Παράρτημα 19

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 19 (1992-1993)
Πρακτικά τοῦ Δ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν
(Κόρινθος, 9-16 Σεπτεμβρίου 1990)

Περιεχόμενα

Τόμος Α΄ Ὁλομέλεια

Χρονικὸν – Πρόγραμμα, σσ. 11-44

Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί – Ἀποχαιρετιστήριοι λόγοι, σσ. 45-80

Μητρ. Πατρῶν Νικόδημος, Ὁδοιπορικὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπὸ Κορίνθου πρὸς Εὐρώπην, σσ. 81-87

Γεώργιος Κ. Βλάχος, Στοχασμοὶ γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Πλήθωνος, σσ. 88-94

Βασίλειος Χ. Πετράκος, Ἡ δράση τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας στὴν Πελοπόννησο, σσ. 95-135

Ἀθανάσιος Βερτσέτης, Ἄπια, τὸ προϊστορικὸ ὄνομα τῆς Πελοποννήσου, σσ. 136-144

Aneta P. Ilieva, Fraks and Greeks: Patterns of initial so-existence in Morea and in Cyprus after the Chronicle of the Morea and Leontios Makhairas, σσ. 145-162

Ἀναστ. Ν. Ζοῦμπος, Ἡ Πυρρώνειος «Σκέψις» ἔναντι τῆς «Σκέψεως», σσ. 163-164

Ἀλέξης Γ. Κ. Σαββίδης, Ἡ προέλευση καὶ ὁ ρόλος τῶν τουρκόφωνων μισθοφόρων στὸν Μορέα κατὰ τὸν Βυζαντινοφραγκικὸ πόλεμο τοῦ 1263-64, σσ. 165-188

Κωνστ, Θ. Συριόπουλος, Ἡ ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ εἰς τὴν Ἀρκαδίαν καὶ οἱ ἱστορικοὶ κάτοικοι αὐτῆς, σσ. 189-205

Δημ. Ι. Δεληβάνης, Τὰ αἴτια τῆς καθυστερήσεως τῆς ἀναπτύξεως τῆς Πελοποννήσου, σσ. 206-208

Νῖκος Μ. Κουίνης, Κόρινθος ἡ πολυπαθὴς ὡς σύγχρονη πολιτεία, σσ. 209-240

Μίνως Μ. Κοκολάκης, Ὁ οἷκος τοῦ Ἡρώδη Ἀττικοῦ καὶ ἡ Πελοπόννησος, σσ. 241-256

Σαράντος Ν. Τσουλουχόπουλος, Ἀπὸ τὴν Παλαιολιθικὴ στὴν Νεολιθικὴ ἐποχὴ (τὸ Φράχθι στὴν Α Πελοπόννησο), σσ. 257-288

Ἄγγελος Δεληβοριᾶς, Ἡ σημασία τῶν γλυπτῶν τοῦ Μουσείου τῆς Σπάρτης καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς ἐκδόσεως ἑνὸς νέου καταλόγου, σσ. 289-308

Ἀθανάσιος Ἐμμανουηλίδης, Τοπικὸ ἀναπτυξιακὸ πρόγραμμα γιὰ τὴ στήριξη ἀναπτυξιακῶν πρωτοβουλιῶν εὐρύτερης περιοχῆς Κιάτου, σσ. 309-316

Γ. Α. Γαλίτης, Ὁ Φοίνιξ τῶν Πράξ. 27, 12 καὶ ἡ Φοινικοῦς τῆς Μεσσηνίας, σσ. 317-326

Ἀργύρης Πετρονώτης, Ναὸς Ἀπόλλωνος Βασσῶν: ἡ στάθμη δαπέδου τοῦ κυρίως σηκοῦ, σσ. 327-352

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἡ Πελοποννησιακὴ Ζωγραφικὴ μετὰ τὴν Ἅλωσιν, σσ. 353-432

Α. Δ. Ριζάκης, Ρωμαϊκὲς ἐπεμβάσεις στὸ ἀστικὸ καὶ ἀγροτικὸ τοπὶο τῶν πόλεων τῆς Πελοποννήσου, σσ. 433-448

Β. Κ. Λαμπρινουδάκης, Τὸ ἀρχαιολογικὸ ἔργο τῆς τελευταίας δεκαετίας στὸ Ἐπιδαύρειο Ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος Μαλεάτα καὶ τοῦ Ἀσκληπιοῦ, σσ. 449-464

