Παράρτημα 13

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 13 (1987-1988)
Πρακτικά τοῦ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν
(Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985)

Περιεχόμενα

Τόμος Α΄ Ὁλομέλεια

Χρονικὸν – Πρόγραμμα, σσ. 13-38

Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί – Ἀποχαιρετιστήριοι λόγοι, σσ. 39-92

Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Ἱστορικὰ σημειώματα περὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, σσ. 93-132

Μητρ. Πατρῶν Νικόδημος, Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος αὐθεντικὸς μάρτυς τῆς γνησιότητος τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς παραδόσεως, σσ. 133-147

Klaus Kilian, Συμβολὴ στὴν ἀρχαιολογία τῆς «καθόδου» τῶν Δωριέων, σσ. 148-158

Γιάννης Ἀποστολάκης, Ἡ φορολογικὴ ἐνοχὴ (obligatio tributaria) στὴν προϊστορικὴ Πύλο, σσ. 159-176

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Πελοποννήσου μετὰ τὴν Ἅλωσιν, σσ. 177-209

Μιχαὴλ Κορδώσης, Τὸ ὄνομα τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὴν μέση Βυζαντινὴ περίοδο, σσ. 210-214

Κώστας Ρωμαῖος, Ὁ θάνατος τοῦ Διγενῆ στὶς πελοποννησιακὲς παραλλαγὲς, σσ. 215-228

Σπῦρος Λουκᾶτος, Ἡ ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου, σσ. 229-253

Σαράντος Ν. Τσουλουχόπουλος, Αἰγαῖο καὶ Πελοπόννησος – οἱ θαλάσσιοι δρόμοι (11η – 3η χιλ. π.Χ.), σσ. 254-276

Ἰορδάνης Δημακόπουλος, «Πύργοι»: Οἱ ὀχυρὲς κατοικίες τῆς προεπαναστατικῆς Πελοποννήσου, σσ. 277-401

Τόμος Β΄ Ἀρχαιότης καὶ Βυζάντιον

Peter Siewert, Triphylien und Akroreia Spartanische «Regionalstaaten» in der Westlichen Peloponnes, σσ. 7-12

Ἀναστ. Ζοῦμπος, Παρατηρήσεις εἰς τὴν αἵρεσιν Σκεπτικῶν Φιλοσόφων, σσ. 13-14

Ἀναστ. Ζοῦμπος, Παρατηρήσεις εἰς Πολύβιον τὸν Μεγαλοπολίτην, σσ. 15-16

Ἀθ. Ριζάκης, Ἡ ρωμαϊκὴ πολιτικὴ στὴν Πελοπόννησο καὶ ἡ Ἀχαϊκὴ συμπολιτεία, σσ. 17-36

Μίνως Κοκολάκης, Πνευματικὲς ἐκδηλώσεις στὸ περιθώριο τῶν Ὀλυμπιάδων, σσ. 37-55

Νότα Κούρου, Ἀργίτες, Κορίνθιοι ἤ Ἐλευσίνιοι;, σσ. 56-62

Mahmoud Elsaadani, Αἰγυπτιακὰ καὶ Αἰγυπτιάζοντα ἀντικείμενα ἐκ Πελοποννήσου τῆς Α΄ π.Χ. χιλιετηρίδος, σσ. 63-70

Ἄννα Λαιμοῦ, Κορινθιακὲς καὶ λακωνικὲς ἐπιδράσεις στὴ χιακὴ κεραμεικὴ καὶ ἀγγειογραφία, σσ. 71-80

Μιχ. Πετρόπουλος, Τρίτη ἀνασκαφικὴ περίοδος στὸ Ἄνω Μαζαράκι (Ρακίτα) Ἀχαΐας, σσ. 81-96

Χρυσηὶς Τζουβάρα – Σούλη, Κορινθιακὲς ἐπιδράσεις στὴ λατρεία τῆς ἀρχαίας Ἠπείρου, σσ. 97-120

Ἰωάνν. Γ. Δελλῆς, Ἡ «εὐεστὼ» τοῦ Δημοκρίτου καὶ ἡ «ἀρρεψία» τοῦ Πύρρωνος (ἐννοιολογικὴ σύγκριση), σσ. 121-128

Ἀντ. Μᾶρκος, Ἡ ἔννοια τῆς «ἀρετῆς» στὸν ποιητὴ Τυρταῖο, σσ. 129-147

Giorgio Fedalto, Vescovadi del Peloponneso in epoca bizantina: liste e considerazioni, σσ. 148-154

Παν. Φάκλαρης, Ἀμαξιτοὶ δρόμοι τῆς ἀρχαίας Κυνουρίας, σσ. 155-160

Robert Laffineur, Images et symboles dans l’ art mycénien, σσ. 161-174

Εὔα Σημαντώνη – Μπουρνιᾶ, Ἐπίδραση τῆς κορινθιακῆς ἀγγειογραφίας στὴν ἀνάγλυφη κεραμεικὴ, σσ. 175-189

