀντοθωνικὰ παραψαλμῳδήματα ἐκ Πατρῶν, σσ. 49-64

Δ. Α. Σάκκης, Ἡ πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση στὴ Λακωνία μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, σσ. 65-80

Ἰωάννης Κάππος, Ἀνέκδοτο ἀντιβαυαρικὸ σατιρικὸ κείμενο, Τρίπολη, 24 Ἰουνίου 1835, σσ. 81-96

Κων. Λ. Κοτσώνης, Ἐπιθετικὲς ἐπιχειρήσεις Αἰγυπτίων κατὰ τῆς Μάνης ἀπ’ Ἀνατολῶν (Αὔγουστος 1826), σσ. 81-96

Ἀνδρέας Ἀθ. Ἀντωνόπουλος, Παναγιώτης Σοφιανόπουλος (1786-1856). Μία πρώτη προσέγγιση στὸ ἔργο καὶ τὴν θεωρία του, σσ. 119-128

Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Δήμητρα Π. Γριτσοπούλου, Δύο φωτισμέννοι διδάσκαλοι στὴν Σχολὴ τῆς Δημητσάνας, σσ. 129-143

Ἰωάννης Δημάκης, Ἡ ἀπήχηση τῆς ναυμαχίας τοῦ Ναυαρίνου στὴν ἱστοριογραφικὴ, λογοτεχνικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ παραγωγὴ στὴν Εὐρώπη τῆς ἐποχῆς, σσ. 144-160

Κωνσταντῖνος Πανίτσας, Βασίλειος Χρονόπουλος, Τὸ ἐμποροδικεῖον Πατρῶν (1835-1887). Συμβολὴ στὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἱστορία τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς της, σσ. 161-182

Γιούλα Γ. Κωνσταντοπούλου, Ὁ Ἑλληνοδιδάσκαλος Χαράλαμπος Παμπούκης καὶ οἱ παιδαγωγικές του ἀντιλήψεις, σσ. 183-192

Ἀναστασία Κυρκίνη – Κούτουλα, «Ἁρπαγὴ ἀρχαιοτήτων ἀπὸ τὴν προεπαναστικὴ Πελοπόννησο». Μαρτυρία ἀπὸ ἀνέκδοτο ἔγγραφο τοῦ 1810, σσ. 193-208

Ἀθανάσιος Κονδύλης, Ὁ λοιμὸς (πανώλη) τοῦ Ναυπλίου (Ἄνοιξη 1538 – Καλοκαίρι 1539) κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πολιορκίας τῆς πόλεως ἀπὸ τοῦς Τούρκους (1537-1540), σσ. 209-222

Δαυὶδ Ἀντωνίου, Ἡ ἐκπαιδευτικὴ εἰκόνα τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὰ ἔτη 1833-1834, σσ. 223-248

Κων. Γ. Πανίτσας, Ἡ βιοτεχνικὴ καὶ βιομηχανικὴ ἀνάπτυξη τῶν Πατρῶν ἀπὸ τῆς ἀπελευθερώσεως (1828) μέχρι τὸ 1885, σσ. 249-268

Κ. Τριανταφύλλου, Ἡ οἰκογένεια Κύλλα ἐν Πάτραις καὶ τὸ ἀρχεῖον της, σσ. 269-272

Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, Ὁ ἀπολογισμὸς διοικήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Τακτικοῦ Στρατοῦ ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ Trézel (1829-1830). Συμβολὴ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Στρατιωτικὴν Ἱστορίαν, σσ. 273-297

Στάθης Ν. Κεκρίδης, Μαυροβούνιοι ἐργάτες στὰ ἔργα τῆς Κορινθιακῆς Διώρυγας, σσ. 298-304

Ἑλένη Κυρ. Κυριακοπούλου, Ἔγκλημα βιαίας παρθενοφθορίας στὸ Φενεὸ ἐπὶ Τουρκοκρατίας (1758), σσ. 305-320

