Παράρτημα 17

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 17 (1990)
Πρακτικά τοῦ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν
(Τεγέα – Τρίπολις, 11-14 Νοεμβρίου 1988)

Περιεχόμενα

Χρονικὸν Συνεδρίου, Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί, σσ. 7-38

Μητρ. Μαντινείας Θεόκλητος (Φιλιππαῖος), Οἱ νεομάρτυρες τῆς Τριπόλεως, σσ. 39-46

Α. Ν. Ζοῦμπος, Διοτίμα ἡ ἐκ Μαντινείας, ἤ ἡ Μαντικὴ γυνή;, σσ. 47-48

Μητρ. Πατρῶν Νικόδημος (Βαλληνδρᾶς), Ὁ Παλ. Πατρῶν Γερμανὸς καὶ οἱ κληρικοὶ ἐθνικοὶ ἀγωνισταὶ ἐνώπιον τῆς ἱερατικῆς των συνειδήσεως, σσ. 49-58

Δημ. Κωνσταντόπουλος, Προοπτικὴ γιὰ τὸ πνευματικὸ μέλλον τῆς Τριπόλεως, σσ. 59-64

Μητρ. Γόρτυνος Θεόφιλος (Καναβός), Ἐκκλησιαστικὴ ἐπαρχία Γόρτυνος – Μεγαλοπόλεως. (Ἱστορικὴ – πνευματικὴ ἐπίσκεψις), σσ. 65-72

Γεώργιος Μερίκας, Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς ἐπιδημικῆς νόσου κατὰ τὴν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς, σσ. 73-80

Γεωργία Ἀποστολοπούλου, Ἡ φιλοσοφικὴ κριτικὴ στὸ Ἀρκαδικὸ ἰδεῶδες, σσ. 81-96

Μενέλαος Τουρτόγλου, Παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν νομικῶν ἐθίμων ἐξ ἀφορμῆς δύο ἐθίμων τῆς Βυτίνας, σσ. 97-110

Μενέλαος Παλλάντιος, Μάριος Βάρβογλης – Στέφανος Βαλτετσιώτης, σσ. 111-114

Ὀδυσσεύς Λαμψίδης, Ἀρκαδικὴ Τραπεζοῦς – Ποντικὴ Τραπεζοῦς, σσ. 115-120

Ἀθαν. Β. Βερτσέτης, Ἐτυμολόγηση ἀρχαιοαρκαδικῶν πολεωνυμίων: Μαντίνεια, Ὀρχομενός, Τεγέα, σσ. 121-128

Γεωργία Ξανθάκη – Καραμάνου, Ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴν Τεγέα (S.I.G. 3, 1080). Παρατηρήσεις γιὰ τὴν παράσταση τῶν μετακλασσικῶν δραμάτων, σσ. 129-142

Ἀλκμήση Σταυρίδη, Ρωμαϊκὰ πορτραῖτα στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Τριπόλεως, σσ. 143-146

Ἀγλαΐα Παπασπυροπούλου, Ἰατρικὰ ἀπὸ τὰ Ἀρκαδικὰ τοῦ Παυσανία, σσ. 147-154

Παν. Δ. Δημάκης, Ὁ ἀπὸ τὴν Καρύταινα μεγάλος νομομαθὴς Νικόλαος Δημητρακόπουλος, σσ. 155-164

Κων. Γ. Πανίτσας, Βιομήχανοι καὶ ἐπιχειρηματίες ἀπὸ τὴν Ἀρκαδία στὴν μετεπαναστατικὴ Πάτρα, σσ. 165-177

Σπ. Δ. Λουκᾶτος, Ἀνέκδοτη πολιτειογραφικὴ ἔκθεση τῆς ἐπαρχίας Ἁγ. Πέτρου ἀπὸ τὸν ἔκτακτον Ἐπίτροπον Ἀρκαδίας (1828), σσ. 178-192

Κων. Λ. Κοτσώνης, Οἰκισμοὶ καὶ δημογέροντες Καρυταίνης – Φαναρίου (ἀνέκδοτος κατάλογος ἔτους 1830), σσ. 193-208

Κων. Α. Βαβοῦσκος, Ὁ Βασίλειος Οἰκονομίδης καὶ τὸ Ἐμπράγματον Δίκαιον, σσ. 209-224

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Τὸ ἀπομνημονευτικὸν ἔργον τοῦ Θ. Ρηγοπούλου σχετικὰ μὲ τὴν Ἀρκαδία καὶ τὴν Τριπολιτσὰ εἰδικώτερα, σσ. 225-238

