Βιβλία της Εταιρείας προς διάθεσιν

Πελοποννησιακά

Τόμ. Α΄ (1956), σσ. ζ΄ + 489. (Ἐξηντλημένος)

Τόμ. Β΄ (1957), σσ. δ΄ + 484. (Ἐξηντλημένος)

Τόμ. Γ΄- Δ΄ (1958-59), σσ. 488.

Τόμ. Ε΄ (1962), σσ. 386

Τόμ. ΣΤ΄ (1963-68), σσ. ς΄ + 404 (Παράρτ.).

Τόμ. Ζ΄ (1969-70), σσ. 459.

Τόμ. Η΄ (1971), σσ. 522.

Τόμ. Θ΄ (1972), σσ. 356.

Τόμ. Ι΄ (1974), σσ. 234 + 258 (Παράρτ.).

Τόμ. ΙΑ΄ (1975), σσ. 186 + 250 (Παράρτ.).

Τόμ. ΙΒ΄ (1976-77), σσ. 300 + 290 (Παράρτ.).

Τόμ. ΙΓ΄ (1978-79), σσ. 176 + 310 (Παράρτ.).

Τόμ. ΙΔ΄ (1980-81), σσ. 404.

Τόμ. ΙΕ΄ (1982-84), σσ. 339 + 292 (Παράρτ.).

Τόμ. Ις ΄ (1985-86), σσ. ξδ΄ + 712.

Τόμ. ΙΖ΄ (1987-88), σσ. 273 + 155.

Τόμ. ΙΗ΄ (1989-90), σσ. 400.

Τόμ. ΙΘ΄ (1991-92), σσ. 472.

Τόμ. Κ΄ (1993-94), σσ. 566.

Τόμ. ΚΑ΄ (1995), σσ. 568.

Τόμ. ΚΒ΄ (1996-97), σσ. 408.

Τόμ. ΚΓ΄ (1998), σσ. 628.

Τόμ. ΚΔ΄ (1999), σσ. 420 + 96 (Παράρτ.).

Τόμ. ΚΕ΄ (2000), σσ. 404

Τόμ. Κς ΄ (2001-2002), σσ. 453

Τόμ. ΚΖ ΄ (2004), σσ. 176

Τόμ. ΚΗ ΄ (2005-6), σσ. 358 + 80 (Παράρτ.)

Τόμ. ΚΘ ΄ (2007-8), σσ. 448

Τόμ. Λ΄1-2  (2011), σσ. 702,  704

Τόμ. ΛΑ ΄ (2018), σσ. 811

Τόμ. ΛΒ ΄ (2022), σσ. 1068

Παραρτήματα

Πρακτικά τοῦ Α΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀχαϊκῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1974, σσ. 258.

Πρακτικά τοῦ Α΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Κορινθιακῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι 1974, σσ. 240. (Ἐξηντλημένος)

Πρακτικά τοῦ Α΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1976, σσ. 290.

Πρακτικά τοῦ Α΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1979, σσ. 310 + Πίν. ΙΔ

Πρακτικά τοῦ Α΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1978, σσ. 432 + Πίν. ΛΔ΄.

Πρακτικά τοῦ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1976-78, Τόμ. Α΄, σσ. 317. Τόμ. Β΄, σσ. 400 + Πίν. ΡΞΔ΄. Τόμ. Γ΄, σσ. 469 + Πίν. XL.

Πρακτικά τοῦ Α΄ Συνεδρίου Ἠλειακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι  1980, σσ.  410.

Πρακτικά τοῦ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1981-82, Τόμ. Α΄, σσ. 400 + Πίν. 16. Τόμ. Β΄, σσ. 456 + Πίν. ΞΔ΄. Τόμ. Γ΄, σσ. 488 + Πίν. 24.

Πρακτικά τοῦ Α΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Λακωνικῶν Μελετῶν, Ἀθῆναι 1983, σσ. 504 + Πίν. ΡΗ΄.

Πρακτικά τοῦ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1984, σσ. 292. (Εξηντλημένος)

Πρακτικά τοῦ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀχαϊκῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1986, σσ. 431 + Πίν. 26.

Πρακτικά τοῦ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Κορινθιακῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι 1986, σσ. 372 + Πίν. 20.

Πρακτικά τοῦ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1987-88, Τόμ. Α΄, σσ. 401 + 31 + Πίν. 35. Τόμ. Β΄, σσ. 541 + Πίν. Ος΄ (Εξηντλημένος). Τόμ. Γ΄, σσ. 544 + Πίν. 60 .

Πρακτικά τοῦ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1989, σσ. 437 + Πίν. Ις΄.

Πρακτικά τοῦ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἠλειακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1989,  σσ. 448.

Πρακτικά τοῦ Εκτάκτου Πνευματικοῦ Συμποσίου «Ἀπό τήν Φωτεινή Κληρονομία τοῦ Μυστρᾶ στήν Τοῦρκοκρατία», Ἀθῆναι 1990, σσ. 418. |

Πρακτικά τοῦ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι  1990, σσ. 630.

Πρακτικά τοῦ Γ΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1991, σσ. 554.

Πρακτικά τοῦ Δ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1992-93, Τόμ. Α΄, σσ. 467. Τόμ. Β΄, σσ. 408. Τόμ. Γ΄, σσ. 548. (Ἐξηντλημένος ο Α’ τόμος)

Πρακτικά τοῦ Ἀρκαδικοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 1992 (Λεωνίδιον), Ἀθῆναι 1994, σσ. 409.

