Πελοποννησιακά – Τὸμος ΙϚ΄ (1985-1986)

Πελοποννησιακά – Τὸμος ΙϚ΄ (1985-1986)

Περιεχόμενα

Κώστας Ρωμαῖος, Φίλιον Δώρημα εἰς τὸν Τάσον Ἀθ. Γριτσόπουλον, σσ. θ΄- ι΄

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος
–Α΄ Βίος –Δρᾶσις, σσ. ια΄- ιη΄
–Β΄ Τὸ ἐπιστημονικὸν ἔργον, σσ. ιη΄- κθ΄
–Γ΄ Ψυχὴ μιᾶς Ἑταιρείας, σσ. λ΄- λδ΄
–Ἐργογραφία, σσ. λε΄- με΄

Παν. Ι Ζέπος, Ἀπαρχαί νομικῆς παιδείας εἰς τὸ μετεπαναστατικόν Ναύπλιον, σσ. 1-16

Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος Θέμελης, Ἡ ἐν τῷ Βυζαντίῳ θεολογική κίνησις κατά τὸν ιβ΄ αἰῶνα καὶ ὁ Μεθώνης Νικόλαος, σσ. 17-26

Μητρ. Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς, Ἐκκλησία κρατική καὶ ἐθνική, σσ. 27-42

Ὀδ. Λαμψίδης, Ἐπώνυμοι γραφεῖς κωδίκων τῆς Χρονικῆς Συνόψεως Κωνσταντίνου τοῦ Μανασσῆ, σσ. 43-53

Ἀναστ. Ν. Ζοῦμπος, Ὁ «Σκεπτικισμὸς» εἰς τὴν ἀρχαίαν Κόρινθον, σσ. 54-55

Τοῦ Αὐτοῦ, Εἷς νέος Κυνικὸς εἰς τὴν ἀρχαίαν Κόρινθον, σ. 56

Ἀπόστ. Ε. Βακαλόπουλος, Οἱ εἰδήσεις τοῦ Γερμανοῦ φιλέλληνα Striebeck γιὰ ὁρισμένα ἱστορικὰ γεγονότα στὸ Νεόκαστρο στὰ 1821 καὶ 1822, σσ. 57-64

Μεν. Α. Τούρτογλου, Σχέσεις πολιτείας ἐκκλησίας. (Προσπάθεια ρυθμίσεως αὐτῶν ἐπὶ Καποδίστρια), σσ. 65-89

Παντ. Καβακόπουλος, Καταλυτικὰ στοιχεῖα στὰ τραγούδια τοῦ Μοριᾶ, σσ. 90-96

Φλ. Εὐαγγελάτου –Νοταρᾶ, Ἡ Μεθώνη, σταθμὸς στὰ ταξίδια βυζαντινῶν αὐτοκρατὸρων στὴ Δύση, σσ. 97-107

Δημ. Ι.  Κισκύρας, Ἡ γεωλογικὴ ἄποψη γιὰ τὸ παραμύθι γιὰ τὸ τσοπανόπουλο μὲ τὸ χρυσάφι, σσ. 108-112

Δημ. Β. Οἰκονομίδης, Ὁ Πορφύρης, σσ. 113-120

Άνδρ. Παναγόπουλος, Τὰ Μεσσηνιακά τοῦ Μύρωνος ἀπὸ τὴν Πριήνη. Παρατηρήσεις σὲ σωζόμενα ἀποσπάσματα, σσ. 121-128

Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ἀπὸ τὴν Βυζαντινή Καρύταινα, σσ. 129-202

Κ. Ν. Τριανταφύλλου, Ἐπιβίωσις καὶ ἐπίδρασις τοῦ Σολωμοῦ εἰς τὸ ἔργον λογίων τῶν Πατρῶν κατὰ τὸν ιθ΄ αἰῶνα, σσ. 203-208

Γ. Α. Προκοπίου, Τὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Ἑρμιόνης, σσ. 209-222

Κων. Θ. Συριόπουλος, Ἡ κατάρρευσις τοῦ μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἡ λεγομένη κάθοδος τῶν Δωριέων εἰς τὴν Πελοπόννησον, σσ. 223-232

Παν. Λ. Βοκοτόπουλος, Μία ἰδιότυπη μορφή ὀκταπλεύρου τρούλλου, σσ. 233-236

Θ. Κ. Πίτσιος, Περιπτώσεις πολλαπλῶν ταφῶν τοῦ βυζαντινοῦ νεκροταφείου Ἀβδήρων, σσ. 237-240

Ν. Β. Δρανδάκης, Ὁ ἅγιος Θεόδωρος στὸν Τσόπακα τῆς Μάνης, σσ. 241-255

Ἑλ. Κουρίνου – Πίκουλα, Ἐλεφαντοστέινη πλαγγών ἀπὸ τὴν Σπάρτη, σσ. 256-260

Κυριακή Μαμώνη, Ἀνέκδοτος λόγος Ματθαίου Καμαριώτου περὶ Ποιμαντικῆς, σσ. 261-271

Κων. Λ. Κοτσώνης, Κεντρικὸν Πολεμικὸν Σχολεῖον (Εὐελπίδων). Πρῶτες ἐξετάσεις, Ὀκτ. 1829, σσ. 273-294

Klaus Kilian, Ἀρχαιολογικὲς ἐνδείξεις γιὰ τὴν σλαβικὴ παρουσία στὴν Ἀργολιδοκορινθία (6ος – 7ος αἰώνας μ. Χ.), σσ. 295-304

