Παράρτημα 20

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 20 (1994)
Πρακτικά τοῦ Ἀρκαδικοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου
(Λεωνίδιον , 21-23 Νοεμβρίου 1992)

Περιεχόμενα

Χρονικὸν Συνεδρίου, Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί, σσ. 7-28

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Κυνουριεῖς λαϊκοὶ ζωγράφοι Κουλιδάδες, σσ. 29-64

Μητρ. Ναυπάκτου Ἀλέξανδρος, Διακίνησις στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Κυνουρίας, σσ. 65-83

Ἑλ. Δ. Μπελιᾶ, Ἐκπαιδευτικὴ πραγματικότης στὴν Κυνουρία ἐπὶ Καποδίστρια, σσ. 84-96

Δημ. Γ. Χούπης, Ὁ ἔμμετρος Τσακώνικος λόγος καὶ ὁ χορός, σσ. 97-107

Μεν. Παλλάντιος, Στοχασμοὶ γύρω ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Τραγούδι μὲ ἀφορμὴ πρόσφατη ἔκδοσι 170 Γορτυνιακῶν Τραγουδιῶν, σσ. 108-112

Κων. Λ. Κοτσώνης, Ἐπιδρομὲς τοῦ Ἰμπραὴμ στὴν Κυνουρία (Ἰούλ. 1825 – Αὔγ. 1826), σσ. 113-132

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Κυνουριακὴ παιδεία, σσ. 133-143

Ἀθ. Θ. Φωτόπουλος, Τὸ Ἀρχεῖο τῆς οἰκογενείας Γούλενου. (Περίληψις), σ. 144

Γεώργ. Μερίκας, Ἰατρικὴ στὴν Κυνουρία (1800-1992), σσ. 145-153

Δημ. Α. Κισκύρας, Φυσικογεωγραφικὲς παρατηρήσεις ἀναφερόμενες στὴν Ἀνατολικὴ Ἀρκαδία, ἰδιαιτέρως στὴν Κυνουρία, σσ. 154-172

Ἀθ. Θ. Φωτόπουλος, Ὁ Κώστας Οὐράνης καὶ ὁ χαμένος παράδεισος τῆς παιδικῆς του ἡλικίας, σσ. 173-208

Κώστας Τροχάνης – Χριστίνα Κουλούρη, Ἕνας λησμονημένος Κυνουριάτης διδάσκαλος τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος, σσ. 209-241

Παν. Ν. Ἀδαμόπουλος, Νοσηρότης στὴν Ἀρκαδία κατὰ τὰ ἔτη 1990-1991 καὶ ὁ ρόλος τῆς Προληπτικῆς Ἰατρικῆς, σσ. 242-252

Ἰω. Μ. Ἀρβανίτης, Στοιχεῖα τοῦ Κυνουριακοῦ λαϊκοῦ βίου ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν Δημοτικῶν Τραγουδιῶν τῆς περιοχῆς, σσ. 253-266

Στ. Δ. Ἤμελλος, Ἀρκάδες αὐτόχθονες, σσ. 267-276

Δικ. Β. Βαγιακάκος, Ὀνοματολογικὰ ἐκ τῶν «Ἀρκαδικῶν» τοῦ Παυσανίου, σσ. 277-307

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Θυρέας, σσ. 308-358

Νικ. Δ. Πιέρρος, Ὑποθαλάσσιες πηγὲς τῆς Κυνουρίας κατὰ τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς καὶ τὰ νεώτερα δεδομένα, σσ. 359-384

Δημ. Τσιγκούνης, Λεωνίδιον, μία εὐτυχισμένη ἐπαρχιακὴ πόλις, σσ. 385-409