Παράρτημα 22

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 22 (1996-1997)
Πρακτικά τοῦ Ε΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν
(Ἄργος – Ναύπλιον, 6-10 Σεπτεμβρίου 1995)

Περιεχόμενα

Τόμος Α΄ Ὁλομέλεια

Πρόλογος, σσ. 5-6

Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος Θέμελης, Βιογραφικὰ καὶ δημοσιεύματα, σσ. 7-38

Χρονικὸν, σσ. 39-74

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Θρησκευτικὸς καὶ πνευματικὸς βίος στὴν Πελοπόννησο, φαινόμενα κατὰ τὴν περίοδο 1461-1600, σσ. 75-94

Μητρ. Ἠλείας Γερμανὸς Παρασκευόπουλος, Θρησκευτικὸς καὶ πνευματικὸς βίος στὴν Πελοπόννησο, φαινόμενα κατὰ τὸν ΙΖ΄ αἰ., σσ. 95-114

Μητρ. Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀλέξανδρος Παπαδόπουλος, Θρησκευτικὸς καὶ πνευματικὸς βίος στὴν Πελοπόννησο, φαινόμενα κατὰ τὸν ΙΗ΄ αἰ., σσ. 115-134

Δημ. Παπανικολάου, Σχεδιασμὸς μιᾶς σύγχρονης πόλεως μὲ διαχρονικὴ παρουσία, σσ. 135-140

Γεώργιος Τσοῦρνος, Δήμαρχος Ναυπλίου: Ἡ μεγάλη τιμὴ καὶ ἡ μεγάλη εὐθύνη, σσ. 141-146

Σπῦρος Ἰακωβίδης, Τὸ θρησκευτικὸ κέντρο τῶν Μυκηνῶν, σσ. 148-168

Ἀθανάσιος Β. Βερτσέτης, Μυκῆναι: ὀνοματολογικὰ καὶ ἐτυμολογικά, σσ. 169-176

Χρ. Γ. Ντούμας, Ἡ κάθοδος τῶν Δωριέων: μία νέα πρόταση ἑρμηνείας, σσ. 177-185

Sabine Schmidt, Olympia – attitudes of Philhellenism in Hellenistic and Roman times, σσ. 186-192

Νικ. Σολ. Δεπάστας, Αἱ εἰς Πελοπόννησον ναυτικαὶ ἐπιχειρήσεις τῶν Ἀθηνῶν, σσ. 193-214

Sigela Walberg, The excavation of the Megaron at Midea, σσ. 215-224

Νικ. Δ. Πιέρρος, Οἱ ὕφυδροι κολυμβητὲς καὶ οἱ κατακολυμβητὲς (βατραχάνθρωποι) τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, σσ. 225-256

Μιχ. Σ. Κορδώσης, Προβλήματα κατὰ τὴν μελέτη τῶν σλαβικῶν ἐπιδρομῶν στὴν Πελοπόννησο, σσ. 257-264

Σοφία Ζουμπάκη, Παρατηρήσεις στὴν κοινωνία τῆς Ἠλείας κατά τὴν ρωμαϊκὴ ἐποχή, σσ. 265-286

Ἀθανασία Ψάλτη, Θρησκευτικὲς ἀλληλεπιδράσεις στὴν κοινωνία στὸ νότιο ἑλλαδικὸ χῶρο κατὰ τὴ μέση καὶ ὕστερη Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ, σσ. 287-320

Ξένη Ἀραπογιάννη, Νεκροταφεῖο Κλασικῶν Χρόνων καὶ ταφικὸς τύμβος ἀπὸ τὸν Νομὸ Ἠλείας, σσ. 321-349

Ὀλυμπία Βικάτου, Νέες μυκηναϊκὲς θέσεις στὴν Ἠλεία, σσ. 350-365

Ἀδαμαντία Π. Βασιλογάμβρου, Πρωτοελλαδικὸ νεκροταφεῖο στὸ Καλαμάκι Ἐλαιοχωρίου – Λουσικῶν Ἀχαΐας, σσ. 366-399

Ἀθανάσιος Α. Θέμος, Τὸ ρωμαϊκὸ Ὑδραγωγεῖο τοῦ Γυθείου, μία πρώτη ἐπανεξέταση τῶν στοιχείων, σσ. 400-409

Μαρία Γαβριέλλα Γ. Παρισάκη, Ὁ τύπος τοῦ Κούρου στὴν Πελοπόννησο (θεωρίες περὶ κατανομῆς), σσ. 410-422