Ἀνδρ. Παναγόπουλος, Ὁ «Μεσσηνιακὸς» λόγος τοῦ Ἀλκιδάμαντα καὶ τό πρόβλημα τῆς δουλείας, σσ. 190-192

Ἁγνὴ Βασιλικοπούλου, Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὀργάνωση τῆς Βυζαντινῆς Πελοποννήσου, σσ. 193-207

Ἀνδρ. Γερολυμᾶτος, Ἡ προξενεία καὶ ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς ἀρχαίας Σπάρτης στὶς ἀρχὲς τοῦ Δ΄ ἀιῶνος, σσ. 208-212

Νικ. Δρανδάκης, Σπηλαιώδεις ναοὶ τῆς Λακωνίας, σσ. 213-218

Madeleine Jost, L’ iconographie de Pan en Arcadie, σσ. 219-224

Κων. Συριόπουλος, Ἡ Μεσσηνία κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ καὶ οἱ ἱστορικοὶ χρόνοι τῆς Ἑλλάδος, σσ. 225-244

David Golan, Polybius advises the Eleans, σσ. 245-256

Εἰρηνὴ Πέππα – Παπαϊωάννου, Πήλινα ἀνάγλυφα ἀναθηματικὰ πλακίδια ἀπὸ τὴ Βοϊδοκοιλιὰ Μεσσηνίας, σσ. 257-272

Paul Parent, L’ atimie a Sparte, σσ. 273-282

Γεωργία Λιβεριάτου, Ἐπιγραφικὰ στοιχεῖα περὶ τῆς Ἀρκαδικῆς καὶ Μεσσηνιακῆς λατρείας, σσ. 283-288

Imma Kilian, Κοσμήματα σὲ ἀνδρικὲς ταφὲς τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς, σσ. 289-297

  1. Lamprinoudakis, Excavation and restoration works at the Asclepeion of Epidauros, σσ. 298-304

Φώτιος Λίτσας, Ἡ πρώιμη χριστιανικὴ ἐποχὴ στὴ Μεσσηνία καὶ τὴν Κορώνη, σσ. 305-321

Ὁδυσ. Λαμψίδης, Κολώνεια Κόρινθος, σσ. 322-324

Jacqueline Christien, L’ invasion de la Laconie (370/69 a.C.) et les routes du Nord de l’ état Spartiate, σσ. 325-336

Ν. Δ. Πιέρρος, Τὰ τοξωτὰ ἀναλήμματα τοῦ Σταδίου τῆς Σικυῶνος, σσ. 337-345

  1. C. Wright, The history of the palace at Pylos during the thirteenth century b.C., σσ. 346-348

Berit Wells, Apollo at Asine, σσ. 349-352

Hans Taeuber, Arcadian inscriptions as a source for Ancient Greek Law, σσ. 353-358

Jacques Morin, La qualité de la céramique heladique ancien II du site du lac Vouliagméni, Perakhóra, secteur A΄, σσ. 359-368

Δ. Β. Βαγιακάκος, Συσχετισμὸς τοπωνυμίων τῆς Μάνης πρὸς μαρτυρίας ἐκ τῶν πινακίδων ταῆς Πύλου, σσ. 369-389

Στ. Δ. Ἤμμελος, «Αἴξ εἰς τὴν μάχαιραν». Παρατηρήσεις σὲ ἀρχαία Κορινθιακὴ παροιμία, σσ. 390-400

Evelin Loucas, Le mom de la thea Despoina, σσ. 401-419

Π. Γ. Πυριοβολῆς, Ἡ ἀπὸ Θεσσαλικῆς Μαγνησίας εἰς Κορυφάσιον Μεσσηνίας μεταφορὰ τῶν κλοπιμαίων βοῶν τοῦ Ἀπόλλωνος ὑπὸ τοῦ Ἑρμοῦ, σ. 420

John Fossey, Ἡ ἐξέλιξις τῆς ἀρχαίας κατοικήσεως τῆς χερσονήσου Περαχώρας, σσ. 421-426

Φλωρεντία Εὐαγγελάτου – Νοταρᾶ, «…Καὶ τὰ πολλὰ τῆς Πελοποννήσου … σεισμοῦ γεγόνασιν παρανάλωμα», σσ. 427-448

Κ. Παπαϊωάννου, Κριτικὴ στὴν πρόταση τοῦ J. L. Bintliff γιὰ τὴν κοινωία τῆς προϊστορικῆς Πελοποννήσου, σσ. 449-464