Τόμος Β΄ Ἀρχαιότης καὶ Βυζάντιον

Μιχ. Σ. Κορδώσης, Χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ Κάστρου Ἀράκλοβο ὡς ἑνιαίου οἰκιστικοῦ συνόλου, σσ. 7-10

Madeleine Jost, Présence de Philopoimen en Arcadie (SEG 1985, no 349), σσ. 11-16

Ν. Β. Δρανδάκης, Ὁ σπηλειώσης ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου στὰ Τζίντζινα, σσ. 17-36

Christa Schauer, Τρία χάλκινα λιοντάρια ἀπὸ τὴν Ὀλυμπία, σσ. 37-48

Βερόνικα Μητσοπούλου –Leon, Ἡ ζωὴ σὲ μιὰ πόλη τῆς Βόρεια Ἀρκαδίας – σὰν παράδειγμα οἱ Λουσοί, σσ. 49-57

Κων. Κ. Κορσώσης, Στατικὴ καὶ τρόπος δομήσεως τοῦ Κάστρου Ἁγίου Βασιλείου Κορινθίας, σσ. 58-64

Erik Østby, The temples of Pallantion and archaic temple architecture of Arcadia, σσ. 65-75

Χρῆστος Βασδάρης, Παρατηρήσεις σὲ ὕστερα δωρικὰ κιονόκρανα τῆς Πελοποννήσου, σσ. 76-92

Klaus Tausend, Ἕνας ἀρχαῖος ὀρεινὸς δρόμος ἀπὸ τὴν Κόρινθο στὴν Ἐπίδαυρο, σσ. 93-96

Θ. Καράγιωργα – Σταθακοπούλου, Ἡ Μαντινικὴ πόλις, σσ. 97-115

  1. Chrysostomides, Merchant versus nobles: a sensational court case in the Peloponnese (1391-1404), σσ. 116-140

Μάντω Οἰκονομίδου, Ὁ μῦθος τοῦ Μελικέρτη Πελαίμονα στὰ Κορινθιακὰ νομίσματα, σσ. 135-140

Μιχ. Πετρόπουλος, Περίπτερος ἁψιδωτὸς γεωμετρικὸς ναὸς στὸ Ἄνω Μαζαράκι (Ρακίτα) Πατρῶν, σσ. 141-158

Ἀνδρ. Παναγόπουλος, Εὐήμερος ὁ Μεσσήνιος καὶ ἡ κοινωνικὴ οὐτοπία τῆς ἱερᾶς ἀναγραφῆς του, σσ. 159-165

Κωνστ. Μηνᾶς, Φωνητικὰ ἰσόγλωσσα Τσακονιᾶς καὶ Μάνης, σσ. 166-184

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἀπὸ τὰ εὑρήματα τῶν σκαφικῶν ἐρευνῶν στὴν ἱστορικὴ σύνθεσι, σσ. 185-192

Στ. Δ. Ἤμελλος, Μία ἀρχαία λαϊκὴ παράδοσις ἀπὸ τὴν Κόρινθο, σσ. 193-200

Γ. Α. Πίκουλας, Τὸ ὁδικὸ δίκτυο τῆς κεντρικῆς Ἀρκαδίας, σσ. 201-206

Ἑλένη Κουρίνου – Πίκουλα, Ἐνεπίγραφα ἀναθηματικὰ ἀνάγλυφα ἀπὸ τὴν Σπάρτη. (Περίληψις), σσ. 207-208

Mirjana Tatić – Djurić, Icône Despotique a St. Taxiarque de Lada et l’ origine du thême «Le Christ Ampelos », σσ. 209-225

Γ. Α. Πίκουλας, Συμβολὴ στὴν Τοπογραφία τῆς ΝΔ Ἀργολίδος. Ὁδικὸ δίκτυο καὶ ἄμυνα, σσ. 226-236

Ι. Γ. Δελλῆς, Φαίδων καὶ ἡ «Ἠλειακὴ Σχολή;». Μία ἐλάσσων Σωκρατικὴ Σχολή, σσ. 237-256

Ρ. Πέππα – Παπαϊωάννου, Μία χαμένη στοὰ στὴν Ἐπίδαυρο, σσ. 257-271

Ἀντ. Γ. Μάρκος, Ἡ θεμελιώδης φιλοσοφικὴ «ἀπορία» κατὰ τὸν Δημόκριτο καὶ τὸν Πύρρωνα τὸν Ἠλεῖο, σσ. 272-296