Δημ. Α. Κισκύρας, Παλαιογεωγραφικὲς καὶ σεισμοτεκτονικὲς παρατηρήσεις ποὺ ἀναφέρονται στὴν περιοχὴ τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 239-262

Ἀργύρης Πετρονώτης, Ἡ ὀθωμανικὴ Τριπολιτσά, σσ. 263-272

Στέφ. Ἤμελλος, Ἀρκάδων χαρακτηρισμοὶ καὶ συνήθειες, σσ. 273-283

Χρ. Σαραντουλάκος, Ὀρυκτὲς πρῶτες ὕλες τῆς Ἀρκαδίας χρήσιμες στὴ βιομηχανία καὶ τεχνική, σσ. 284-290

Ἀργ. Ἀγγελάκος, Ὁ Τεγεατικὸς Σύνδεσμος καὶ τὸ πανηγύρι τῆς Τεγέας ἀπὸ παλιὰ μέχρι σήμερα, σσ. 291-300

Κ. Ν. Τριανταφύλλου, Ἡ Τριπολιτσὰ ὡς πρωτεύουσα τοῦ Μοριᾶ κατὰ τὴν τελευταίαν Τουρκοκρατίαν, σσ. 301-304

Χρ. Γ. Κωνσταντινόπουλος, Σωτήρης καὶ Ἀνάστος Παπαγιαννόπουλοι, δύο ἀγωνιστὲς τοῦ ’21 ἀπὸ τὸ Βαλτεσινῖκο τῆς Γορτυνίας, σσ. 305-320

Ἀθ. Θ. Φωτόπουλος, Αὐτοβιογραφία Ρήγα Παλαμήδη, σσ. 321-341

Β. Χαραλαμπόπουλος, Ὁ Νεόφυτος Νικητόπουλος καὶ ἡ ἀλληλοδιδακτικὴ μέθοδος, σσ. 342-360

Ἠλ. Δ. Δεκάζος, Δυναμικὲς καλλιέργειες, σσ. 361-368

Τ. Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἀπόπειρα σκιαγραφήσεως τοῦ Νικολάου Σπηλιάδη (κυρίως ἀπὸ τὴν δραματική του περιπέτεια), σσ. 369-395

Κ. Α. Σκολαρίκος, Ἡ αὐτοβιογραφία τοῦ Μ. Οἰκονόμου, σσ. 396-408

Ἰω. Μ. Ἀρβανίτης, Σταχυολόγηση ἀπὸ τὴν ἐπιχωριάζουσα παράδοση τοῦ δημοτικοῦ λόγου στὴ Β. Κυνουρία, σσ. 409-418

Μητρ. Ναυπακτίας Ἀλέξανδρος (Παπαδόπουλος), Οἱ ναοὶ Ἁγ. Βαρβάρας καὶ Μεταμορφώσεως τῆς Τριπόλεως μετὰ τὸ 1821, σσ. 419-431

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Μετοικήσεις Ἀρκάδων παρὰ Παυσανίᾳ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τοπωνύμια, σσ. 432-464

Γ. Α. Καλαντζόπουλος, Ἀρκαδικὴ θεραπευτικὴ κατὰ τὰ χρόνια τῆς δουλείας καὶ τῆς Ἐπαναστάσεως, σσ. 465-473

Γ. Α. Πίκουλας, Μαινάλιοι καὶ Παρράσιοι. Πολιτικὴ χειραγώγηση καὶ χειραφέτηση, σσ. 474-480

Ἄννα Ι. Λαμπροπούλου, Ἀρχαιολογικὲς μαρτυρίες ἀπὸ τὰ Βέρβενα Κυνουρίας, σσ. 481-496

Ἁγνὴ Βασιλικοπούλου, Τὸ Κάστρο τοῦ Νίκλη καὶ ἡ ἐπισκοπὴ Ἀμυκλῶν, σσ. 497-504

Θ. Ψαριώτης, Φυτώρια μελισσοκομικῶν φυτῶν, σσ. 505-528

Ἑλένη Δ. Μπελιᾶ, Στέγαση σχολείων Ἀρκαδίας ἐπὶ Καποδίστρια, σσ. 517-528

Ἑλένη Κουρίνου – Πίκουλα, Ὁ λέων τῆς Δημητσάνας, σσ. 529-533

Ἀντ. Ἀθ. Καρναβέζος, Ἀπὸ τὴν λειτουργία τοῦ Ἀλληλοδιδακτικοῦ Σχολείου τῆς Τριπολιτσᾶς, σσ. 534-540

Ἑλένη Δεληγιάννη – Δωρῆ, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ ὑστεροβυζαντινοῦ Ναοῦ τῶν Ταξιαρχῶν στὴν Ἀγριακόνα, σσ. 541-626