Πελοποννησιακά – Τὸμος ΙΗ΄ (1989-1990)

Πελοποννησιακά – Τὸμος ΙΗ΄ (1989-1990)

Περιεχόμενα

Τάσου  Ἀθ. Γριτσόπουλου, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Πελοποννήσου μετὰ τὴν Ἅλωσιν, σσ. 1-167

Ἀθαν. Β. Βερτσέτη, Ἡ Φάλανθος (ὀνοματολογικὰ), σσ. 168-172

Σπ. Δ. Λουκάτου, Ἀλληλογραφία Γ. Κουντουριώτου μὲ τὸ Ἐκτελεστικὸν κατὰ τὴν ἐκστρατεία του στὸν Μεσσηνιακὸν Κόλπον, σσ. 173-196

Ἀριστέας  Καββαδία – Σπονδύλη, Γιὰ δύο κιονόκρανα στὴν Καρύταινα, σσ. 197-224

Διον. Βέρρα, Ὁ Ληνὸς τῶν Κολοκοτρωναίων, σσ. 225-240

Νικ. Δ. Πιέρρου, Προεπαναστατικὰ δικαιοπρακτικὰ ἔγγραφα ἐκ Κάτω Ποταμιᾶς Κραθίδος (1740-1792), σσ. 241-254

Ἰωάν. Ε. Πέππα, Τὸ φρούριον Ταρσοῦ Κορινθίας, σσ. 255-258

Μεν. Α. Τουρτόγλου, Τὸ ἐπιστημονικὸν ἔργον τοῦ Παναγιώτη Ζέπου, σσ. 259-265

Ἐλπίδας  Μητροπούλου, Ἡ λατρεία τῆς Ἀφροδίτης στὴν Ἐπίδαυρο, σσ. 266-272

Ἰωάννας  Γιανναροπούλου, Φωνὴ πέρ’ ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Σωτήρου Κουγιᾶ, σσ. 273-280

Σπύρου Δημητρακόπουλου, Νομικὰ ἔγγραφα Τουρκοκρατίας ἀπὸ τὴν Ἁλωνίσταινα, σσ. 281-303

Σύμμεικτα

B. J. Slot, Ὁλλανδικὰ ἔγγραφα ἀναφερόμενα στὴν ἱστορία τῆς Πελοποννήσου, σσ. 304-309

Νεκρολογίαι, Γεώργιος Δ. Καλογερόπουλος (1907-1988), σ. 310

Χρονικά, σσ. 311-318

Βιβλιοκρισίαι – Βιβλιοκριτικά Σημειώματα
Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος – Ἀργύρης Πετρονώτης, σσ. 319-381