Πελοποννησιακά – Τὸμος ΚΑ΄ (1995)

Πελοποννησιακά – Τὸμος ΚΑ΄ (1995)

Περιεχόμενα

Τάσος Ἀθ . Γριτσόπουλος, Μονὴ Καλαμίου Γορτυνίας, σσ. 1-32

Ἀγαμ. Δ. Τσελίκας, Μεταφράσεις Βενετικῶν Ἐκθέσεων περὶ Πελοποννήσου. Γ΄ Μετάφρ. ἐκτάκτου προνοητοῦ Θ. Γραδενίγου 1692, σσ. 33-53

Κ. Γ. Τσικνάκης, Ἡ μονὴ Ταξιαρχῶν τοῦ Αἰγίου στὰ τέλη τοῦ 16ου αἰ., σσ. 54-72

Β. Πατρώνης, Τὸ ἀμπέλι καὶ ἡ πόλη: ἀγροτικὴ  παραγωγή καὶ ἐξαγωγικὸ ἐμπόριο στὴν περιοχὴ τῆς Πάτρας, 1860-1900, σσ. 73-96

Ἄδωνις  Κ. Κύρου, Περιπλανήσεις Ἁγίων λειψάνων καὶ μία ἄγνωστη καστροπολιτεία στὸν Ἀργολικὸ, σσ. 97-118

Β. Χαραλαμπόπουλος, Τὰ ἐπαγγέλματα τῶν Δημητσανιτῶν στὸ 18ο καὶ 19ο καὶ κυρίως στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, σσ. 119-128

Α. Ι. Μπάλλας, Τὰ μεσαιωνικὰ κάστρα τοῦ Μαινάλου, σσ. 129-192

Κων. Πενταφρόνιμος, Ἡ δρᾶσις τῶν Τσακώνων κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν– Μία ἡμίγνωστη μελέτη Μιχαὴλ Δέφνερ, σσ. 193-208

Σπ. Δ. Λουκάτος, Ἡ θεμελίωση τῆς βιομηχανικῆς ἀναπτύξεως στὴν Πελοπόννησο στὰ Καποδιστριακὰ χρόνια, σσ. 209-258

Μαρία Κ. Χαιρέτη, Κινητικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου στὴν λατινοκρατούμενη Πελοπόννησο, σσ. 259-268

Γιάν. Α. Πίκουλας, Ἡ ἄμπελος καὶ ὁ οἶνος στὴν Πελοπόννησο κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα, σσ. 269-288

Άγγελική Πανοπούλου, Περιπέτειες Κρανιδιωτῶν ναυτικῶν στὴ θάλασσα τῶν Κυθήρων (τέλη 18ου αἰ.), σσ. 289-296

Νῖκος Ζωγράφος, Ὁ ἀναπτυξιακὸς ρόλος τῆς Ἀρκαδίας (πολτική ὑλοποιήσεώς του), σσ. 297-304

Δημ. Κ. Κυριακόπουλος, 32 Ἀρκαδικὰ μοιρολόγια (δέσμη πρώτη), σσ. 305-340

Γ. Β. Νικολάου, Πελοποννήσιοι αἰχμάλωτοι τοῦ Ἀγῶνος. (Μαρτυρίες ἀπὸ τὰ Ἀρχεῖα τοῦ ἑλλην. Ὑπ. Ἐξωτερικῶν), σσ. 341-382

Βάντα Παπαευθυμίου, Λακωνικὲς στῆλες πολεμιστῶν τὴν ἐποχὴ τῆς Ρωμαιοκρατίας, σσ. 383-393

Klaus Hannermann, Die Skelettfunde aus dem Bereich des Temples der Artemis Hemera, σσ. 394-448

Σύμμεικτα

Τάσος Ἀθ.  Γριτσόπουλος, Ἡ δευτέρα Ἐθνικὴ Συνέλευσις τῶν Ἑλλήνων (Ἄστρος 1823), σσ. 449-453

  • Ἀργολικὸν Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον (1791-1878), σσ. 459-463
  • Ἀρκαδικὸν Πνευματικὸν Συμπόσιον 1992, σσ. 459-463

Νίκ. Σ. Χαρκιολάκης, Ἐπανεκτύπωση ἀνέκδοτης χαλκογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοσόφου Δημητσάνας (1791), σσ. 464-468

Βιβλιοκρισίαι – Βιβλιοκριτικά Σημειώματα

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος – Ν. Λ. Φορόπουλος – Στέφ. Δ. Ἤμελλος – Σπῦρος Δ. Λουκάτος, σσ. 469-546