Πελοποννησιακά – Τόμος ΚΔ΄ (1999)

Πελοποννησιακά – Τόμος ΚΔ΄ (1999)

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἱστορία τῆς Γαστούνης, σσ. 1-226

Νικ. Στ. Χαρκιολάκης, Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Καθολικῆς στὴν Γαστούνη, σσ. 227-318

Σπῦρος Δ. Λουκᾶτος, Κοινωφελῆ Ἱδρύματα στὴν πόλη τῶν Πατρῶν (Πρώτη πεντηκονταετία τοῦ ἐλεύθερου βίου της), σσ. 319-335

Κ. Γ. Πανίτσας, Μοναστηριακὰ Δικαιοπρακτικὰ ἔγγραφα Πατρῶν τῆς οἰκογενείας Ράης (Ράϊς), σσ. 336-346

Νῖκος Νικολούδης, Τὸ πυροβολικὸ στὶς Βυζαντινοτουρκικὲς συγκρούσεις τοῦ 15ου αἰώνα στὴν Πελοπόννησο, σσ. 347-356

Βιβλιοκρισίαι – Βιβλιοκριτικά Σημειώματα

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, σσ. 357-394

Παράρτημα Τόμου ΚΔ΄:

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε», σσ. 1-96