Δήμητρα Ε. Κρίγκα, Ἀποθηκευτικοὶ χῶροι – ἡ λειτουργία καὶ ὁ ρόλος τους στὴν Μυκηναϊκὴ Οἰκονομία. (Ἡ περίπτωσις τῶν οἰκιῶν ἐκτὸς τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Μυκηνῶν), σσ. 423-448

Ε. Πέππα – Παπαϊωάννου, Ἔκθεσις ἔργων τέχνης στὴν ἀρχαιότητα, τὸ παράδειγμα τῆς σχολῆς ζωγραφικῆς Σικυῶνος, σσ. 449-473

Klaus Fittschen, Οἱ ἀγελάδες τῆς Ἑρμιόνης, σσ. 474-488

Χρῆστος Ι. Πιτερὸς, «Πυραμίδες» τῆς Ἀργολίδος, σσ. 489-490

Ἑλένη Κουντούρη, Ἕνα σύνολο Μυκηναϊκῶν ἀγγείων ἀπὸ τῆν Ἐπίδαυρο Λιμηρᾶ Λακωνίας, σσ. 491-513

Μαρία Σταυροπούλου – Γάτση, Οἰκισμὸς τῆς ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ στὴν «Παγώνα» τῆς Πάτρας, σσ. 514-533

Τόμος Β΄ Μυκηναϊκὸς – Ἀρχαῖος – Μεσαιωνικὸς Ἑλληνισμὸς

Πρόλογος, σσ. 7-8

Μητρ. Κορίνθου Παντελεήμων Καρανικόλας, Τημιτικαὶ διακρίσεις – ἐργογραφία, σσ. 9-16

Αἰμιλία Μπάνου, Ἡ κοιλάδα τοῦ Εὐρώτα: τὸ κέντρο τῆς μυκηναϊκῆς Λακωνίας, σσ. 17-32

Χαράλαμπος Β. Κριτζᾶς, Ἀνὴρ φέρων ταῦρον, σσ. 33-42

Γ. Α. Πίκουλας, Οἱ «πυραμίδες» τῆς Ἀργολίδος, σσ. 43-50

Ἀναστασία Γκαδόλου, Χάλκινα καὶ σιδερένια ὅπλα ἀπὸ τὸ ἱερὸ στὸ Ἄνω Μαζαράκι (Ρακίτα) Ἀχαΐας, σσ. 51-72

Σεβαστὴ Καραχάλιου, Θλίψη – κατάθλιψη, σσ. 73-80

Μίνως Μ. Κοκολάκης, Ἡ γενέτειρα τοῦ «Μεσσηνίου» Εὐημέρου, σσ. 81-93

Σπῦρος Γ. Σταυρόπουλος, Συνοικισμὸς μυκηναϊκῆς ἐποχῆς στὴ θέσι «Κοράκου» Τρικάλων Κορινθίας, σσ. 94-98

Klaus Taudend, Ἀρχαῖοι δρόμοι ἀπὸ τὴν Φλειασία στὴν Στυμφαλία, σσ. 99-102

Α. Β. Καραπαναγιώτου, Πορτραῖτο τοῦ πρῶιμου 2ου αἰῶνος μ. Χ. ἀπὸ τὴν Μονεμβασία, σσ. 103-115

Πηγή Π. Καλογεράκου, Τύποι οἰκισμῶν τῆς πρώιμης Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ στὴν Πελοπόννησο, σσ. 116-128

Ἑλένη Ἀνδρίκου, Μυκηναϊκῆ κεραμεικὴ ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο στὴ Θήβα τῶν πινακίδων Γραμμικῆς Β΄, σσ. 129-157

Mario Della Santa, La mémoire des ancêtres : l’ Arcadie dans la pensée religieuse de Pausanias, σσ. 158-164

Μιχ. Πετρόπουλος, Νεώτερα στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ γεωμετρικοῦ οἰκισμοῦ στὸ Ἄνω Μαζαράκι (Ρακίτα) Πατρῶν, σσ. 165-192

Ἄδωνις Κύρου, Περιπέτεια Σαμείων στὸν Ἀργολικὸ κόλπο, σσ. 193-208

Δημ. Ἀθανασούλης, Λουτρικὴ ἐγκατάσταση στὴν Κοκκινόρραχη Σπάρτης, σσ. 209-244

Α. Ν. Ζοῦμπος, Ἡ τοῦ Πύρρωνος τοῦ Ἠλείου «Αἵρεσις τῶν Σκεπτικῶν» ὡς κριτήριον ἀληθείας, σσ. 245-248

Kaja Uibopuu, A treaty of reconciliation between Argos and Kleonai (after 229 b.C.), σσ. 249-256

Christa Schauer, Κεραμεικὴ ἀπὸ τὸ ἀρχαϊκὸ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος στοὺς Λουσούς, σσ. 257-271

