Πελοποννησιακά – Τὸμος ΙΖ΄ (1987-1988

Πελοποννησιακά – Τὸμος ΙΖ΄ (1987-1988)

Περιεχόμενα

Τάσου  Ἀθ. Γριτσόπουλου, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Πελοποννήσου μετὰ τὴν Ἅλωσιν, σσ. 1-135

Ἀλκμήνης Σταυρίδη, Παρατηρήσεις πάνω σὲ δύο προτομὲς τοῦ Ἀντινόου ἀπὸ τὴν Πάτρα, σσ. 136-140

Ἀγαμέμνονος Τσελίκα, Μεταφράσεις βενετικῶν Ἐκθέσεων περὶ Πελοποννήσου, Β΄, σσ. 141-171

Σύμμεικτα

Τάσου Ἀθ. Γριτσόπουλου, Ὁ χαλασμὸς τῶν Κλεφτῶν τὸ 1806, σσ. 172-175

Ἀθαν. Β. Βερτσέτη, Ἡ ἐτυμολογία τῆς τοπωνυμίας Χοιρόλακκοι, σσ. 176-178

Σταύρου Σμυρνῆ, Τοπωνυμίαι Λινίσταινας Ὀλυμπίας, σσ. 179-183

Ἀνδρέα Β. Κωστόπουλου, Τοπωνύμια Ἐρυμανθείας Πατρῶν, σσ. 184-185

Βιβλιοκρισίαι ὑπό Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, σσ. 186-234