Παράρτημα 1

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 1 (1974)
Πρακτικά τοῦ Α΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀχαϊκῶν Σπουδῶν
(Πάτραι 15-16 Δεκεμβρίου 1973)

Χρονικὸν Συνεδρίου, σσ. 3-5

Προσφωνήσεις, σσ. 6-10

Κώστας Ρωμαῖος, Προϊστορικοὶ μῦθοι γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, σσ. 11-18

-Παρατηρήσεις (Δ. Βαγιακάκος – Τ. Γριτσόπουλος), σσ. 18-21

Ἑλένη Μπελιᾶ, Τὸ Βρεταννικὸν Προξενεῖον Πελοποννήσου εἰς Πάτρας καὶ ἡ ἐμπορικὴ κἰνησις τῆς πόλεως (1828-1832), σσ. 22-29

Θάν. Π. Κωστάκης, Ὁ Evliyà Tchelebi στὴν Πάτρα, σσ. 30-36

-Παρατηρήσεις (Τ. Γριτσόπουλος), σσ. 36-37

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἡ μυστικὴ Συνέλευσις τῆς Βοστίτζας (26-29 Ἰαν. 1821) καὶ ἡ ἱστορικὴ σημασία αὐτῆς, σσ. 38-48

Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος, Τὰ πρακτικὰ ἤ τὸ πρωτόκολλον τῆς μυστικῆς Συνελεύσεως τῆς Βοστίτζας, σσ. 49-56

-Παρατηρήσεις (Τ. Γριτσόπουλος), σσ. 56-58

Ἀγαμέμνων Τσελίκας, Ἀνδρέας Χαλκιόπουλος ἄγνωστος Πατρινὸς κωδικογράφος (1563), σσ. 59-60

Κώστας Ν. Τριανταφύλλου, Τὰ τοπωνύμια Καλάβρυτα – Καλάβριτο, Νεζερὸν – Νεζερά, σσ. 61-65

Γεώργιος Θ. Παπαγεωργίου, Ἀργύριος Παπασταθόπουλος ὁπλαρχηγὸς Αἰγιαλείας τοῦ 1821, σσ. 66-73

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Γλωσσικαὶ καὶ λαογραφικαὶ σπουδαὶ περὶ Ἀχαΐας, σσ. 74-114

Προκόπιος Τσακουμάκας, Διαθήκη ἔτους 1794 συνταχθεῖσα ἐν Πάτραις ἀφορῶσα εἰς τὴν μονὴν Ἁγ. Γεωργίου Φενεοῦ Κορινθίας, σσ. 115-127

-Παρατηρήσεις (Π. Ζέπος – Τ. Γριτσόπουλος), σσ. 127-129

Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος, Ἡ Ἑλληνικὴ σχολὴ Ραχόβης Καλαβρύτων καὶ ὁ ἱδρυτὴς αὐτῆς Ἀνδροῦτσος Σπανός, σσ. 137-152

-Παρατηρήσεις (Τ. Γριτσόπουλος), σσ. 152-154

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Τὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ Παλ. Πατρῶν Γερμανοῦ. Προβλήματα καὶ πλεονεκτήματα μιᾶς νέας ἐκδόσεως, σσ. 155-160

Ἀνδρέας Δ. Μαγκλάρας, Θέματα ἐκ τῆς νομολογίας τοῦ ἐν Αἰγίῳ πρωτοκλήτου δικαστηρίου (1829-1830), σσ. 161-178

-Παρατηρήσεις (Π. Ζέπος – Τ. Γριτσόπουλος), σσ. 179-180

Ἀθαν. Θ. Φωτόπουλος, Ἀπόπειρα ἐτυμολογίας τῆς τοπωνυμίας Κερπινή, σσ. 181-192

-Παρατηρήσεις (Τ. Γριτσόπουλος), σσ. 192-193

Γεώργιος Θ. Ζώρας, Αἰ κατὰ πληροφορίας τοῦ Ὁλλανδικοῦ Προξενείου πρῶται ἐπαναστατικαὶ ἐκδηλώσεις ἐν Πάτραις τὸ 1821, σσ. 194-216

Λιάνα Παρλαμᾶ, Σχέσεις Ἀχαΐας καὶ Ἠλείας κατὰ τὴν ὕστερη φάση τῆς τελευταίας Μυκηναϊκῆς περιόδου, σσ. 217-222

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Πάτραι – Πάτρα, σσ. 223-234

Μαρία Μ. Μαντουβάλου, Σπυρίδων Βασιλειάδης (100 χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του), 235-254

-Παρατηρήσεις (Τ. Γριτσόπουλος), σσ. 254-255