Παν. Βελισσαρίου, Τὸ ἄντρον τῆς καθοσιώσεως ὁσίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε (Ι΄ αἰών), σσ. 465-471

Ἀλκμήνη Σταυρίδη, Ἐπιτύμβιες στῆλες ἀπὸ τὴν Ἀρκαδία, σσ. 472-474

Ἑλένη Κουρίνου – Πίκουλα, Εὑρήματα μεγάλης πλαστικῆς σὲ πηλὸ ἀπὸ τὴ Σπάρτη, σσ. 475-478

Γιάννης Α. Πίκουλας, Τὸ πόλισμα Ἄμφεια, σσ. 479-485

Ἀγαμέμνων Τσελίκας, Παρατηρήσεις σὲ Πελοποννησιακὰ χειρόγραφα τοῦ 11ου, 12ου καὶ 13ου αἰῶνος, σσ. 486-498

Ἰωάννης Λουκᾶς, Καλαθίσκος καὶ Ἀστραβικὰ. Δρώμενα πρὸς τιμὴ τῆς Ἀρτέμιδος Καρυάτιδος, σσ. 499-514

Γεωργία Ξανθάκη – Καραμάνου, Μαρτυρίες στὸ ἔργο τοῦ Δημοσθένη γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Πελοποννήσου στὸ μέσον τοῦ 4ου π. Χ. αἰώνα, σσ. 515-529

Μαρία Δόγκα – Τόλη, Οἰκιστικὴ ἀνάτπυξη στὴν Ἠλεία κατὰ τὴν πρωτοελλαδικὴ περίοδο, σσ. 530-541

Τόμος Γ΄ Νέος Ἑλληνισμὸς

Μητρ. Γυθείου Σωτήριος (Κίτσος), Τὸ μοναστηράκι τοῦ Ἁγ. Νικήτα εἰς Δολούς, σσ. 7-16

Μητρ. Γόρτυνος Θεόφιλος (Καναβὸς), Κτίτορες μονῶν καὶ νῶν τῆς ἐπαρχίας Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, σσ. 17-26

Μητρ. Σπάρτης Εὐστάθιος (Σπηλιώτης), Ἀπόπειρα σκιαγραφήσεως τοῦ Βρεσθένης Θεοδωρήτου, σσ. 27-37

Τατιάνα Γιανναρᾶ, Ἕνα καβάδι τῆς Καλαματιανῆς οἰκογένειας Κορφιωτάκη, σσ. 38-46

Peter Topping, Ἔκθεσις τοῦ Βενετοῦ Προνοητοῦ Nani περί Πελοποννήσου, σσ. 47-48

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Περὶ τὴν κίνησιν Πελοποννησίων δι’ ἀγγλικὴν προστασίαν (1822), σσ. 49-62

Ἀγλαΐα Παπασπυροπούλου, Ἄγνωστο ἰατροσοφικὸ χειρόγραφο τοῦ παρελθόντος αἰῶνος ἀπὸ τὴν Ἀρκαδία, σσ. 63-70

Ἰωάν. Ἀθανσόπουλος, Τὰ Ἀρσάκεια σχολεῖα Πατρῶν, σσ. 71-80

Νῖκος Ζερβῆς, Ἡ προκήρυξη τῆς Μεσσηνιακῆς Συγκλήτου μὲ ἡμερομηνία 23 Μαρτίου 1821 στὴν ἀγγλικὴ καὶ ἰταλική, σσ. 81-90

Μπέττυ Ψαροπούλου, Περιστασιακὰ ἐργαστήρια ἀπὸ ὁμάδες ἀγγειοπλαστῶν τοῦ Μεσσηνιακοῦ κόλπου, σσ. 91-96

Βας. Βρυώνης, Δύο ἀναφοραὶ τοῦ φροντιστοῦ Α. Καλαμογδάρτη ἀπὸ Καρδαμύλη καὶ Κιτριές (1825), σσ. 97-106

Χρ. Μούλιας, Ἡ δημοσιότης ἐμπορικῶν ἑταιρειῶν εἰς Πάτρας δι’ ἐντύπων ἐγκυκλίων (1854-1882), σσ. 107-128

Ἑλένη Μπελιᾶ, Ὀργάνωσις καὶ λειτουργία σχολείων στὴν Πελοπόννησο ἐπὶ Καποδίστρια, σσ. 129-137

Ἀθ. Φωτόπουλος, Ἀνέκδοτη αὐτοβιογραφία τοῦ στρατηγοῦ τῆς Ἐπαναστάσεως 1821 Β. Πετιμεζᾶ, σσ. 138-156

Γεωργία Ἀποστολοπούλου, Ὁ Περικλῆς Γεωργιάδης καὶ ἡ ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας ὡς ἐπιστήμης, σσ. 157-170