Στέλλα Ραυτοποπούλου, Ταφὲς τῆς ἐποχῆς τοῦ Σιδήρου στὴ Σπάρτη, σσ. 272-282

Θ. Κ. Πίτσιος, Ὁ νεολιθικὸς ἄνθρωπος ἀπὸ τ’ Ἁγιωργήτικα Ἀρκαδίας, σσ. 283-288
Jeannette Forsén, The Asea valley from Archaic to Hellenistic times, σσ. 289-304

Παν. Ὑψηλάντης, Ὁ Μιλησιακὸς πόλεμος, 624-312/11 π.Χ. καὶ ἡ ἐμπλοκὴ τῆς Κορίνθου, σσ. 298-304

Εὐγενία Λεμπιδάκη, Χθόνια ἱερὰ στὸ Ἀσκληπιεῖο τῆς Ἐπιδαύρου. Ἕνα παράδειγμα, σσ. 305-323

Μαρία Λεοντσίνη, Τὰ ὑάλινα ἀντικείμενα τῆς Κορίνθου: βιοτεχνικὴ ἀνάπτυξη καὶ ἐμπορικὴ δραστηριότητα (11ος-12ος αῖ.), σσ. 324-334

Βούλα Κόντη, Βιοτεχνικὴ δραστηριότητα στὴν περιοχὴ τῶν Ἁλιέων Ἑρμιονίδας (6ος-7ος αἰ.), σσ. 335-356

Ἑλένη Κουρίνου – Πίκουλα, Ἡ ὕδρευση τῆς ῤχαίας Σπάρτης, σσ. 357-360

Panayotis Yannopoulos, Ὁ ἐπισκοπικὸς κατάλογος τοῦ Βυζαντινοῦ Ἄργους, σσ. 361-368

Σμαράγδη Ἀρβανίτη, Τυπολογικὲς καὶ μορφολογικὲς παρατηρήσεις σὲ Μεσοβυζαντινοὺς καὶ Ὑστεροβυζαντινοὺς ναοὺς τῆς Ἀρκαδίας (9ος-15ος αἰ.), σσ. 369-384

Παν. Βελισσαρίου, Ἀρχαιολογικὰ κάστρου Λινίστενας, σσ. 385-410

Ν. Κουρέας, Ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς Λατινικῆς ἐκκλησίας στὴν Πάτρα μετὰ τὸ 1204, σσ. 411-421

Ἀλκμήνη Σταυρίδη, Παρατηρήσεις ἐπὶ δύο ἀναθηματικῶν ἀναγλύφων ἀπὸ τὴν ἔπαυλη τοῦ Ἡρώδη τοῦ Ἀττικοῦ Λουκοῦς, σσ. 422-432

Jacqueline Christien, Sparte et le Péloponnèse après 369 b.C., σσ. 433-467

Λάζαρος Κολώνας, Νεώτερη Μυκηναϊκὴ τοπογραφία τῆς Ἀχαΐας, σσ. 468-496

Ἑλένη Ζαβοῦ, Ἡ Χώρα τῆς Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς, σσ. 497-508

Κατερίνα Μπαρακάρη – Γλένη, Οἱ νεκροπόλεις τῶν ἀρχαϊκῶν καὶ κλασικῶν χρόνων στὴν ἀρχαία πόλη τοῦ Ἄργους, σσ. 509-533

Γεωργία Χατζῆ – Σπηλιοπούλου, Μυκηναϊκῆ Μεσσηνία. Τὸ πρόσφατο ἔργο τῆς Ζ΄ Ἀρχαιολογικῆς Ἐφορείας, σσ. 534-556

Τόμος Γ΄ Νεώτερος Ἑλληνισμὸς

Πρόλογος, σσ. 5-6

Μητρ. Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς, Βιογραφικὸν – Συγγραφαί, σσ. 7-12

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἀναφορὰ στοὺς Μόσχους τοῦ Ναυπλίου, σσ. 13-16

Μητρ. Πατρῶν Νικόδημος, Μητροπολίτου Παλαιῶν Πατρῶν Διονυσίου ὑμνολογικαὶ ἐνασχολήσεις, σσ. 17-80

Εὐάγγελος Στασινόπουλος, «Δαναὸς» καὶ Ἅγιος Πέτρος (1889-1991, σσ. 81-86

Πάνος Λιαλιάτσης, Ἡ Ἀσίνη ὡς ποιητικὸ σύμβολο, σσ. 87-96

Ἰωάν. Φ. Ἀθανασόπουλος, Ὁ Ἀποκαλυπτικὸς – Χρησμολογικὸς λόγος καὶ οἱ ἐκφραστές του στὴν περιοχὴ τῶν Πατρῶν κατὰ τὸν ΙΘ΄ ἀιῶνα, σσ. 97-107