Ἰσίδωρος  Κακούρης, Τὸ μοναστήρι τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ τῆς Μουρᾶς στὸ Παλαιοχώρι Κυνουρίας, σσ. 305-332

Άννα Κελεσίδου, «Γνῶσις» καὶ «Κτῆσις» τῶν μεγίστων στὰ ἀποσπάσματα τοῦ Ξενοφάνη καὶ στοὺς Πληθωνικούς «Νόμους», σσ. 333-340

Στέφ. Δ.  Ἤμελλος, Οἱ πυρὲς τοῦ Προφήτη Ἠλία στὴν Πελοπόννησο, σσ. 341-35

B. J. Slot, Ἐπιδημία πανώλης εἰς Πάτρας 1791-1792. (Ἔκθεσις τοῦ προξένου Ὁλλανδίας), σσ. 351-358

Ἑλένη Δ. Μπελιᾶ, Μοναστηριακὰ Πελοποννήσου κατὰ τὴν Καποδιστριακὴ περίοδο, σσ. 359-368

Imma Lilian – Dirlmeier, Ἀφιερώματα μὴ Κορινθιακῆς προελεύσεως στὰ Ἡραῖα τῆς Περαχώρας (τέλος 8ου – ἀρχές 7ου αἰ. π. Χ.), σσ. 369-375

Ἀγνή Βασιλικοπούλου – Ιωαννίδου, Ἡ ἐπισκοπὴ Κορώνης στὶς ἀρχές τοῦ ιγ΄ αἰῶνα. Ὁ ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος, σσ. 376-384

Arg. Petronotis, Bassai: Merely a place – name or the name of an ancient settlement, σσ. 385-394

Ἀγλαϊα Μπίμπη – Παπασπυροπούλου, Ἡ τετρωμένη Ἀθηνᾶ τῆς Τεύθιδος, σσ. 395-402

Κώστας Ρωμαῖος, Βαλτέτσι 1821: Δοξασίες καὶ ψυχολογία τῶν πολεμιστῶν, σσ. 403-417

Παναγιώτης Βελισσαρίου, Χοιρόλακκοι, σσ. 418-422

Χαρά Κωνσταντινίδη, Ὁ σταυρεπίστεγος ναὸς τῆς ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Πλάτσα τῆς Ἔξω Μάνης, σσ. 423-440

Ἰωάν. Ἀποστολάκης, Ὁ Δᾶμος στὸ Βασίλειο τοῦ Νέστορα, σσ. 441-448

Παναγιώτης Γ. Πυριοβολῆς, Πόθεν ἡ ὀνομασία τῆς ἐν Λάδωνι γεφύρας τῆς Κυρᾶς, σσ. 449-464

Δ. Β. Βαγιακάκος, Γλωσσικὰ στοιχεῖα τοῦ Χρονικοῦ τοῦ Μορέως καὶ ἀπήχησις θεσμῶν τῆς Φραγκοκρατίας εἰς τὴν διάλεκτον καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Μάνης, σσ. 465-512

Σπ. Δ. Λουκάτος, Ἑβραϊκός φιλελληνισμός στὰ Χρόνια τοῦ ’21, σσ. 513-534

Γ. Θ. Χώρας, Ἡ Πρόνοια προάστειο τοῦ Ναυπλίου, σσ. 535-560

Ioannis Loukas –  Ev. Loukas-Durie, La mention du mot « Ἄγαλμα» dans la loi sacrée e Lykosoura IG, V2, 514 (ligne 15), σσ. 561-578

Ἀθ. Θ. Φωτόπουλος, Τὰ πολιτικά τῆς Πελοποννήσου στὶς παραμονὲς τοῦ Ἀγῶνα, σσ. 579-589

Γιάν. Α. Πίκουλας, Συμβολὴ στὴν Τεγεατικὴν τοπογραφία (Παυσανίας VIII 44. 5,7), σσ. 590-592

Στ. Στανίτσας, Τὸ «Χρονικὸ τοῦ 1570» καὶ οἱ παραλλαγές του: Τὰ Χρονικά Ψευδο-Δωροθέου καὶ Μανουὴλ Μαλαξοῦ, σσ. 593-633

Κωνστ. Γ. Πιτσάκης, Ὁ «πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως» (!) Κωνσταντῖνος Ἁρμενόπουλος καὶ ὁ Νομοκάνων τοῦ Μανουὴλ Μαλαξοῦ, σσ. 634-642

Σπ. Γ. Δημητρακόπουλος, «Θεοδώρου Κολοκοτρώνη Ἐγκώμιον». (Λόγος διδασκάλου, Ἁλωνίσταινα, 25 Μαρτ. 1843), σσ.

Νῖκ. Ζαγανιάρης, Ἴδμων ὁ Ἀργεῖος Μάντις, σσ. 649-656

Νῖκ. Πιέρρος, Περὶ τῆς μετοικεσίας Ζαρουχλιωτῶν εἰς Φενεόν καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς τοπικῶν προβλημάτων, σσ. 657-666

Ἀγ. Τσελίκας, Τρία πατρινὰ ἔγγραφα τῆς Α΄ τουρκοκρατίας (1647-1682), σσ. 667-675

Κρίσεις – Χαιρετισμοί – Μηνύματα, σσ. 677-710