Πελοποννησιακά – Τὸμος ΙΘ΄ (1989-1990)

Πελοποννησιακά – Τὸμος ΙΘ΄ (1989-1990)

Περιεχόμενα

Τάσου Ἀθ. Γριτσόπουλου, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Πελοποννήσου μετὰ τὴν Ἅλωσιν, σσ. 1-224

Στεφ. Δ. Ἠμέλλου, Ἁγίου Ἀνδρέα λαϊκὴ λατρεία, σσ. 225-252

Πάρης Καλαμαρᾶ, Ναὸς Ἁγ. Νικολάου Καλιαναίικων, σσ. 253-264

Δικαίου Β. Βαγιακάκου, Τὸ τοπωνύμιον Καλαμάτα, σσ. 265-285

A. G. C. Savvides, Nauplion in the Byzantine and Frankish periods, σσ. 286-302

Θεόδ. Δ. Γιαννακόπουλου, Ἰδιοκτῆται καὶ Ἰδιοκτησίαι στὴ Μεσσηνία κατὰ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος, σσ. 303-426

Σύμμεικτα

Τάσου Ἀθ. Γριτσόπουλου, Συνοδικὸν ἐπιτίμιον ὑπὲρ μονυδρίου Ἰωάννου Θεολόγου Πατρῶν τὸ ἔτος 1778, σσ. 427-430

Βιβλιοκρισίαι – Βιβλιοκριτικά Σημειώματα

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, σσ. 431-461