Παράρτημα 14

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 14 (1989)
Πρακτικά τοῦ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν
(Ἄργος, 30 Μαΐου – 1 Ἰουνίου 1986)

Χρονικὸν Συνεδρίου, Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί, σσ. 3-32

Klaus Kilian, Μυκηναϊκὰ ἀνάκτορα τῆς Ἀργολίδος, σσ. 33-40

Ἀναστ. Ν. Ζοῦμπος, Ὁ ἐξ  Ἄργους Ἀρποκρατίων, σσ. 41-42

Μιχ. Σ. Κορδώσης, Οἱ τελευταῖες στιγμὲς τοῦ Λέοντα Σγουροῦ, σσ. 43-48

Α. Παπασπυροπούλου, Μελάμπους, ὁ μέγας θεραπευτὴς τοῦ  Ἄργους, σσ. 49-56

John M. Fossey, Πολιτικο-θρησκευτικὴ θέσις τῆς Ἀργολικῆς Ἀσίνης κατὰ τὴν Ὑστερο-γεωμετρικὴν ἐποχήν, σσ. 57-63

Ἰωάν. Ἀθανασόπουλος, Ὁ Ν. Μαλαξὸς καὶ ἡ παρουσία του εἰς τὴν ὑμνολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σσ. 64

Σπ. Λουκᾶτος, Πρότυπο ἀγροκήπιο καὶ σχολεῖο Τίρυνθας στὰ Καποδιστριακὰ χρόνια, σσ. 65-83

Β. Ι. Λαζανᾶς, Οἱ Μυκῆνες καὶ τὸ Ἄργος στὴν ἀρχαία ἐπιγραμματικὴ ποίηση, σσ. 84-90

Π. Λιαλιάτσης, Ἀντώνης Λεκόπουλος – Ἀναπλιώτης, σσ. 91-96

Κ. Ε. Χατζηστεφάνου, «Ἀργείων Γένος» καὶ «Κύπριος χαρακτὴρ» στὶς «Ἱκέτιδες» τοῦ Αἰσχύλου, σσ. 97-110

Χρ. Ι. Πιτερός, Τὸ ἀρχαῖο στάδιο τοῦ Ἄργους, σσ. 111-121

Κυρ. Θ. Ἀσημακοπούλου, Τὰ νομικὰ περιοδικὰ στὸ Ναύπλιο τὸν 19ον αἰῶνα, σσ. 122-128

Κώστας Ρωμαῖος, Ὁ Ἐρασῖνος ποταμὸς καὶ ὁ ρόλος γιὰ τὴν προστασία τοῦ Ἄργους κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, σσ. 129-138

Ἰσίδωρος Κακούρης, Ἐκκλησίες τοῦ Λιγουριοῦ, σσ. 139-144

Ν. Ι. Ζαγανιάρης, Ἡ Δαναΐς Ὑπερμήστρα, σσ. 145-156

Κ. Ν. Τριανταφύλλου, Συμβολὴ εἰς τὰ περὶ οἰκογενείας Περρούκα Ἄργους – Πατρῶν, σσ. 157-160

Χαρ. Β. Κριτζᾶς, Τὰ ταξίδια μιᾶς Ἀργείτικης ὑδρίας, σσ. 161-166

Imma Kilian – Dirlmeier, Οἱ ταφικοῖ κύκλοι Α καὶ Β τῶν Μυκηνῶν, σσ. 167-176

Θ. Δ. Γιαννακόπουλος, Μία δημοσιογραφικὴ σύγκρουσις δύο Ἀργείων δικηγόρων, σσ. 177-197

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Τὸ Ἀρχεῖον Τσώκρη – Νικηταρᾶ, σσ. 198-208

Κων. Λ. Κοτσώνης, Δημήτριος Π. Τσόκρης κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν 1821 (ἀνέκδοτη Ἔκθεσίς του), σσ. 209-230

Ἰωάν. Λουκᾶς, «Περὶ τῶν Ἀργολικῶν μυστηριακῶν λατρειῶν κατὰ τοὺς ὑστερορρωμαϊκοὺς χρόνους, σσ.231-240

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Τέρμα τοῦ πρώτου ἐμφυλίου πολέμου ἤ παράδοσις τοῦ Ναυπλίου στὴν Διοίκησιν, σσ. 241-262

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Παρουσία ζωγράφων ἐξ Ἀργολίδος κατὰ τοὺς ΙΖ΄ καὶ ΙΗ΄ αἰῶνας, σσ. 263-295

Γιάν. Πίκουλας, Τὸ ὁδικὸ δίκτυο τῆς ἀρχαίας Οἰνόης (Μερκούρι), σσ. 296-298

Eveline Loucas – Durie, Χθόνιο δρώμενον καὶ τελετουργικὴ μύηση (παρατήρηση στὰ ἀρχαϊκὰ Ἀργολικὰ προσωπεῖα), σσ. 299-302

Ἀναστασία Δ. Οἰκονόμου, Συμβολὴ στὴν τοπογραφία τῆς περιοχῆς  Ἄνω Ἐπιδαύρου στοὺς Μέσους Χρόνους, σσ. 303-312

Regina Quack – Μανουσάκη, Μικρὰ ἱστορικὴ περιγραφὴ τοῦ Ναυπλίου ἀπὸ γερμανικὸν ἐντυπον τοῦ ἔτους 1827, σσ. 313-320

Κων. Θ. Συριόπουλος, Τὸ Ἄργος κατὰ τοὺς Ὑστερομυκηναϊκοὺς χρόνους καὶ ἡ ἐγκατάστασις τῶν Δωριέων εἰς αὐτό, σσ. 321-338

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ συγχρόνου τοπωνυμικοῦ τῆς Ἀργολίδος, σσ. 339-360

Κώστας Ρωμαῖος, Ἀπόπειρα ἀκυρώσεως τοῦ σπουδαίου ἄθλου περὶ τῆς Λερναίας Ὕδρας, σσ. 361-368

Εὐαγ. Στασινόπουλος, Σκοποί, πορεία, σταθμοὶ καὶ προσανατολισμοὶ τοῦ «Δαναοῦ», σσ. 369-376

Εὐαγ. Στασινόπουλος, Ἀργολικὴ βιβλιογραφία, σσ. 377-384

Ἀγαμ. Τσελίκας, Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ διδασκάλου Ἰακώβου τοῦ Ἀργείου, σύμφωνα μὲ ἄγνωστες ἐπιστολὲς του, σσ. 385-404

Ἁγνὴ Βασιλικοπούλου, Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς μητροπόλεως Ἄργους, σσ. 405-413

Ἰω. Π. Χιωτακάκος, Σχέσεις Νικηταρᾶ μὲ τὸ Ἄργος, σσ. 414-418

Ἀλκμήνη Σταυρίδη, Μία προβληματικὴ προτομὴ τοῦ Γέτα στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τοῦ Ἄργους, σσ. 419-423

Νικ. Δ. Πιέρρος, Ἡ Ναυπλιακὴ ἐπανάστασις καὶ τὸ ἀπόρρητον τῶν ἐπιστολῶν, σσ. 424-434