Παράρτημα 16

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 16 (1990)
Πρακτικά τοῦ Ἐκτάκτου Πνευματικοῦ Συμποσίου
Ἀπὸ τὴν φωτεινὴ κληρονομία τοῦ Μυστρᾶ στὴν Τουρκοκρατία
(Σπάρτη – Μυστρᾶς , 27-29 Μαΐου 1988)

Χρονικὸν Συνεδρίου, Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί, σσ. 5-27

Μητροπολίτης Σπάρτης Εὐστάθιος, Ὑπὸ τὴν σκιὰν τοῦ Μυστρᾶ: Κληρονομία – Παρουσία – Προσφορὰ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, σσ. 29-38

Α. Ν. Ζοῦμπος, Γεώργιος Γεμιστὸς – Πλήθων, ὁ Ἰουλιανὸς τοῦ 15ου αἰῶνος, σσ. 39-44

Μεν. Α. Τουρτόγλου, Ποινικὲς ἀντιλήψεις τοῦ Πλήθωνος στοὺς «Νόμους» του, σσ. 45-53

Νικ. Β. Δρανδάκης, Ἡ ζωγραφικὴ στὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δεσποτάτου τοῦ Μορέως, σσ. 54-80

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Κληρονόμοι καὶ συνεχιστὲς στὴν Τουρκοκρατία τῆς καλλιτεχνικῆς παραδόσεως τοῦ Μυστρᾶ, σσ. 81-116

Ἑλένη Δ. Μπελιᾶ, Ἡ Πελοποννησιακὴ παιδεία κατὰ τὴν Τουρκοκρατία μέχρι καὶ τὴν Καποδιστριακὴ περίοδο, σσ. 117-124

Γεωργία Κακούρου – Χρόνη, Ἀπηχήσεις στὸ ἔργο Νεοελλήνων λογοτεχνῶν ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Μυστρᾶ, σσ. 125-144

Ἀγαμ. Α. Τσελίκας, Γιὰ ἕνα «σύνταγμα» Πελοποννησίων κωδικογράφων καὶ χειρογράφων, σσ. 145-160

Δημ. Κατσαφάνας, Ἀναφορὲς στὴν οὐσία τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Μυστρᾶ, σσ. 161-177

Κων. Λ. Κοτσώνης, Μετὰ τὸν Μυστρᾶ οἱ λαϊκοὶ κτίστες καὶ ἁγιογράφοι στὴ Νότια Πελοπόννησο καὶ ἰδιαίτερα στὴ Μάνη, σσ. 178-192

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Πελοποννήσιοι βιβλιογράφοι τῆς Τουρκοκρατίας ἀναδυόμενοι ἀπὸ Πελοποννησιακὰ χειρόγραφα, σσ. 193-206

Κυριακὴ Μαμώνη, Ὀρθόδοξη ἀντιρρητικὴ κατὰ Πλήθωνος, σσ. 209-224

Ἀλέξ. Σ. Κορακίδης, Ἰωάσαφ Ἐφέσου († 1437), (Ἰωάννης Βλαδύντερος), σσ. 225-261

Στέφ. Δ. Ἤμελλος, Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος καὶ τὸ ξύλινο σπαθί του κατὰ τὶς Ἑλληνικὲς δημώδεις παραδόσεις, σσ. 263-272

Θεόδ. Δ. Γιαννακόπουλος, Αἱ δημοσιονομικαὶ θεωρίαι τοῦ Γεμιστοῦ – Πλήθωνος, σσ. 273-360

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Εὐρώτας, σσ. 361-416