Παράρτημα 15

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 15 (1989)
Πρακτικά τοῦ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἠλειακῶν Σπουδῶν
(Ἀμαλιάς, 13-15 Νοεμβρίου 1987)

Χρονικὸν Συνεδρίου, Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί, σσ. 3-32

Μητρ. Ἠλείας Γερμανός, Τὰ Ναϊκὰ τῆς Ι. Μητροπόλεως Ἠλείας καὶ Ὠλένης, σσ. 33-48

Ἀθ. Β. Βερτσέτης, Τὰ πολεωνύμια τῆς Ἀρχαίας Τριφυλίας, σσ. 49-80

Δημ. Α. Κισκύρας, Οἱ ὑδροθειοῦχες ἰαματικὲς πηγὲς τῆς Ἠλείας, σσ. 81-96

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Θεώρησις τῆς Ἱστορίας τῆς Ἠλείας διὰ μέσου τῶν αἰώνων τοῦ Γ. Παπανδρέου, σσ. 97-105

Μητρ. Γόρτυνος Θεόφιλος Καναβός, Περιδιαβάζοντας στὰ πράγματα τῆς Μητροπόλεως Ὠλένης κατὰ τὸν 18ον αἰ., σσ. 106-112

Χρῖστος Σαραντουλάκος, Ὀρυκτὸς πλοῦτος τοῦ νομοῦ Ἠλείας, σσ. 113-121

Ἀθανάσιος Μπαχὸς, Ὁ ἐφημεριακὸς κλῆρος τῆς Μητρ. Ἠλείας, σσ. 122-124

Γ. Π. Παπαγεωργίου, Πολεμιστὲς ἀπὸ τὴν Αἰγιαλεία στὴν Ἠλεία τὸ 1821, σσ. 125-128

Ἀθ. Κανελλόπουλος, Ἡ ἠλειακὴ βιομηχανία κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα, σσ. 129-154

Γιάν. Α. Πίκουλας, Ἡ ἐπ’ Ἀλφειῷ κοινὴ στήλη, σσ.155-160

Κων. Λ. Κοτσώνης, Ἐπιδρομὲς Τούρκων ἀπὸ Πάτρα στὴν Ἠλεία καὶ τὸ στρατόπεδο Γαστούνης (1823-24), σσ. 161-179

Ἀλίκη Μουστάκα, Λατρευτικὸς ἀποθέτης στὶς ὄχθες τοῦ Ἀλφειοῦ, σσ. 180-188

Κ. Ν. Τριανταφύλλου, Ντῖνος Ψυχογιός, λαογράφος Ἠλείας, σσ. 189-192

Μητρ. Πατρῶν Νικόδημος, Δραστηριότητες ἐπισκόπου Ὠλένης Σισώη, ἐνδεικτικαὶ διοικητικῶν ἐξελίξεων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ΚΠόλεως, σσ. 193-203

Νεκταρία μοναχὴ Μπίρμπα, Τρεῖς φορητὲς εἰκόνες τῆς μονῆς Σκαφιδιᾶς, σσ. 204-208

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Χορὸς διακονισσῶν στὸν νάρθηκα τῆς Ἠλειακῆς μονῆς Σκαφιδιᾶς, σσ. 209-218

Ἀγλαΐα Παπασπυροπούλου, Ὑγεία καὶ ἀρρώστια στὰ Ἠλειακὰ τοῦ Παυσανία, σσ. 219-226

Κων. Θ. Συριόπουλος, Τὸ τέλος τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ εἰς τὴν Ἠλείαν καὶ οἱ ἱστορικοὶ κάτοικοι αὐτῆς, σσ. 227-240

Ἀγαμ. Τσελίκας, Τὰ νομοκανονικὰ χειρόγραφα τῶν μοναστηρίων τῆς Ἠλείας, σσ. 241-270

Ἰωάν. Γ. Δελλῆς, Ἡ κριτικὴ τοῦ David Hume στὴν «Πυρρώνεια ἀγνωσία» καὶ ἡ σύνδεση τῆς γνωσιοθεωρίας του μὲ τὴ θεωρία τοῦ Καρνεάδη γιὰ τὸ «πιθανόν», σσ. 271-304

Σπ. Δ. Λουκᾶτος, Πρώτες ἐπιστημονικὲς ἀνασκαφὲς καὶ εὑρήματα στὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία (1829), σσ. 305-325

Ἀντ. Φίλιας, Ἀνθρωπιστικὴ ἄσκησις ἰατρικῆς στὴν Ἠλεία κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ αἰῶνα μας, σσ. 326-332

Ἀλκμήνη Σταυρίδου, Κυνίσκα, ἡ πρώτη γυναίκα Ὀλυμπιονίκης, σσ. 333-335

Α. Ν. Ζοῦμπος, Ὁ Σκεπτικισμὸς εἰς τὴν σκέψιν τῶν Νεωτέρων Χρόνων καὶ Πυρρώνιος σκέψις – φαινομενολογικὴ θεώρησις, σσ. 336-338

Στ. Δ. Ἤμελλος, Παρατηρήσεις σὲ δημώδη παράδοση τῆς Ἠλείας, σσ. 339-344

Ἑλένη Δ. Μπελλιᾶ, Ἐνοικίαση ἐθνικῶν προσόδων ἐπὶ Καποδίστρια, σσ. 345-352

Ἀντ. Γ. Μᾶρκος, Ἡ «φύσις τῶν πραγμάτων» ὡς βασικὴ ἀρχὴ τῶν φιλοσοφικῶν ἰδεῶν τοῦ σοφιστοῦ Ἱππία τοῦ Ἠλείου, σσ. 353-378

Νικ. Δ. Πιέρρος, Ὁ μῦθος Ἀλφειοῦ καὶ Ἀρεθούσης ἀπὸ ὑδρογεωλογικῆς σκοπιᾶς καὶ ἄλλαι παρατηρήσεις, σσ. 379-400

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Ἐκ τοῦ ὀνοματολογικοῦ τῶν Ἠλειακῶν τοῦ Παυσανίου, σσ. 401-477

Κώστας Ρωμαῖος, Ἀλφειὸς καὶ Ἀρέθουσα. (Μία ἐντελῶς νέα ἑρμηνεία), σσ. 478-485