Ἰορδάνης Δημακόπουλος, Ἡ πύλη τῆς ξηρᾶς τῶν Ἑνετικῶν ὀχυρώσεων τοῦ Ναυπλίου, σσ. 297-323

Μαρία Δόγκα – Τόλη, Εἰκονιστικὸ πορτραῖτο ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Ἐπίδαυρο, σσ. 324-336

Παν. Δημάκης, Οἱ τρεῖς Λαΐδες, σσ. 337-349

Ἀλκμήνη Σταυρίδη, Ὑπερμεγέθης κεφαλὴ τῆς Ἥρας στὸ Μουσεῖο τῆς Σπάρτης, σσ. 350-352

Φ. Πέτσας, Ἡ ἀρχαία Κόρινθος στὸ χὼρο τοῦ Ἰονίου καὶ τῆς Ἀδριατικῆς, σσ. 353-372

Ἄννα Λαμπροπούλου – Ἀφέντρα Γ. Μουτζάλη, Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν Ἐπισκοπὴ Κερνίτζας, σσ. 373-386

Ν. Δ. Πιέρρος, Περὶ τοῦ Σικυωνίου παγκρατιαστοῦ Σωστράτου, σσ. 387-399

Θεόδ. Κ. Πίτσιος, Ἀπήδημα: Κρανίο ΛΑΟ 1/Σ 2, σσ. 400-404

Τόμος Γ΄ Νέος Ἑλληνισμὸς

Peter Topping, Taxation Di Mactu in Mani under Venetian rule, σσ. 7-20

Roger Milliex, Ἡ μαρτυρία τοῦ Edgar Quinet γιὰ τὸ Μοριὰ τοῦ 1829 μέσα ἀπὸ τὸ ταξιδιωτικὸ Ἡμερολόγιό του, σσ. 21-28

Κ. Ν. Τριανταφύλλου, Πατρεῖς ἀφιερωτικοί, σσ. 29-32

  1. B. J. Slot, Ὀθωμανικὰ ἔγγραφα ἀναφερόμενα στὴν Πελοπόννησο ἀπὸ τὰ Ἀρχεῖα τῶν Κάτω Χωρῶν, σσ. 33-48

Βασίλειος Ν. Χαραλαμπάκης, Ἐπίδρασις διατροφῆς καὶ περιβάλλοντος στὴν ἐξέλιξη τῆς μορφολογίας τοῦ προσώπου καὶ τῶν δοντιῶν τοῦ ἀνθρώπου, σσ. 49-59

Σεβ. Χαβιάρα – Καραχάλιου, Ἡ νοσηρότητα τοῦ γλαυκώματος στὰ Τρίκαλα Κορινθίας, σσ. 60-70

Ρεγγίνα Quack – Μανουσάκη, Οἱ Γερμανοὶ ἐθελοντὲς στὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821, σσ. 71-78

Δημ. Α. Κισκύρας, Σουσάκι: τὸ παλιὸ ἡφαίστειο καὶ τὰ μεταηφαιστειακὰ προϊόντα του, σσ. 79-96

Κων. Γ. Πανίτσας, Ἡ κίνηση Κεφαλληνιακῶν πλοίων στὴν γραμμὴ Κεφαλληνίας – Πατρῶν κατὰ τὰ ἔτη 1846-1859 καὶ ὁ λιμὴν τῶν Πατρῶν, σσ. 97-118

Στερ. Φασουλάκης, Ἡ ἐπέμβαση τοῦ Κοραῆ: ἡ ἰδεολογία τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως στὴν πρὸς Πελοποννησίους ἐπιστολή του, σσ. 119-127

Γ. Κακούρου – Χρόνη, Ἠλίας Στ. Καπετανάκης, ἡ θέση του στὴ Νεοελληνικὴ Γραμματεία, σσ. 128-144

Γεωργία Ἀποστολοπούλου, Ὁ Παναγιώτης Μιχελῆς καὶ ἡ Φιλοσοφία τῆς σύγχρονης Τέχνης, σσ. 145-155

Miroslav Vukeliç, Περί τινων μορφῶν αὐξήσεως ἐν «Βιβλίῳ ἱστορικῷ» τοῦ Μητρ. Μονεμβασίας Δωροθέου, σσ. 156-160