Φοῖβος Παπαδημητρίου, Ἀειφορία καὶ σχεδιασμὸς χρήσεων γῆς στὴν Πελοπόννησο, σσ. 108-112

Νικόλαος Μπιργάλιας, Τὸ σπαρτιατικὸ μοντέλο ἐκπαιδεύσεως στὸ γαλλικὸ διαφωτισμό, σσ. 113-139

Ἀδὰμ Ἀθουσάκης, Ἡ ἐκπαίδευση τῶν κοριτσιῶν στὴν Ἀργολίδα. (Συμβολὴ στὴν μελέτη τῆς ἐκπαιδεύσεως τῆς Καποδιστριακῆς περιόδου), σσ. 140-183

Μάριος Μπαχταλιᾶς, Ἀθηνᾶ Σκουλαρίκη, Παναγ. Ἀδαμόπουλος, Νοσηρότητα καὶ θνησιμότητα Πελοποννήσου καὶ Ἑλλάδος 1975-1992, σσ. 184-198

Μιμίκα Γιαννοπούλου, Ἡ τεχνικὴ κατασκευῆς τῶν χεοριποίητων κεραμικῶν ἀντικειμένων τοῦ Μεσσηνιακοῦ κόλπου, σσ. 199-208

Δημήτριος Κισκύρας, Χρῆστος Ι. Σαραντουλάκος, Ἡ γεωλογικὴ ἱστορία τοῦ Λακωνικοῦ κόλπου καὶ τῆς κοιλάδας τοῦ Εὐρώτα, σσ. 209-224

Μ. Γ. Βαρβούνης, Παρθένιος καὶ Δανιὴλ οἱ Πελοποννησο-σάμιοι καὶ ἡ λαϊκῆ κηρυγματικὴ κατὰ τὸν 18ο και 19ο αἰ., σσ. 225-246

Θεόδωρος Κατσουλάκος, Ὁ ἐξισλαμισμὸς χριστιανοῦ ἀπὸ τὴν Λακωνία, σσ. 247-259

Στέφ. Δ. Ἤμελλος, Τὸ λαϊκὸ στοιχεῖο στὸ ἔργο τοῦ ἀπομνημονευματογράφου Φωτάκου, σσ. 260-272

Ἀννίτα Ν. Πρασσᾶ, Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Σχολεῖο τοῦ Πόρου (1830-1832), σσ. 273-306

Χριστίνα Μπάνου, Ἡ «ποιητικὴ καμπὴ» τοῦ Ζὰν Μορεάς: Ἀνάμεσα στὸν ρομαντισμὸ καὶ τὸν συμβολισμό, σσ. 307-313

Ἀγγλ. Σκορδᾶ – Παπαγιαννοπούλου, Ἡ συμβολὴ τῶν ξένων σχολείων στὴν ἀνώτερη ἐκπαίδευση τῶν κοριτσιῶν μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος, «Ἡ Ἀνωτέρα Σχολὴ Κορασίων» τῆς Καρολίνας Βολμερὰνζ στὸ Ναύπλιο (1831-1834), σσ. 314-330

Μάρω Καρδαμίτση – Ἀδάμη, Κυριακούλης Παναγιωτάκος (1902-1982), ἕνας Μανιάτης ἀρχιτέκτων τῆς γενιᾶς τοῦ ’30, σσ. 331-342

Ὕλη Τόμου Β΄

Χρῆστος Ι. Πιτερὸς, Οἱ «Πυραμίδες» τῆς Ἀργολίδος, σσ. 344-394

Ἑλένη Σαρρῆ, Ἀνασκαφὴ τμήματος νεκροταφείου τῶν κλασικῶν καὶ ἑλληνιστικῶν χρόνων στὸ Ἄργος, σσ. 395-413

Τόμος Δ΄ Νεώτερος Ἑλληνισμὸς

Πρόλογος, σσ. 5-6

Μητρ. Ἠλείας – Ὠλένης Γερμανός, Βιογραφικὴ δραστηριότης, σσ. 9-16

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἀναφορὰ στὸν μοναχὸν Χριστοφόρον Ἄγγελον, σσ. 17-26

Ἰωάν. Δημάκης, Οἱ Πελοποννήσιοι Πληρεξούσιοι στὴν Ἐθνοσυνέλευση τοῦ 1843 (καὶ τὸ ζήτημα τῶν αὐτοχθόνων καὶ ἑτεροχθόνων), σσ. 27-38

