Παράρτημα 21

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 21 (1994)
Πρακτικά τοῦ Ἠλειακοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου
(Πύργος – Γαστούνη , 26-28 Νοεμβρίου 1993)

Περιεχόμενα

Χρονικὸν Συνεδρίου, Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί, σσ. 5-32

Τ. Ἀθ. Γριτσόπουλος, Προβλήματα γιὰ τὴν συγγραφὴ Γενικῆς Ἱστορίας τῆς Ἠλείας, σσ. 33-46

Δ. Β. Βαγιακάκος, Ἐπισκόπησις τῆς ἠλειακῆς διαλέκτου ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος μέχρι σήμερον, σσ. 47-64

Μητρ. Ἠλείας Γερμανός, Ἁγιογράφοι φορητῶν εἰκόνων μονῶν καὶ ἐνοριῶν Ι. Μητροπόλεως Ἠλείας καὶ Ὠλένης τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος, σσ. 65-91

Κ. Τριανταφύλλου, Ἡ ναυτικὴ ἐπίδοσις τῶν Ἠλείων, σσ. 92-96

Μητρ. Ναυπάκτου Ἀλέξανδρος, Ἀναφορὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἠλείας. (Σταθμοὶ – μνημεῖα – πρόσωπα), σσ. 97-107

Ἀθ. Θ. Φωτόπουλος, «Τὸ Κόνισμα» τοῦ Ἀνδρέα Καρκαβίτσα, σσ. 108-118

Νεκταρία μοναχὴ Μπίρμπα, Ἡ διακόσμησις τοῦ Καθολικοῦ τῆς μονῆς Σκαφιδιᾶς, σσ. 119-128

Κ. Λ. Κοτσώνης, Ἠλεία: χώρα, ἄνθρωποι, προσφορὰ στὸν ἀπελευθερωτικὸν Ἀγῶνα 1821, σσ. 129-149

Στ. Δ. Ἤμελλος, Οἱ περιοδικὲς πυρὲς τῆς πρώτης Μαΐου στὴν περιοχὴ τῆς Ἠλείας, σσ. 150-160

Κ. Γ. Πανίτσας, Ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς Ἠλείας κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἑνετικῆς κατακτήσεως (1687-1715), σσ. 161-186

Ἀρχιμ. Ἀθ. Μπαχός, Τὸ σωζόμενον Ἁγιογραφικὸν ἔργον τοῦ τοῦ Ἰωάννου Ταμπάκη εἰς τὴν Ι. Μητρόπολιν Ἠλείας, σσ. 187-208

Ἰωάνν. Γιανναροπούλου, Εἰσαγωγικὲς παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ πνευματικοῦ βίου στὴν Ἠλεία κατὰ τὴν περίοδο τῆς δουλείας, σσ. 209-219

Εἰρ. Α. Ἀμπελάκια – Καλατζῆ, Θυσία στὴν Ὀλυμπία καὶ «Ζεὺς ἀπόμυιος», σσ. 220-224

Ν. Τσούρας, Ἠλειακὸ δημοτικὸ τραγούδι, σσ. 225-240

Ἀθ. Β. Βερτσέτης, Ἐπειοί, οἱ προϊστορικοὶ κάτοικοι τῆς Ἠλείας, σσ. 241-248

Μελέτιος Ζαχαρόπουλος, Τὰ Ἡσυχαστήρια τῆς Ι. Μητροπόλεως Ἠλείας, σσ. 249-259

Ἀφέντρα Γ. Μουτζάλη, Ἡ Ὀλυμπία κατὰ τὴν Πρωτοβυζαντινὴ περίοδο – προβλήματα καὶ προσεγγίσεις, σσ. 260-278

Γ. Α. Πίκουλας, Ὁ περιηγητὴς Παυσανίας καὶ ἡ Ἠλεία, σσ. 279-288

Ἄννα Ι. Λαμπροπούλου, Σταθμοὶ στὴν ἱστορία τῆς μονῆς Στροφάδων – μία πρώτη προσέγγιση, σσ. 289-310

Κων. Γρ. Κυριακόπουλος, Τὰ ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια εἰς τὸν Νομὸν Ἠλείας, σσ. 311-320

Ν. Γ. Πολίτης, Ἠλειακῶν ἀντανακλάσεις, σσ. 321-334

Ἀναστ. Ἀλ. Νικήτας, Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος, ὁ σοφιστής, σσ. 335-346

Παν. Ν. Ἀδαμόπουλος, Ἡ προληπτικὴ ἀγωγὴ προτιμότερη τῆς θεραπευτικῆς, σσ. 347-354

Θεόδ. Δ. Γιαννακόπουλος, Ἐπισκόπησις τῆς ἱστορικῆς τοπογραφίας τῆς Ἠλείας, σσ. 355-454

Ἀθαν. Θ. Φωτόπουλος, Ὁ ἱστορικὸς τοῦ Πύργου Διονύσιος Ν. Κωνσταντόπουλος καὶ τὸ ἔργο του, σσ. 455-461