Ρεγγίνα Quack – Μανουσάκη, Πληροφόρησις ἀπὸ γερμανικὲς ἐφημερίδες γιὰ πολεμικὰ γεγονότα στὴν Πελοπόννησο τοῦ 1821, σσ. 321-336

Χρῖστος Δ. Κυριακόπουλος, Μουσικὴ καταγραφὴ τοῦ Θρήνου τοῦ Κολοκοτρώνη Ὁ Θοδωράκης κάθεται…, σσ. 337-350

Αἰκατερίνη Δημ. Τζαμάλη, Ὁ ίδιωματικὸς λόγος στὴν ἐπαρχία Μεσσήνης, σσ. 351-359

Ἀγγελικὴ Σκορδᾶ – Παπαγιαννοπούλου, Τὰ ἀστικὰ σχολεῖα θηλέων Ναυπλίου καὶ Ἄργους, σσ. 360-368

Σμαράγδη Ι. Ἀρβανίτη, Οἱ Σχολὲς τοῦ Δημητρίου Καρυτσιώτη στὸν Ἅγιο Ἰωάννη καὶ τὸ Ἄστρος Θυρέας – Κυνουρίας κατὰ τὰ προεπαναστατικὰ χρόνια ὥς τὴν ἀπελευθέρωση, σσ. 369-394

Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, Τοπικὸ σύστημα Διοικήσεως τῆς περιοχῆς Βοστίτσης. (Δεκέμβριος 1826 – Μάρτιος 1827), σσ. 395-400

Γεώργιος Θεοχαράτος, Κωνσταντῖνος Μιχόπουλος, Κλιματικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς Πελοποννήσου. Ἡ ἐπίδρασή τους στὴ γεωργικὴ παραγωγὴ, σσ. 401-419

Ἀλέξης Μάλλιαρης, Ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴ βενετικὴ Πελοπόννησο (1715) καὶ ἡ στάση τοῦ πληθυσμοῦ ἔναντι Βενετῶν καὶ Τούρκων, σσ. 420-436

Εὐαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, Ὁ ἐκ Στεμνίτσης ζωγράφος Ἀθανάσιος Κανδρῆς (1879-1963), σσ. 437-448

Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ἡ ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας στὴν Πελοπόννησο. Μία ἡμερολογιακὴ προσέγγιση, σσ. 449-461

Ἀγγελικὴ Χ. Κιουρτσῆ – Μιχαλοπούλου, Στυλιανὸς Δ. Μαυρομιχάλης – Μαυρομμάτης Πελοποννήσιος ὀργανωτὴς τοῦ «Κέντρου Καβάλας» στὰ χρόνια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα (1906-1908), μέσα ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία του μὲ τὸ «Κέντρο Ἀθηνῶν», σσ. 462-474

Ἰωάννης Δ. Μπουγάτσος, Ἀλληλογραφία Κ. Νικολοπούλου – Κ. Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, σσ. 475-496

Μαρία Γ. Ἀνδρουλιδάκη, Μουσικὲς καταγραφὲς τοῦ τραγουδιοῦ τῶν Κολοκοτρωναίων, «Λάμπει ὁ ἥλιος στὰ βουνά», σσ. 497-521

Γεωργία Ἀποστολοπούλου, «Ἡ φιλοσοφία τῶν λουλουδιῶν» τοῦ Βρεττάκου ὡς ποιητικὴ τοῦ φωτός, σσ. 522-538

Περσεφόνη Γιαννέλου, Γ. Κ. Δαφαράνας καὶ Σπ. Α. Λοβέρδος: Δύο Κεφαλλῆνες διδάσκαλοι στὴν Ἠλεία κατὰ τὰ ἔτη 1830-1830

Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Ἀκμὴ καὶ παρακμὴ τῆς βυρσοδεψίας στὴν Τρίπολη (1650-1960 περίπου), σσ. 533-574

Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Ὁ Σύλλογος Πελοποννησίων νομοῦ Καβάλας «Ὁ Κολοκοτρώνης» καὶ οἱ δραστηριότητές του (1983-2000), σσ. 575-586