Ἀλέξης Μ. Μάλλιαρης, Ὄψεις συμβιώσεως πληθυσμιακῶν ὁμάδων στὴν Πελοπόννησο κατὰ τὴν Δευτέρα Βενετοκρατία (1685-1715), σσ. 39-48

Κων. Λ. Κοτσώνης, Μάχη Τρικόρφων (23 ἰουνίου 1825). (Τοπογραφικὴ καὶ Τακτικὴ θεώρησις), σσ. 49-68

Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, Ὁ ἀντιστράτηγος Παναγιώτης Ν. Σπηλιάδης (Πύργος 1865 – Ἀθῆναι 1945) Πρόμαχος τῆς Μεγάλης Ἰδέας, σσ. 69-80

Ἑλένη Δ. Μπελλιᾶ, Ἡ προσαρμογὴ τῆς Μάνης στὸ καθεστὼς ἑνιαίου κράτους ἐπὶ Καποδίστρια, σσ. 81-100

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Ἡ Ἀρδούβιστα – Ἀνδρούβιστα χώρα τῆς Ἔξω Μάνης, σσ. 101-112

Roger Milliex, Ὁ Πατρινὸς ἀγωνιστὴς Ἀνδρέας Ρηγόπουλος καὶ τὸ μυθιστόρημα τῆς Ρέας Γαλανάκη «Θὰ ὑπογράφω Λουΐ» (1994). Ἱστορία καὶ Μυθιστορία, σσ. 113-119

Χρύσα Α. Μαλτέζου, Καὶ πάλι γιὰ τὸ Statuto per il Regno di Morea, σσ. 120-128

Σπῦρος Δ. Λουκᾶτος, Ἡ ἀποστασία τῶν Ἀλβανῶν τοῦ Ἰμπραὴμ πασᾶ καὶ ἡ ἱστορική της ἀποτίμηση, σσ. 129-156

Ἀναστασία Κυρκίνη – Κούτουλα, Ὁ Καζᾶς τῆς Πάτρας κατὰ τὴ Β΄ Τουρκοκρατία (1715-1821). Παρακμὴ τῶν Ὀθωμανικῶν διοικητικῶν θεσμῶν, σσ. 157-164

Κων. Πανίτσας, Ἡ ἀτμοκίνητος Βιομηχανία τῶν Πατρῶν μέχρι τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, σσ. 165-194

Ἰωάννης Χ. Ἀλεξανδρόπουλος, Φοροαπαλλαγὲς καὶ διάδοση κατασκευῆς τῆς μπαρούτης στὴν Πελοπόννησο τὸν 16ον αἰῶνα. (Ὁ καζὰς τῆς Καρύταινας καὶ ἡ περίπτωση τῆς Δημητσάνας), σσ. 195-234

Ἑλένη Γιαννακοπούλου, Μεταξὺ Γάλλων καὶ Ρώσσων: Ἑτοιμοπόλεμα σώματα στὸ Μοριὰ (1802-1806), σσ. 235-256

Γεώργιος Β. Νικολάου, Ἐκκλήσεις Πελοποννησίων πρὸς τὸν Γενικὸ προβλεπτὴ Πελοποννήσου Francesco Grimani γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ἀγγαρεῖες (1698/99), σσ. 257-288

Malcom Wagstaff, Stella Chrysochoou – Stavridou, Two unpublished maps of the Morea from the second Venetian period, σσ.  289-316

Ὄλγα Καραγιώργου – Κουρτζῆ, Ἡ δράση τοῦ Δ. Καλλέργη καὶ τοῦ ἱππικοῦ του ἀπὸ ἔγγραφη ἐναντίον του καταγγελία κατὰ τὸν Μάρτιο τοῦ 1832, σσ.  317-328

Ρεγγίνα Quack – Μανουσάκη, Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις: Ἡ πολιτικὴ τοῦ Metternich καὶ ἡ κοινὴ γνώμη στὴ Γερμανία, σσ. 329-338

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Δύο φάσεις τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν παράδοσι τοῦ Ναυπλίου τὸ 1822, σσ.  339-350

Μαρία Κ. Χαιρέτη, Ἕνα οἰκογενειακὸ ἀρχεῖο ἀπὸ τὸ Λιβάρτζι Καλαβρύτων, σσ.  351-361

Ἀντώνιος Γ. Μάρκος, Θεμελιώδεις ἀρχὲς παιδείας στὴν ἀρχαία Σπάρτη, σσ.  362-386

Alexis C. Savvides, From Latin and Late Byzantine Mistra/Mystras to Ottoman Mezistre/Mizistre. (Some notes), σσ.  387-398