Κων. Ἀσημακόπουλος, Ἡ ἐπὶ τῆς ἐγκληματικότητος ἐπίδρασις τῆς ὥρας, τοῦ ἔτους, τοῦ κλίματος καὶ τοῦ τοπίου (σχετικὴ εἰκὼν ἐπὶ Πελοποννησιακοῦ ἐδάφους), σσ. 171-176

Βασ. Γιαννόπουλος, Ἡ σηροτροφία στὴν Καλαμάτα πρὶν καὶ μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, σσ. 177-184

Κατερίνα Κυριακοῦ, Ἐπισκόπων Κυθήρων Διονυσίου Β΄ καὶ Ἀθανασίου προσωπογραφίες στὸ Ἰνστιτοῦτο Βενετίας, σσ. 185-192

Δημ. Κισκύρα, Ἡ περιοχὴ τῆς Μεσσηνίας ἀπὸ γεωτεχνικὴ καὶ γεωδυναμικὴ ἄποψη, σσ. 193-207

Σπῦρος Λουκᾶτος, Πολιτειογραφικὰ τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὴν δεύτερη Βενετοκρατία (τέλη ΙΖ΄ αἰ.), σσ. 208-216

Κυριακὴ Μαμώνη, Πελοποννησιακὴ θεματογραφία στὶς ἐκδόσεις Κωνσταντινουπόλεως, σσ. 217-230

Βασ. Κρεμμυδᾶς, Μικροεμπόριο καὶ μικροοικονομία στὴν περιοχὴ τοῦ μεσσηνιακοῦ κόλπου ταὸ 1829, σσ. 231-237

Θεόδ. Πίτσιος, Τὰ ἀνθρώπινα σκελετικὰ εὑρήματα τοῦ σπηλαίου Κάψια Μαντινείας, σσ. 238-240

Παν. Βοκοτόπουλος, Οἱ εἰκόνες τοῦ Βίκτωρος στὴ μονὴ Φιλοσόφου, σσ. 241-251

Παν. Κοσμόπουλος, Γεωργοοικονομικὰ ζητήματα (καὶ διαμάχη) στὴν περιοχὴ Πυλίας κατὰ τὴν Καποδοστριακὴ περίοδο, σσ. 252-256

Σοφία Μενενάκου, Ἡ παρὰ τὸ Σκούταρι Λακωνίας μονὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, σσ. 257-267

Βασ. Παπαδόπουλος, Ἡ βυρσοδεψία ἄλλοτε στὴν Καλαμάτα, σσ. 268-272

Κωνστ. Λ. Κοτσώνης, Ἡ «ἐκστρατεία» τοῦ Γ. Κουντουριώτη στὴ Μεσσηνία (Μάρτιος – Ἀπρίλιος 1825), σσ. 273-286

Αἰκ. Χ. Ἀριστείδου, Τὸ ἐμπόριο τῆς Ραγούζας μὲ τὴν Πελοπόννησο κατὰ τὸ 18ο αἰῶνα, σσ. 287-304

Ἀγγελικὴ Πανοπούλου, Ἁλυκὲς καὶ παραγωγὴ ἁλατιοῦ στὴν Πελοπόννησο μὲ βάση τὸ Ἀρχεῖο Grimani (1698-1700), σσ. 305-329

Παντελῆς Καβακόπουλος, Ὁ Καλαματιανός, σσ. 330-336

Κων. Νίκας, Οἱ Πελοποννήσιοι στὸ «Μακεδονικὸ Σύνταγμα» τῶν Βουρβώνων τῆς Νεαπόλεως, σσ. 337-352

Mirjana Tatić – Djurić, L’ ymne «ἐπὶ σοὶ χαίρει» dans les monastères du Balkano et le Mardaki en Messénie, σσ. 353-364

Γιάννης Κορίνθιος, Τὰ εὐρωπαϊκὰ «ἐπαναστατικὰ κομιτᾶτα» κατὰ τὴν Καποδιστριακὴ περίοδο, σσ. 365-385

Σταῦρος Γ. Καπετανάκης, Τὰ σύνορα τῆς Μάνης κατὰ τὴν ἱστορική της πορεία, σσ. 386-406

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἱστορικὴ παράδοσις τοπωνυμίων περιοχῆς Δημητσάνας, σσ. 407-459

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Ἀρχαϊκὰ στοιχεῖα τῆς διαλέκτου τῆς Μάνης, σσ. 460-490

Αἰκ. Πολυμέρου – Καμηλάκη, Πελοποννήσιοι στὴν περιοχὴ τῆς Λάρισας μετὰ τὴν προσάρτηση τῆς Θεσσαλίας (1881), σσ. 491-518

Γιάννης Σαΐτας, Ὄχυρὲς ἐγκαταστάσεις καπεταναίων καὶ μπέηδων Μάνης, σσ. 519-541