Πρακτικά τοῦ Ἠλειακοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 1993 (Πύργος – Γαστούνη), Ἀθῆναι 1995, σσ. 464

Πρακτικά τοῦ Ε΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1996-97, Τόμ. Α΄, σσ. 536. Τόμ. Β΄, σσ. 560. Τόμ. Γ΄, σσ. 416.  Τόμ. Δ΄, σσ. 400.

Πρακτικά τοῦ Γ΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Κορινθιακῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι 1999, σσ.462.

Πρακτικά τοῦ ς΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 2001 – 2002, Τόμ. Α΄, σσ. 468. Τόμ. Β΄, σσ. 592. Τόμ. Γ΄, σσ. 592.

Πρακτικά τοῦ Εκτάκτου Ἠλειακοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 2001 (Ἀμαλιάδα), Ἀθῆναι 2003, σσ. 407.

Πρακτικά τοῦ Γ΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν (Ναύπλιο), Ἀθῆναι 2006, σσ. 407.

Πρακτικά τοῦ Ζ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 2006-2007,  Τόμ. Α΄, σσ. 544. Τόμ. Β΄, σσ. 512. Τόμ. Γ΄, σσ. 562.  Τόμ. Δ΄, σσ. 510.

Πρακτικά τοῦ Ἐκτάκτου Ἀχαϊκοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 2006 (Αίγιον), Ἀθῆναι 2009, σσ. 498.

Πρακτικά τοῦ Η΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 2010, σσ. 647.

Πρακτικά τοῦ Λακωνικοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 2008 (Γύθειον), Ἀθῆναι 2013, σσ. 448.

Πρακτικά τοῦ Δ΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 2014, σσ. 809.

Πρακτικά τοῦ Δ’ Τοπικοῦ Συνεδρίου ‘Αρκαδικῶν Σπουδῶν, τ. Α’, Ἀθῆναι 2017, σσ. 672, τ. Β΄, σσ. 598, Ἀθῆναι 2019.

Πρακτικά τοῦ Θ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 2021, Τόμ. Α΄, σσ. 812. Τόμ. Β΄, σσ. 656. Τόμ. Γ΄, σσ. 813.Β΄, σσ. 598, Ἀθῆναι 2017, 2019.

Έκδόσεις έπιστημονικαί

Φ. Χρυσανθοπούλου – Φωτάκου, Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τ. Α΄-Β΄, Ἀθῆναι 1974. Φωτ. ἐπανέκδοσις, ἐπιμέλεια – εἰσαγωγή – εὑρετήριο Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου.

Ἀμβροσίου Φραντζῆ, Ἐπιτομή τῆς Ἱστορίας τῆς ἀναγεννηθείσης Ἑλλάδος, τ. Α΄-Δ΄, Ἀθῆναι 1976 (φωτ. ἐπανέκδοσις), εἰσαγωγή Γ. Π. Κουρνούτου, εὑρετήριο – ἐπιμέλεια ’Ιω. Γιανναροπούλου.

Θεοδώρου Κ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπό τά 1770 ἕως τά 1836, φωτομηχ. ἐπανέκδοσις, εἰσαγωγή – εὑρετήριο – ἐπιμέλεια Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἀθῆναι 1981.

170 Γορτυνιακά Δημοτικά Τραγούδια (Κείμενα – Μουσική Βυζαντινή, Εὐρωπαϊκή). Συλλογή – μεταγραφή – Μουσική Εἰσαγωγή Δ. Κ. Κυριακόπουλος. Εἰσαγωγικές Σημειώσεις – Κατάταξις – Σχόλια Τ. Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἀθῆναι 1992, σσ. 416.

Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Πελοποννήσου μετά τήν Ἅλωσιν, Ἀθῆναι 1992, σσ. 8 + 560.

Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Τά χωριά τοῦ Φαλάνθου, Αλωνίσταινα – Ἀρκουδόρρεμα – Ζαράκοβα – Καρδαράς – Λιμποβίσι – Λυκόχια – Μανταίικα – Νταβιές – Πιάνα – Ροεινό – Συλίμνα – Τσελεπάκου – Χρυσοβίτσι, Ἀθῆναι 1994, σσ. 624.

Ἀδαμαντίου Σάμψων, Τό σπήλαιο τῶν Λιμνῶν στά Καστριά Καλαβρύτων, μία προϊστορική θέση στήν ὀρεινή Πελοπόννησο, Ἀθῆναι 1997, σσ. 552. (Ἐξηντλημένος)

Κων. Λ. Κοτσώνη, Ὁ Ἰμπραήμ στήν Πελοπόννησο, Ἀθῆναι 1999, σσ. 420. (Ἐξηντλημένος)

Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἱστορία τῆς Γαστούνης, τ. Α΄, Β΄, Ἀθῆναι 1998-1999, σσ. 626, 318.

Μητρ. Μαντινείας – Κυνουρίας Ἀλεξάνδρου, Ἱστορία τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, τ. Α΄, Β΄, Ἀθῆναι 2000, σσ. 319, 424.

Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου, Μονή Αἰμυαλῶν Δημητσάνης, ἔκδ. Β΄ ἐπαυξημένη, Ἀθῆναι 2000, σσ. 148.

Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Λόγοι καί ἄρθρα, Ἀθῆναι 2005, σσ. 350.

Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Γορτυνιακά Θέματα, τ. Α΄, Β΄, Γ΄, Ἀθῆναι 2008, σσ. 463, 459, 315.

Εἰρήνης Πέππα Παπαϊωάννου, Πήλινα ἀναθήματα ἀπό τήν Πύλο, Ἀθῆναι 2012, σσ. 256.