ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32 τ. Β΄ (2019)

Πρακτικά τοῦ Δ΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν

(Τρίπολις – Δημητσάνα, 1-3 Νοεμβρίου 2013)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος, Ὁ ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων καί Προφήτου Ἠλία Τριπόλεως, σσ. 5-16

Εἰρήνη Πέππα Παπαϊωάννου, Μερικές παρατηρήσεις στήν εἰκονογραφία τῶν νυμφῶν καί τῶν μουσῶν τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 17-52

Ε. Ἀργυροπούλου, Ε. Ζούζουλα, Γ. Παπαδοπούλου, Πήλινα λυχνάρια ἀπό τό ἱερό τῆς Δήμητρας καί κόρης στόν Ἅγιο Σώστη Τεγέας, σσ. 53-84

Συλβάνα Κατσαούνου, Ἡ λατρεία τῆς μητέρας τῶν θεῶν στήν Ἀρκαδία. Ὁ ἐξελληνισμός μιᾶς ἀνατολικῆς θεότητας, σσ. 85-98

Γεώργιος Μοστράτος, Ἀγῶνες θνητῶν καί ἀθανάτων στίς ἀετωματικές συνθέσεις τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. βάσει νέων ἑρμηνειῶν καί ἀποκαταστάσεων, σσ. 99-126

Δημήτρης Παλούκης, Ὁ Ἀμφισσεύς Μνησίλαος, Πρόξενος τῆς ἀρχαίας ἀρκαδικῆς πόλεως τῶν Λουσῶν καί ἡ ἀνάμιξή του σέ ἀπελευθερώσεις δούλων, σσ. 127-140

Γεώργιος Ἀθ. Τσούτσος, Ἡ πολεμολογία τοῦ Αἰνεία τοῦ Τακτικοῦ ἐν σχέσει πρός τήν ἀντίστοιχη τῶν διεθνῶν σχέσεων, σσ. 141-154

Παῦλος – Φώτιος Δ. Σκαλτσογιάννης, Ὁ αὐτοκράτωρ Ἀδριανός καί ἡ ἔπαυλις τοῦ Ἡρώδου Ἀττικοῦ ἐν Λουκοῦ Β. Κυνουρίας, σσ. 155-164

†Θωμᾶς Θεολόγης, Ἡ Ἀρκαδία, Ὁ Πάν καί ἡ Σῦριγξ, σσ. 165-170

Ἄννα Ι. Λαμπροπούλου, Συμβολή στόν ἐντοπισμό τῆς κτηματικῆς περιουσίας τῆς Μονῆς τοῦ Μ. Σπηλαίου τό 1348: Τό χωρίον Ἀβυσσαίνης, σσ. 171-202

Νάνση Δηλέ, Ὁ τοιχογραφικός διάκοσμος τοῦ ναοῦ τῆς Ἀνάληψης στή Νεστάνη Ἀρκαδίας. Νεώτερα στοιχεῖα γιά ἕνα τοπικό ἐργαστήριο ζωγράφων, σσ. 203-244

π. Γεώργιος Πετρῆς, Ὁ εἰκονογραφικός διάκοσμος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στόν Πλάτανο Κυνουρίας, σσ. 245-280

Νικόλαος Β. Χρονόπουλος, Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Θελπούσης καί ἡ Ἐπισκοπή της, σσ. 281-290

Γεώργιος Θεοχάρης, Ἀρχεῖον οἰκογένειας Πλαπούτα – ἀνέκδοτα ἔγγραφα, σσ. 291-324

†Χρῆστος Κ. Ρέππας, Ἀπό τήν θητεία τοῦ Πάνου Κολοκοτρώνη ὡς φρουράρχου Ναυπλίου, σσ. 325-344

Γεώργιος Μ. Τζουβαλᾶς, Γιαννάκης καί Ἀποστόλης Κολοκοτρώνης ἤ Ντασκούλιας καί τό ὁμώνυμο στρατόπεδο αὐτῶν στό χωριό Βουνό, σσ. 345-352

Ἀθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Ἡ διαθήκη τοῦ Παναγιώτου Παλαμήδη (1796), σσ. 353-358

Βασίλειος Κ. Ἀναστασόπουλος, Μάρθα Α. Ἰσαακίδη, Παραχωρητήρια ἐθνικῶν γαιῶν μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί εἰδικότερα στό Ψάρι Ἡραίας Ἀρκαδίας, σσ. 359-406

Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Ὁ περιηγητής Παναγιώτης Ποταγός καί τό θεωρούμενο ὡς «χαμένο» ἔργο του, σσ. 407-428

Γεώργιος Ἰω. Ζαχαρόπουλος, Τοῦρκοι αἰχμάλωτοι τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου στήν Τρίπολη, σσ. 429-474

Νικόλαος Α. Ἀναστασόπουλος, Οἱ τελευταῖες ἐκλογές τοῦ Μεσοπολέμου (1936). Ἡ περίπτωση τῆς ἐκλογικῆς περιφέρειας Ἀρκαδίας, σσ. 475-488

†Δημήτριος Πρίγγουρης, Ὁ ἄγνωστος δημοσιολόγος καί δημοσιογράφος Ἀντώνης Π. Δούφας, καί τό ἔργο του, σσ. 489-496

Δήμητρα Ἀγγελοπούλου, Περιγραφή τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος τῆς Γορτυνίας, σσ. 497-522

†Νικόλαος Χαρκιολάκης, Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ ἀρχοντικοῦ Ἀντωνοπούλου στήν Δημητσάνα, σσ. 523-566

Θανάσης Κυριαζόπουλος, “Et in Arcadia ego”  ἤ “Et ego in Arcadia”; Σημαντικές προσωπικότητες τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 567-578

Φωτεινή Σωτηροπούλου, Ἡ ἠθική διάσταση τοῦ τουρισμοῦ: Ἡ περίπτωση τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 579-592