Κων. Ἀν. Βαβοῦσκος, Δημήτριος Παππούλιας, σσ. 161-170

Φοῖβος Θ. Παπαδημητρίου Γεωμορφολογικὲς παρατηρήσεις στὴν Κορινθία, σσ. 171-176

Ἰω. Ἀθανασόπουλος, Κληρονομικὲς διαφορὲς μελῶν τῆς οἰκογενείας Περούκα Πατρῶν (1798) ἀποκαλυπτόμενες ἀπὸ ἔγγραφα τῆς Ὁλλανδικῆς πρεσβείας Κων/πόλεως, σσ. 177-196

Ἰω. Μ. Ἀρβανίτης, Ἀρκαδία, μία ἄποψη περὶ τὴν ἐτυμολόγηση τοῦ πατριδωνυμίου, σσ. 197-208

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἀναφορὰ στὸ θέμα τῶν Ἐθνικῶν κτημάτων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, σσ. 209-228

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Περίοδος συμμετοχῆς Θ. Κολοκοτρώνη στὸ Ἐκτελεστικὸν καὶ ἐπισημάνσεις ὡρισμένων ἐνεργειῶν (1823), σσ. 229-240

Γεώρ. Καλαντζόπουλος, Ἀδελφοὶ Φωτόπουλοι, ἰατροχειρουργοὶ ἀπὸ τὴν Τριπολιτσὰ καὶ ἰατρικὴ περίθαλψη κατὰ τὸ 1821, σσ. 241-248

Ἀριστ. Ν. Δουλαβέρας, Νεώτερη Φενεατικὴ βιβλιογραφία (1950-1990), σσ. 249-263

Θεόδ. Ψαριώτης, Αὐτοφυῆ φυτὰ Πελοποννήσου οἰκονομικοῦ ἐνδιαφέροντος κατὰ Θεόφραστον, σσ. 264-272

Κωνστ. Λ. Κοτσώνης, Ἡ ἐκστρατεία τοῦ Ἰμπραὴμ στὴν Πελοπόννησο. (Ἄγνωστη αἰγυπτιακὴ ἔκθεσις γεγονότων Φεβρ. – Ἰουλ. 1825), σσ. 279-296

Χρῆστος Μούλιας, Ἰταλοὶ πρόσφυγες στὴν Πάτρα (1849), σσ. 297-350

Ἀδὰμ Ἀθουσάκης, Διονυσίου Πύρρου τοῦ Θεταλοῦ Κορινθιακὰ – Σικυωνικὰ, σσ. 351-361

Ν. Σ. Βλασσόπουλος, Οἱ δραστηριότητες τοῦ Ἄγγλου προξένου Philip James Green στὰ χρόνια τοῦ 1821, σσ. 362-370

Ἀγλ. Μπίμπη – Παπασπυροπούλου, Ἡ θεραπεία διὰ τοῦ λόγου στὴν παραδοσιακὴ ἰατρικὴ τῆς Πελοποννήσου, σσ. 371-376

Ἀθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Βιογραφία Π. Γιατράκου, σσ. 377-400

Miron Flašar, Eine notiz zur Rezeption des Tyrtaios in der Serbischen Literatur des XVIII Jahrunderts, σσ. 401-416

Στ. Δ. Ἤμελλος, Τὰ τραγούδια τῶν Κολοκοτρωναίων, σσ. 417-429

Ἀπ. Βαλληνδρᾶς, «Κίνησαν τὰ Τσανόπουλα…», σσ. 430-432

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ τοπωνυμικοῦ τῆς Μάνης, σσ. 433-470

Μάριος Ἀσημακόπουλος, Ἀνύψωση τῶν ὑπογείων ὑδάτων στὸ κέντρο τῆς πόλεως Κορίνθου, σσ. 471-483

Ἑλένη Μπελιᾶ, Ἡ Λακωνία ἐπὶ Καποδίστρια (προβληαμτισμὸς ἐρεύνης), σσ. 484-496

Σοφία Μενενάκου, Εἰκονογραφικὲς παρατηρήσεις στὸ Καθολικὸ ταῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Σκουτάρι Λακωνίας (1737), σσ. 497-506

Κυριακὴ Μαμώνη, Πελοποννήσιοι στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας, σσ. 507-520

Ὄλγα Κατσιαρδῆ – Hering, Ἄγνωστοι βενετικοὶ χάρτες τῆς Πελοποννήσου (17ος – 18ος αἰ.), σσ. 521-527

Εὐαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, Παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν τοιχογραφιῶν τῆς Νέας Μονῆς Φιλοσόφου (1693), σσ. 528-545